Annoncer


Hobro og Arden - Banedanmark - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Banedanmark er i færd med et sporprojekt, som omfatter forberedelse til hastighedsopgradering samt sporfornyelse af jernbanestrækningen fra Hobro til Aalborg. Ved 4 lokaliteter i Mariagerfjord Kommune er der behov for at sikre 4 gennemløbsbygværker under banen, så de fremadrettet får tilstrækkelig styrke og holdbarhed. Arbejdet medfører et behov for midlertidigt at sænke grundvandet ved de 4 lokaliteter, mens arbejdet pågår. Grundvandet ønskes udledt til Hodal Bæk (2 lokaliteter), en privat mose og Hvarre Lundgaard Bæk.

Ved alle 4 lokaliteter sker udledningen med oxidering og forsinkelse ved opstemning med halmballer. Opdæmningen udføres ved placering af halmballer ved indløb og 20 m. nedstrøms. Ved indløb Placeres halmballer i trappeprofil, hvorved vand ledes over ”trappen”. De anvendte halmballer har en størrelse, der sikrer at grøfteprofilet udfyldes. Efter oppumpning fjernes halmballerne og eventuelt sediment.

Mariagerfjord Kommune har meddelt Banedanmark tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt til at udlede det oppumpede grundvand til Hodal Bæk, en privat mose samt til Hvarre Lundgaard Bæk. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår.


Tilladelse kan ses her på siden.


Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.


Klagefristen er 5 uger (forlænget på grund af sommerferien) og udløber fredag den 18. august 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.


Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.


Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.


Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.


Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 juli 2020 08:00
Klagefrist d.:
18 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?