Annoncer


Mariager – Klostermarken 3 - Vilkårsændring til forsøgsanlæg til genanvendelse af plast fra husholdninger - Miljøgodkendelse

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har givet Aage Vestergaard Larsen A/S miljøgodkendelse til at ændre vilkår vedr. mængden af plastaffald til anvendelse i forsøgsanlæg på Klostermarken 3, 9550 Mariager.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage over afgørelsen
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 12. juni 2020, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen på jmikk@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
12 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?