Annoncer


Hobro - Brotorvet, H.I. Biesgade, Adelgade, Jernbanegade m.fl. - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand A/S skal udføre et kloakarbejde, som samtidig er et klimaprojekt i Hobro midtby, omkring Brotorvet, H.I.Biesgade, Adelgade, Jernbanegade, Brotorvet m.fl.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at sænke grundvandet mens arbejdet pågår. Flere bygninger står på forholdsvis blød bund og for at minimere risikoen for sætningsskader ønsker Mariagerfjord Vand at pumpe grundvandet tilbage til jorden (recirkulering).  Det grundvand, som ikke kan recirkuleres, ønskes udledt til Onsild Å eller via spildevandssystemet til Mariagerfjord Renseanlæg, såfremt grundvandet indeholder større mængder miljøfremmede stoffer, end lovgivningen foreskriver.

Arbejdet og derved udledningerne vil foregå fra medio februar 2021 og forventes afsluttet inden juli 2021.

Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand A/S tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt til at lede forurenet grundvand til Mariagerfjord Renseanlæg, med det alternativ, at grundvandet må udledes til Onsild Å såfremt grundvandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer ud over hvad der er tilladt i lovgivningen. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår.

Tilladelsen kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen udløber torsdag den 18. marts 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden fristens udløb.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
18 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?