Annoncer


Arden - Rækkehuse på Sdr. Allé 12 - Forslag til Lokalplan 167/2021 - Høring

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde 7. juni 2021 vedtaget forslag til Lokalplan 167/2021 for rækkehuse på Sdr. Allé 12 i Arden.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 10 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

Høringsfristen er den 24. august 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra 14. juni 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at området kan bebygges med boliger i form af rækkehuse.

Parkeringspladserne til de enkelte bolig etableres direkte fra Sdr. Allé ud for hver bolig. I lokalplanen lægges der vægt på, at der skabes en rækkehusbebyggelse med fokus på gode, udendørs opholdsarealer både i form af private haver og et fælles friareal, som tilsammen medvirker til at skabe fællesskab og tryghed i området.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til lokalplanen, er I velkomne til at kontakte Plan & Byg på plan@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 juni 2021 08:00
Høringsfrist d.:
24 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?