Annoncer


Skelund - Erhvervsområde ved Skelund Hovedgade - Forslag til Lokalplan 165/2021 og Kommuneplantillæg nr. 62 - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde 27. maj 2021 vedtaget forslag til Lokalplan 165/2021 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i otte uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 2. august 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra 7. juni 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for erhverv i form af iværksættervirksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt
erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering,
samt mødelokaler til foreninger.

Områdets anvendelse begrænses af, at det ligger centralt i Skelund by med boliger som naboer, så der må ikke støjes mere i området, end der må i et almindeligt boligområde.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde SKE.O.1 – Offentligt område for Skelund Skole og hal. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 62 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til SKE.E.2 – Erhvervsområde. Kommuneplantillægget giver mulighed for, at etablere iværksætter virksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering, samt mødelokaler til foreninger. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningenkan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 juni 2021 14:36
Høringsfrist d.:
02 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?