Annoncer


Hobro - Nr. Onsildvej 4 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af dyreholdet for husdyrbruget til ejendommen Nr. Onsildvej 4, 9500 Hobro.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et svinehold med et samlet produktionsareal på 5.882 m2.

I forbindelse med godkendelsen gives der godkendelse til opførelse af en ny farestald med et produktionsareal på 672 m2 og en ny drægtighedsstald med et produktionsareal på 730 m2. 
To eksisterende slagtesvinestalde med et samlet produktionsareal på 576 m2 udtages af ejendommens drift. 
Der sker ingen ændringer i de øvrige eksisterende stalde.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Klagefristen er 4 uger og udløber 23. september 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 august 2021 08:00
Klagefrist d.:
23 september 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?