Annoncer


Sdr. Onsild - Søtofte og Søkærvej - Tilladelse til at der ved uheld må udledes spildevand fra nødoverløb fra pumpestation til vandløbet "Afløb fra Sdr. Onsild Sø - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord kommune har meddelt tilladelse til at Mariagerfjord Vand A/S ved uheld må udlede urenset husspildevand til vandløbet ”Afløb fra Sdr. Onsild Sø”

Såfremt der sker havari med pumper eller andre uheld på pumpestationen ved Søtofte/Søkærvej må der i henhold til denne tilladelse udledes husholdningsspildevand via regnvandsbassin og regnvandsledning til vandløbet ”Afløb fra Sdr. Onsild Sø”, som løber til Skals Å.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår og kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagefristen udløber onsdag d. 26. maj 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
26 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?