Annoncer


Rold - Hobrovej 25 - Ophævelse af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde 29. april 2021 vedtaget at igangsætte ophævelsen af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål Rold by.

Formål og baggrund
Mariagerfjord Kommune har på en af grundejernes anmodning udarbejdet forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig -, center og erhvervsformål Rold by.

En grundejer inden for lokalplan 8.1.2 har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med en forespørgsel om at opføre et stuehus. Stuehuset er imidlertid ikke placeret i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelsesplan. Det er kommunens vurdering, at der ifølge Planlovens regler ikke kan dispenseres til den ønskede placering.

Lokalplanen er ikke blevet fuldt udnyttet og kommunen vurderer, at lokalplanen ikke længere er aktuel.

Lokalplanen omfatter blandt andet en del af matr.nre. 3u, 3a og dele af matr.nre.6t og 6a, Rold By, Rold. Området ligger i den sydøstlige del af Rold, og er indtegnet med en kraftig rød streg på kortbilaget. Lokalplanen vil fortsat være gældende for en række andre ejendomme i Rold.

Lovgrundlag
I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 kan Mariagerfjord Kommunes Byråd beslutte at ophæve en del af lokalplanen, når en planlægning for et landzoneområdet ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes efter at Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag til delvis ophævelse med en frist på mindst fire uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag om ophævelse.

Der er foretaget en screening, som viser, at det ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, at lokalplanen ophæves.

Offentlig høring af forslaget
Høringsfristen er 15. juni 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål Rold by, Arden Kommune kan ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål Rold by er fremlagt fra 18. maj 2021.

Hvis du er interesseret i at vide mere om forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig- , center- og erhvervsformål Rold by, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse eller ændring af planforslag foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt vedlagt som bilag, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om aflysning af planen skal vedtages endeligt. Såfremt der ikke kommer indsigelser, bemyndiges Fagenheden Teknik og Byg til, at ophæve lokalplanen uden en politisk behandling.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 maj 2021 08:33
Høringsfrist d.:
15 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?