Annoncer


Helberskov - Als Oddevej 18 - Lovliggørelse læskur - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra 12. januar 2022 til 9. februar 2022.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende  foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest 9. februar 2022.

Det koster 900 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge Klageportalen til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er fritaget fra digital post bedes dette oplyses.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes.
Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 januar 2022 08:00
Klagefrist d.:
09 februar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?