Annoncer


Hvornum - Vadgårdsvej 33 - Lovliggørelse af hestehold - Miljøtilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til hestehold på ejendommen Vadgårdsvej 33, 9500 Hobro.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et hestehold med et produktionsareal på 400 m2.

I forbindelse med tilladelsen godkendes eksisterende bygninger, bestående af en hestestald, en ridehal, en ridebane, en møddingsplads med en opbevaringsareal på 75 m2 og en ajlebeholder på 80 m3.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 15. marts 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Berg Houbak på mahou@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
15 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?