Annoncer


Mariager - Daniavej 107 - Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 26. november 2020 vedtaget at sende Forslag om ophævelse af lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania i høring i otte uger.

Lokalplan A.1.15 – formål og indhold
Lokalplan A.1.15 omfatter kun en ejendom (Daniavej 107, 9550 Mariager), som ligger lige ved siden af de gule huse i Dania. Lokalplanen indeholder et byggefelt og har mange af de samme bestemmelser som der er sat for de gule huse.

Ejeren af ejendommen har søgt om lovliggørelse af nogle eksisterende tilbygninger og om byggetilladelse til en ny udestue. Tilbygningerne og udestuen ligger uden for byggefeltet i lokalplan A.1.15.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at ejendommen ikke har tilknytning eller lighed med de gule huse, og at det derfor ikke er nødvendigt, at den har de samme strenge bestemmelser i forhold til ydre fremtræden. Samt at der er så mange overskridelser af byggefeltet, at det ikke vil være muligt at søge fysisk lovliggørelse (nedrivning) uden meget store omkostninger for ejeren. Det vil heller ikke være muligt at dispensere fra lokalplanen til at bygge uden for byggefeltet, da det strider mod lokalplanens principper.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v. inden for lokalplanområdet med mindre der udarbejdes en ny lokalplan eller ved at den gældende lokalplan ophæves.
 
Det vurderes, at de ansøgte lovliggørelser og nybyggeri ikke udløser krav om en ny lokalplan for ejendommen og at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve lokalplan A.1.15.

Offentlig høring af ophævelse af planforslaget
Planforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om planforslaget om ophævelse af lokalplanen kan vedtages endeligt i dets nuværende form.

Høringsfristen er den 1. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget om ophævelse af lokalplan A.1.15 kan ses på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 1. december 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af forslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er vedlagt forslaget, og resultatet af screeningen er, at forslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal ophæves endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 december 2020 10:47
Høringsfrist d.:
01 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?