Annoncer


Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Korupvej 24, 9520 Hadsund.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et svinehold med et produktionsareal på 3556 m2 samt et mindre areal med heste og får (175 m2). Bedriften får et samlet produktionsareal på 3731 m2.

Produktionsændringen og -udvidelse sker i det eksisterende byggeri.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus.dk.borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 26. november 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside - Nævnenes Hus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
26 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?