Oplysningspligter


Oplysningspligter fra kommunens fagområder.

Oplysningspligter fra fagområderne

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Når dit barn indskrives i et dagtilbud i Mariagerfjord Kommune behandler vi en række oplysninger. Vi er  
ansvarlige for de personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn og vi er forpligtet til at give dig en række informationer herom. Det kan du læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger som vi har et formål med. Nedenfor kan du læse mere om hvilke formål vi har med at behandle dig og dit barns personoplysninger:

 • Indskrivning af et barn i dagtilbud
 • Administration og dokumentation af barnets aktiviteter i dagtilbuddet
 • Overgang fra et dagtilbud til et andet
 • Overgang fra dagtilbud til skole
 • Håndtering af kørselsordning
 • Samarbejde med andre fagområder i kommunen
 • Samarbejde med private og offentlige organisationer
 • Statistik og ledelsesinformation

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og g
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
 • Dagtilbudsloven

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn og CPR nummer
 • Kontaktoplysninger (forældre)
 • Arbejdsforhold (forældre)
 • Familieforhold – inkl. anbringelser
 • Helbreds- og medicinoplysninger
 • Sundhedsoplysninger
 • Tildelte indsatser til barn og/eller familie
 • Læring og trivsel
 • Barnets anamnese
 • Dokumentation omkring barnets udvikling
 • Billeder og video
 • Materiale fra PPR vedr. barnet
 • Notater omkring allergener eller andre særlige kosthensyn
 • Magtanvendelser

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere hvis det er relevant:

 • Trafikselskaber ifm. personbefordring
 • Øvrige kommunale fagområder
 • Børnepsyk
 • Familieretshuset
 • Eksterne psykologer og sundhedsfagligt personale
 • Sagsbehandler ifm. ansøgning om hjælpemidler
 • Samarbejdspartnere ifm. aktiviteter for børnene i dagtilbud
 • Tolketjenester
 • Offentlige styrelser
 • Danmarks Statistik
 • I sjældne tilfælde politiet eller andre sociale myndigheder
 • Arkivpligtige data videregives til arkiv

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Forældre/værge/plejefamilie
 • Andre fagområder i kommunen
 • Fraflytningskommune og bopælskommune
 • Sundhedsvæsenet (udredninger)
 • Afgivende institutioner samt PPR
 • Fra os selv

Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

 • Pladsanvisningen
 • Folkeregistret

Opbevaring af dine personoplysninger

Da vi behandler flere forskellige typer personoplysninger så længe barnet er indskrevet i dagtilbud vil det være forskellige hvor længe vi opbevarer oplysningerne. Vi opbevarer dog kun oplysningerne så længe vi har et formål hermed og så længe lovgivningen tilskriver det. Nærmere opbevares oplysninger i Aula i 15 måneder efter barnet er udskrevet af dagtilbud, og slettes herefter. Sagsmapper med journalpligtige oplysninger om barnet opbevares i 5 år efter barnet er udskrevet af dagtilbud
Betalingsoplysninger opbevares i 5 år efter barnet er udskrevet af dagtilbud. Data der videregives i forbindelse med overlevering til skole følger modtagerinstitutions slettepolitik. Data slettes automatisk hos dagtilbud i forbindelse med overlevering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte lederen af dagtilbuddet.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:
 • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver i udgangspunktet ikke dine oplysninger. Det ville kun ske, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Oplysningerne kan komme fra dig selv eller andre borgere. Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. 

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan trække dit samtykke til, at vi gemmer dine oplysninger tilbage ved at sende os en mail på parkogvej@mariagerfjord.dk, hvorefter vi sletter dine kontaktoplysninger.

Bemærk, at hvis din henvendelse har ledt til, at Mariagerfjord Kommune har indledt en egentlig sagsbehandling, kan dit samtykke til, at vi gemmer dine oplysninger, ikke længere trækkes tilbage.

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vibehandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af: 

 • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi kan bruge cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. 

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. 

Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan ringe eller skrive til:

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I afdelingen for pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR) behandler vi kun de oplysninger vi har et formål med og nedenfor kan du læse mere de formål der kan ligge til grund for behandlingen af dine personoplysninger.

 • Sagsbehandling ifm. undersøgelser, rådgivning, sparring og behandlende indsatser
 • Statistik og ledelsesinformation

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
 • Databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra a, g, h og j
 • Databeskyttelseslovens § 7, stk. 3
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
 • Databeskyttelseslovens § 10
 • Dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om social service og/eller sundhedsloven

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, familieforhold, uddannelse
Fortrolige og følsomme personoplysninger: CPR, straffedomme/lovovertrædelser, helbredsoplysninger, race, trosretning, seksuel orientering, genetiske oplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine eller dit barns oplysninger. Dog kan der være situationer, hvor det følger af lovgivningen at vi er forpligtede til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder el. samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at videregive oplysningerne videregives til private samarbejdspartnere og eksterne fagpersoner for at kunne sagsbehandle. Vi er i så fald forpligtede til at sikre, at de passer lige så godt på oplysningerne, som vi er forpligtede til at gøre.

Oplysningerne kan efter gældende samtykkeregler videregives til:

 • Andre fagområder i kommunen
 • Ankestyrelsen
 • Private samarbejdspartnere
 • Offentlige samarbejdspartnere
 • Danmarks Statistik
 • Arkivpligtige data videregives til arkiv

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Dig selv og dit barn
 • Andre privatpersoner
 • Andre fagområder i kommunen
 • Uddannelses- eller daginstitution
 • Offentlige styrelser og samarbejdspartnere såsom sundhedsvæsenet og psykiatri

Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

 • Folkeregistret

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling og alle personoplysninger opbevares efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.
Efter din sag er afsluttet er vi forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år. Herefter slettes oplysningerne og arkivpligtige data videregives til arkiv. Da kommunen har arkivfrekvens hvert 5 år betyder det at nogle arkivpligtige data kan opbevares i op til maks. 12 år.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte PPR-afdelingen i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

 • Miljøbeskyttelsesloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til andre klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Her kan din adresse og mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.

Da din henvendelse omhandler rottebekæmpelse, videregives dine oplysninger (navn, telefonnummer og adresse) til det firma, som Mariagerfjord Kommune har valgt til at udføre opgaven. 

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret.

Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. 

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk 
Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Når dit barn indskrives på en skole i Mariagerfjord Kommune vi behandler vi en række oplysninger for at kunne registrere og administrere dit barns skolegang. Vi er er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn, og vi er forpligtet til at give dig en række informationer om vores behandling. Det du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler personoplysninger til følgende formål:
 • Indskrivning af et barn i skole
 • Administration og dokumentation af elevens skolegang
 • Vurdering af faglig progression og fagligt standpunkt
 • Overgang fra dagtilbud til skole
 • Overgang fra en skole til en anden
 • Samarbejde med andre fagområder i kommunen
 • Statistik og ledelsesinformation

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, atk. 2, litra a og g
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2
 • Databeskyttelseslovens §11 stk. 1. 
 • Folkeskoleloven
 • Dagtilbudsloven

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn og CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger (forældre)
 • Familieforhold
 • Modersmål og oprindelsesland
 • Helbredsoplysninger
 • PPR-oplysninger
 • Læring og trivsel
 • Billeder og video

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere hvis det er relevant:

 • Private virksomheder og leverandører af IT-systemer
 • Øvrige kommunale fagområder
 • Trafikselskaber
 • Undervisningsministeriet
 • Samarbejdspartnere i forbindelse med aktiviteter for eleverne
 • Skolefotograf
 • Offentlige styrelser
 • Lokal folkekirke
 • Forskningsinstitutioner
 • Danmarks Statistik
 • Arkivpligtige data videregives til arkiv

Hvis det er relevant for barnet videregiver vi visse tilfælde dine personoplysninger til:

 • Ny skole v. skoleskift
 • Familieretshuset og domstole
 • Omsorgs- og ressourcepersoner i tilknytning til eleven
 • Leverandør af hjælpemidler
 • Privatpraktiserende psykologer/hospitaler
 • Tolkebureau

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

På skolerne i Mariagerfjord Kommune anvendes en række elektroniske læringsværktøjer og online portaler. Nogle af disse systemer anvender underdatabehandlere, hvor data i nogle tilfælde kan overføres til lande uden for EU og EØS.

Vi har sikret os, at dine data håndteres efter databeskyttelsesforordningen, da modtageren har indgået aftale med os eller en af vores leverandører på EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjelande. Samtidig er der aftalt en række yderligere foranstaltninger af teknisk og organisatorisk karakter, som skal sikre at dine rettigheder til privatliv og beskyttelse af dine personoplysninger respekteres.

Det drejer sig om følgende databehandlere og underdatabehandlere:

Databehandleren for Google Workspace, Google Inc. (USA) og underdatabehandler for Wizkids, Google Ireland (USA).

Underdatabehandlerne hos LærIT/Skoletube: Red Jumper Edited (USA), DelighteX GmbH (USA), Easel.ly (USA), Explain Everything sp. (USA), Pixton Comics Inc. (USA), PowToon Limited Inc. Prezi Inc. (USA), Soundation AB (USA), VoiceThread (USA), Wallwisher Inc. (USA), Wevideo Inc. (USA).

Underdatabehandlere hos Alinea Fagportal: Microsoft Danmark ApS. (USA), Hurix Systems Private Limited (IND).

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Eleven selv
 • Forældre/værge
 • Omsorgs- og ressourcepersoner
 • Øvrige fagområder i kommunen
 • Bopælskommune, fraflytningskommune, anbringelseskommune
 • Sundhedsvæsenet
 • Andre skoler

Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

 • Pladsanvisningen
 • Folkeregistret

Opbevaring af dine personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til gældende retningslinjer på området. Vi opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Vi sletter alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen og alle forpligtelser i forbindelse med skolepengebetaling og indberetninger til offentlige myndigheder er afsluttet. Nogle oplysninger om eleven slettes dog først efter max. 12 år, f.eks. dokumentation for statstilskud, oplysninger i sager vedrørende udeboende SU, specialundervisning og SPS-midler. Hvis der verserer en klage- eller forsikringssag, gemmes oplysninger ligeledes i op til 12 år. Forældres personoplysninger slettes ligeledes, når eleven er stoppet på skolen. Hvis der f.eks. som led i ansøgning om fripladstilskud er indhentet oplysninger om forældres indkomst eller øvrige forhold, opbevarer vi dem i op til 5 år i henhold til regnskabsbekendtgørelsen.
Eksamensbeviser opbevares til evig tid i arkiv.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolelederen.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer.  Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

 • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret, Ejendomsstamregistret (ESR) samt Danmarks AdresseRegister (DAR).
Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe
oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mail: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til modtagelse af dagsorden og referater fra de udvalg du abonnerer på.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er et samtykke, og det følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 i form af Email-adresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til:

 • Visma A/S
 • Zitcom
 • Logz.io
 • SendGrid
 • Zendesk

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om SendGrid og Zendesk, som er beliggende i USA, og Logz.io som er beliggende i Israel.

Overførselsgrundlaget for videregivelse af oplysninger til Israel er EU-Kommissionens godkendelse af landet som sikkert 3. land.

Overførselsgrundlag for videregivelse til USA baseret på konkrete underdatabehandleraftaler med de amerikanske underleverandører.

Vi har sikret os, at dine data håndteres efter databeskyttelsesforordningen, da dine data kun videregives i tilfælde af fejlsøgninger og teknisk support i FirstAgenda Publication.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret, så længe du abonnerer på vores dagsorden og referater.

Retten til at trække samtykke tilbage

Dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at slette dine abonnementer på vores dagsorden og referater. I den email, som du modtager med informationer om de dagsorden og referater du abonnerer på, har du mulighed at redigere dine abonnementsindstillinger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdateret 29.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?