Gå til hovedindhold

Underretning

Hvis du har viden om, at et barn/en ung under 18 år bliver behandlet dårligt eller bliver udsat for sundhedsskadelige forhold, skal du underrette kommunen om det. Det kan du gøre online og anonymt på denne side.

Indhold

  Underretningspligt

  Som borger har du pligt til at underrette Børn- og Familie, hvis du kender til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for:

  • Nedværdigende behandling
  • Seksuelle overgreb
  • Sundhedsskadelige forhold
  • Udviklingsskadelige forhold

  Det gælder også, hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som får dig til at tro, at barnet vil få brug for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. 

  Du kan kontakte Børn- og Familie's visitatorer via telefon, personligt eller ved at indsende en underretning via borger.dk. Ved akut behov uden for Mariagerfjord Kommunes åbningstid kontaktes Politiet på telefonnummer 114.

  Senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen. Som privatperson vil du ikke få indblik i sagen. Derfor vil du heller ikke høre mere til Børn- og Families behandling af sagen.

  Forældremyndighedsindehaver vil få indblik i sagen og har derfor ret til at vide, hvem der underrettede Børn- og Familie.

  Anonyme underretninger

  Anonyme underretninger - det vil sige, hvor Børn- og Familie ikke kender underretter - modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.

  Du skal være opmærksom på, at når du underretter telefonisk, har vi notatpligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.

  Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår. Du skal heller ikke opgive dit navn og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at underrette anonymt via Borger.dk's underretnings blanket. Den finder du link til her nedenfor.

  Forældrene til barnet, du underretter om, vil i næsten alle tilfælde modtage en kopi af underretningen, når vi taler med dem om bekymringen for deres barn. Dette er lovbestemt. Undtagelser sker kun sjældent. Undtagelse kan ske, hvis vi for eksempel vurderer, at der er tale om mistanke om seksuelle eller fysiske overgreb fra forældrene, eller hvis underretningen kan bevirke, at der er nærliggende fare for den, der underretter.

  Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev.

  Særlig underretningspligt for offentligt ansatte

  Alle offentligt ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen. Underretningspligten er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som de ikke selv kan gøre noget ved.

  Underretning efter servicelovens § 153 - det vil sige underretning fra offentligt ansatte.

  Undersøgelse af problem og typer af hjælp

  Socialfaglig undersøgelse

  Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen sammen med familien foretage en socialfaglig undersøgelse (§ 50).

  En socialfaglig undersøgelse betyder, at kommunen undersøger de forhold barnet eller den unge lever under. Undersøgelsen skal ifølge serviceloven beskrive barnets eller den unges:

  • udvikling og adfærd
  • familieforhold
  • skoleforhold
  • sundhedsforhold
  • fritidsforhold og venskaber
  • andre relevante forhold

  Undersøgelsen skal også beskrive ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Den skal afsluttes med en vurdering af, om der skal gives hjælp og støtte til barnet, den unge og familien. Undersøgelsen skal afsluttes senest fire måneder efter, kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

  Når undersøgelsen er færdig, og det besluttes, at der skal igangsættes noget hjælp til barnet, den unge eller familien, skrives dette ind i en handleplan.

  Handleplan

  Når der er udarbejdet en socialfaglig undersøgelse (§ 50) og inden der træffes en afgørelse om støtte til et barn, en ung eller familie, skal kommunen udarbejde en handleplan. I en handleplan, skal der beskrives, hvad formålet med den foreslåede støtte skal være, og hvad det kræver at opnå det.

  Handleplanen skal beskrives ud fra den socialfaglige undersøgelse, der beskriver hvilke problemer og ressourcer, der er hos barnet, den unge eller familien. Handleplanen skal indeholde:

  • hvilke former for støtte, der anbefales
  • mål og delmål for hvordan hjælpen skal virke
  • hvor lang tid støtten skal være i familien

  Opfølgning på hjælp

  Når der er igangsat hjælp til et barn, ung eller en familie vil socialrådgiveren senest 3 måneder efter igangsættelsen følge op på hjælpen. Dette gøres ved et møde med barnet, den unge og eller familien. På mødet drøftes, hvordan hjælpen eller støtten har været, om den har virket efter det aftalte og om der eventuelt skal ske ændringer i hjælpen. Der indgås en aftale med familien, barnet /den unge og dette skrives ind i handleplanen.

  Ønsker ikke hjælp

  Hvis man formoder, at et barn eller en ung har brug for hjælp og forældremyndighedsindehavere til et barn eller en ung ikke ønsker, at give samtykke til socialfaglig undersøgelse af barnet eller den unge under 15 år, kan kommunen alligevel gennemføre undersøgelsen uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger.

  I tilfælde af at hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan Børne- og Ungeudvalget beslutte, at vedkommende skal anbringes uden for hjemmet, selvom forældremyndighedsindehaver og den unge ikke giver samtykke her til.

  Familieindsats

  I Mariagerfjord Kommune arbejder vi ud fra det enkelte barns/unges eller den enkelte families udfordringer. En familieindsats sammensættes i forhold til den enkelte familie, men den kan for eksempel bestå af:

  Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

  Dette drejer sig først og fremmest om støtte i hjemmet med det mål at holde familien samlet. Det kan være en hjælp til familien, hvor de lærer selv at kunne tage sig af barnet eller den unge. Det kan være hjælp til struktur i hverdagen. For eksempel hjælp til at sørge for, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt til børnene. Støtten kan derfor være både af pædagogisk eller praktisk art.

  Familiebehandling

  Familiebehandling tilbydes, når formålet er at holde familien samlet, og det kan gives i hjemmet. En familiebehandling tilbydes, når familien har brug for redskaber til mere hensigtsmæssige samspilsformer og fælles relationer. Dette kan gøres ved samtaler med personale tilknyttet Mariagerfjord Kommune. Det kan også foregå med praktiske dagligdags opgaver, lege og spil sammen med familie- eller gruppesamtaler. Der arbejdes ud fra det enkelte barns/unges eller den enkelte families problemstillinger.

  Konsulentbistand

  Konsulentbistand gives til familier, hvor der i en periode kan være brug for støtte til barnet, den unge eller familien. Det kan være:

  • samlivsproblemer
  • opdragelsesproblemer
  • sociale problemer
  • psykiske problemer
  • kriminalitet

  Konsulenthjælpen kan være i form af et forældreprogram, eller andre, der kan gå ind i familien og hjælpe med at løse problemerne.

  Familie Døgnindsats

  Døgnophold for hele familien tilbydes, når der er brug for et tilbud, der er mindre indgribende for familien end en anbringelse af barnet eller den unge. Et ophold på Ressourcecentret gives, når der er brug for intensiv familie-behandling. Det vil sige, hvor familien sammen med barnet eller den unge (udenfor hjemmets rammer) har brug for at lære eller udvikle forældrekompetencer, der er nødvendige for at sikre barnets sunde udvikling.

  Kontaktperson

  Kontaktperson kan tilbydes til et barn, en ung eller hele familien. En kontaktperson tilbydes, når barnet eller den unge ikke har en fast eller stabil voksen til at guide og hjælpe sig i hverdagen. Kontaktpersonen skal støtte og vejlede barnet eller den unge på det personlige plan, samt være til rådighed, når barnet eller den unge har brug for en voksen til at læsse bekymring over på, tale med eller blive opmuntret af. Kontaktpersonen skal samtidig kunne stille krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der sker noget uacceptabelt.

  Hvis en kontaktperson tilbydes hele familien, kan det være med det formål at koordinere og løse problemstillinger i forhold til hele familien. Det kan betyde, at kontaktpersonen også inddrager andre familiemedlemmer, som har betydning for at skabe nødvendige forandringer for familien.

  Aflastningsophold

  Aflastningsophold kan eksempelvis tilbydes, når der er brug for støtte i opdragelsen af barnet eller en aflastning af forældrene. En aflastning kan strække sig fra en-to dage til to-tre uger af gangen – typisk i weekenderne og ferieperioder. Aflastningen kan finde sted i en netværksplejefamilie eller i plejefamilier, på eget værelse, på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted.

  Anbringelse udenfor hjemmet

  Anbringelse uden for hjemmet benyttes, når barnet eller den unge pga. særlige vanskeligheder ikke kan være i hjemmet hos forældrene, og derfor har brug for at komme et andet sted hen for at få løst vanskelighederne. Ved en anbringelse uden for hjemmet kan der være tale om, at der iværksættes støtte over for resten af familien, så der udover anbringelsen, arbejdes for en hjemgivelse af barnet eller den unge. Der kan også blive tale om, at den unge også får en støttekontaktperson, der kan hjælpe barnet eller den unge med de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med en anbringelse.

  I Mariagerfjord Kommune tilbydes sundhedstjek af anbragte børn. I samarbejde med plejefamilie, forældre og socialrådgiver går sundhedsplejersken frem efter standardiserede spørgsmål og tjekker blandt andet barnets hørelse og syn.

  Anden hjælp og støtte

  Anden hjælp og støtte kan eksempelvis tilbydes i form af råd i forbindelse med pædagogik, praktisk støtte eller behandling uden for hjemmet. Det kan eksempelvis være dagbehandlingstilbud, fysio- eller ergoterapeutisk behandling som led i et genoptræningsforløb, hvor det ikke dækkes af anden lovgivning.

  De Utrolige År (DUÅ)

  De Utrolige År er et gratis, intensivt kursus for forældre, hvor forældre kan lære nye måder at være sammen med deres barn. Kurset er for forældre til børn mellem 3 og 8 år, som for eksempel vil lære teknikker til

  • hvordan man kan opbygge et barns sociale kompetencer, selvværd og selvtillid
  • hvordan man hjælper et barn til at blive skoleparat 
  • hvordan man skaber en stabil hverdag
  • hvordan man får et barn til at høre efter 
  • hvordan man belønner et barn

  Socialstyrelsens information om DUÅ

  Familieafdelingen

  Sekretariat for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

  Sidst opdateret: 13. september 2023