Gå til hovedindhold

Er du ung og søger vejledning om uddannelser?

I Mariagerfjord kommune får eleverne vejledning om ungdomsuddannelser og job fra 7. klasse.

Indhold

  Ungecenter Mariagerfjord

  I Ungecenter Mariagerfjord er vi et team af beskæftigelses- og uddannelseskonsulenter samt uddannelsesvejledere, der rådgiver og vejleder unge i alderen 15-29 år. Ungecenteret arbejder tæt sammen med kommunes andre afdelinger for at sikre en helhedsorienteret og individuel indsats. I Ungecenteret møder du også vores team af uddannelsesvejledere.

  Vi står klar til at hjælpe dig 

  I Mariagerfjord Kommune får eleverne vejledning om ungdomsuddannelser og job fra 7. klasse. Vejledningen skal medvirke til at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved slutningen af 9. eller 10. klasse.

  Har du som elev eller forældre spørgsmål, brug for sparring eller andet, så tøv ikke med at tage kontakt til Ungecenter Mariagerfjord, hvor vores vejledere står klar til at hjælpe dig godt videre på din uddannelsesvej.

  Vejledning om uddannelser

  Vejledning i Mariagerfjord 

  I Mariagerfjord Kommune får eleverne vejledning om ungdomsuddannelser og job fra 7. klasse. Vejledningen skal medvirke til at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved slutningen af 9. eller 10. klasse.

  Vi tilbyder, som en af de få kommuner i landet, individuel vejledning til alle elever i 8., 9. og 10. klasse. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi ved at tale med den enkelte elev bedre kan støtte i processen frem mod et reflekteret uddannelsesvalg.

  Få et overblik over vejledningsaktiviteter i udskolingen her:

  7. klasse

  • Introduktion til forskellige ungdomsuddannelser og uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

  8. klasse

  • Informationsmøde for forældre
  • Introduktion til Uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledning
  • Praktik (på skoler, som har valgt klassebaseret praktik i 8. klasse)
  • Vurdering af muligheder efter grundskolen
  • Uddannelsesaften
  • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
  • Individuelle vejledningssamtaler
  • Vejledningssamtaler med forældre

  9. klasse

  • Informationsmøde for forældre
  • Evt. brobygning til ungdomsuddannelserne
  • Praktik (på skoler, som har valgt klassebaseret praktik i 9. klasse)
  • Individuelle vejledningssamtaler
  • Vurdering af muligheder efter grundskolen
  • Uddannelsesaften efter behov
  • Vejledningssamtaler med forældre efter behov 
  • Tilmelding til ungdomsuddannelse, introduktion til optagelse.dk

  10. klasse

  • Informationsmøde for forældre
  • Brobygning til ungdomsuddannelserne
  • Praktik (for de elever, som ønsker det)
  • Vejledningssamtaler med forældre
  • Individuelle vejledningssamtaler 
  • Uddannelsesaften efter behov
  • Tilmelding til ungdomsuddannelse, introduktion til optagelse.dk

  Vejledning til unge 15-29 år

  Ungecenter Mariagerfjord tilbyder uddannelsesvejledning til unge i alderen 15-29 år.

  Din uddannelsesvejleder kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Vejledning om uddannelse
  • Uddannelsesplaner (hvis du er under 18 år, skal du følge din uddannelsesplan)
  • Målgruppevurdering til FGU
  • Hjælp til jobsøgning
  • Afklaring af de spørgsmål, du har til dit fremtidige arbejdsliv
  • Vejledning om støttemuligheder under uddannelse
  • Mulighed for at blive bevidst om dine stærke og svage sider
  • Ulønnet praktik i virksomheder i forbindelse med afklaring af uddannelsesvalg
  • Viden om dine muligheder

  Via en medinddragende vejledning kan du få et solidt grundlag for at træffe kvalificerede valg om ungdomsuddannelse med udgangspunkt i dine muligheder og ønsker. Blandt andet gennem hjælp til at søge relevant viden og oplysning om mulighederne i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og de støttemuligheder du evt. kan have behov for.

  Din vejleder står til rådighed for dig, og du kan spørge om alt i forbindelse med uddannelse, erhverv, praktik m.m.

  Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, job eller i gang med uddannelsesrelevante aktiviteter.

  Du opfylder uddannelsespligten:

  • Hvis du er i fuldtidsuddannelse.
  • Hvis du er i privat uddannelse.
  • Hvis du er i lønnet beskæftigelse mindst 20 timer pr. uge.
  • Hvis du er i praktik el. trainee-forløb.
  • Hvis du er i et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  Ovenstående skal være aftalt mellem dig, dine forældre og din uddannelsesvejleder og fremgå af din uddannelsesplan.

  Du opfylder pligten ved at følge din uddannelsesplan.
  Manglende overholdelse af pligten kan medføre at udbetaling af ungeydelsen stoppes.

  Formålet med stu

  Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

  Målgruppen

  Unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre ordinær ungdomsuddannelse. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Den unge kan modtage et tilbud om stu indtil det fyldte 25. år og den skal færdiggøres senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

  Uddannelsens indhold

  • Et planlagt og koordineret forløb udarbejdet i samarbejde med den unge
  • Elementer af undervisning/fag, praktiske aktiviteter – herunder intern og ekstern praktik, og bo undervisning ( ADL).
  • Årligt 840 timer á 60 minutter.

  Uddannelsen består af fag og aktiviteter som fremmer:

  • Den personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.
  • Evnen til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.
  • Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses eller beskæftigelsessituationer.

  Organisering

  Det er et tværfagligt visitationsudvalg bestående af ledelsesrepræsentanter fra Voksenhandicap, Ungecenter Mariagerfjord og en udpeget ledelsesrepræsentant fra specialområdet, der på baggrund af indstilling/ansøgning, udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesvejleder og ung/forældre, tager stilling til, om den unge tilhører stu-målgruppen. I indstillingen har den unge mulighed for at ønske flere forskellige stu-tilbud og har i processen valgmuligheder i forhold til uddannelsessted. Visitationsudvalget tager stilling til, hvilke stu-steder, der bedst muligt kan imødese den unges behov og ønsker, samt tager stilling til om forløbet skal indledes med et afklaringsforløb/prøveperiode. Det er et krav, at de ønskede stu-tilbud er registreret i den officielle stu-portal.

  Desuden er det visitationsudvalget, der tager stilling til eventuel anmodning om pause samt genoptag af stu og vurderinger ift., om den unge er aktiv i forløbet.

  Uddannelsesvejlederen sikrer bl.a. via opfølgning på forløbsplanen, at uddannelsesstedet lever op de lovkrav, der er på området. Desuden aflægger personer fra kommunen besøg hos uddannelsesstederne årligt for sammen at følge op på kvalitetsaftalen. 

  Forløbsplan og ressourcepapir 

  Uddannelsesvejleder udarbejder sammen med den unge/forældrene en uddannelsesplan, der bl.a. beskriver de målsætninger, der arbejdes efter i stu-forløbet. Planen følges af uddannelsesvejleder og justeres efter behov og minimum en gang årligt. Planen er styringsredskabet for stu og på længere sigt til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter. 

  Under hele stu-forløbet og særligt i det sidste år er der fokus på overgangen fra stu til, hvad der skal ske efter endt stu for den unge. Det kan eksempelvis være i form af praktikker med inddragelse af og besøg hos relevante aktører i forhold til, hvad planen er for den unge efterfølgende. Dette intensiveres i det sidste halve år af stu-forløbet. 

  Efter endt stu-forløb udarbejder stu-stedet et ressourcepapir og uddannelsesbevis, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået gennem sin stu. Hvis en ung afbryder sit stu-forløb før der er brugt tre år, skal der udarbejdes et del-ressourcepapir, der beskriver de kompetencer, der er opnået indtil tidspunktet for afbrud/pause.

  Nyttig viden om stu:

  • UddannelsesGuiden (ug.dk) er Børne- og Undervisningsministeriets informations- og vejledningsportal med information om alle anerkendte uddannelser i Danmark. Via nedenstående link kan du få generel viden omkring stu gennem overskrifterne; om uddannelsen, optagelse og adgang, økonomi og fremtidsmuligheder.
  • På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du/I bl.a.. læse de love og regler der arbejdes efter ift. stu-forløb samt se hvilke spørgsmål og svar, der oftest bliver stillet omkring stu.

  Hvis du har behov for mere information om stu i relation til dig selv/dit barn, kan du få yderligere oplysninger om den treårige ungdomsuddannelse ved at rette henvendelse til uddannelsesvejlederen på din skole eller kontakte Ungecenter Mariagerfjord på tlf. nr. 97 11 40 91.

  FGU (Den Forberedende Grunduddannelse)

  FGU er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Formålet med FGU er at hjælpe den unge videre mod afklaring til uddannelse eller beskæftigelse.

  For at starte på FGU, skal man kontakte sin uddannelsesvejleder:

   

  Tilmeld dig uddannelse

  På optagelse.dk kan du søge en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden aktivitet, som du skal i gang med efter skolen:

  Find din vejleder i Mariagerfjord Kommune

  Alle unge har en vejleder – find din her

  Find din vejleder i Mariagerfjord Kommune. De står klar til at vejlede og hjælpe dig - så tøv ikke med at tage kontakt til dem. 

  Vejledere i ungeteamet:

  Elsebeth Jensen
  Telefon 24870142
  eljen@mariagerfjord.dk

  Jette Valsted
  Telefon 21730965
  jetva@mariagerfjord.dk 

  Maria Dalgaard Sønderby
  Telefon 23258811
  mars4@mariagerfjord.dk

  Morten Sejr Stisen
  Telefon 23446517
  mstis@mariagerfjord.dk

  Lars Munkholt
  Telefon 29231882
  lmsor@mariagefjord.dk

  Alle unge har en vejleder – find din her

  Find din vejleder i Mariagerfjord Kommune. De står klar til at vejlede og hjælpe dig - så tøv ikke med at tage kontakt til dem. 

  STU-vejledere:

  Jette Valsted
  Telefon 21730965
  jetva@mariagerfjord.dk

  Karsten Mortensen
  Telefon 29688067
  kamor@mariagerfjord.dk

  Inge Dharsana Uthayakumar
  Telefon 24916185
  iutha@mariagerfjord.dk

  Alle unge har en vejleder – find din her

  Find din vejleder i Mariagerfjord Kommune. De står klar til at vejlede og hjælpe dig - så tøv ikke med at tage kontakt til dem. Vejlederne nedenfor er inddelt efter skoler i kommunen. 

  Arden Skole:
  Karsten Mortensen
  Telefon 29688067
  kamor@mariagerfjord.dk

  Assens Skole:
  Elsebeth Jensen
  Telefon 24870142
  eljen@mariagerfjord.dk

  Astrup Friskole:
  Maria Dalgaard Sønderby
  Telefon 23258811
  mars4@mariagerfjord.dk

  Hadsund Skole:
  Elsebeth Jensen
  Telefon 24870142
  eljen@mariagefjord.dk

  Bente Højgaard Vlk
  Telefon 23410869
  bentv@mariagerfjord.dk

  Havbakkeskolen:
  Bente Højgaard Vlk
  Telefon 23410869
  bentv@mariagerfjord.dk

  Hvilsom Friskole:
  Maria Dalgaard Sønderby
  Telefon 23258811
  mars4@mariagerfjord.dk

  Mariager Skole:
  Lars Munkholt
  Telefon 29231882
  lmsor@mariagefjord.dk

  Mariagerfjord Idrætsskole:
  Maria Dalgaard Sønderby
  Telefon 23258811
  mars4@mariagerfjord.dk

  Mariagerfjord 10. klassecenter:
  Bente Højgaard Vlk
  Telefon 23410869
  bentv@mariagerfjord.dk

  Rosendalskolen:
  Lars Munkholt
  Telefon 29231882
  lmsor@mariagerfjord.dk

  Søndre Skole:
  Henrik Sloth
  Telefon 30164360
  heslo@mariagerfjord.dk

  Vindblæs Friskole:
  Bente Højgaard Vlk
  Telefon 23410869
  bentv@mariagefjord.dk

  Østerskov Efterskole:
  Henrik Sloth
  Telefon 30164360
  heslo@mariagerfjord.dk

  Erhvervsklassen og Praktikklassen
  Henrik Sloth
  Telefon 30164360
  heslo@mariagerfjord.dk

  Sproghuset:
  Bente Højgaard Vlk
  Telefon 23410869
  bentv@mariagerfjord.dk

  Min vejleder

  På siden Min vejleder kan du søge og finde vejledere i hele landet fordelt på de enkelte kommuner.  

  Sidst opdateret: 2. maj 2024

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Ungecenter Mariagerfjord

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Kirketoften 7
  9500 Hobro

  Telefon: 97114091

  E-mail: ungecenter@mariagerfjord.dk