Gå til hovedindhold

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

Indhold

  Bygge- og anlægsaffald

  Bygherren har pligt til at foretage en screening og kortlægning af bygningen, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer (PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller), samt til at anmelde affald som opstår ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier hvis:

  • Der er over 1 tons affald.
  • Eller der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

  Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er forurenet, genanvendeligt, forbrændings- eller deponeringsegnet. 

  Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes på www.bygningsaffald.dk.

  Her kan du læse mere omkring anmeldelse af byggeaffald: https://mitbyggeaffald.dk

  Farligt affald

  Indgår der farligt affald i byggeaffaldet, skal det anmeldes og håndteres særskilt som farligt affald.

  Hvornår kan bygninger indeholde miljøfremmede stoffer?

  Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg, eller berørte dele heraf, kan materialerne indeholde miljøfremmede stoffer.

  Læs om PCB.

  Læs om miljøfremmede stoffer i bygninger og byggematerialer. 

  Yderligere om bygge- og anlægsaffald

  Analyseparametre

  Miljøafdelingen i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der i forbindelse med screeninger og kortlægninger af nedrivningsejendomme skal analyseres for:

  • Asbest
  • PCB
  • Klor paraffiner (kortkædede)
  • PAH
  • Tungmetalpakken
   • Cadmium
   • Kviksølv
   • Bly
   • Chrom
   • Kobber
   • Nikkel
   • Zink

  Grænseværdier

  Om byggeaffald kan genbruges eller om det skal til forbrænding, almindeligt deponi, særlig behandling på et specialforbrændingsanlæg eller specialdeponi som farligt affald afhænger af koncentrationerne i indholdsstofferne. Grænserne ses i nedenstående tabel.

  Stof Uforurenet affald mg/kg TS Forurenet affald mg/kg TS Farligt affald mg/kg TS
  PCB < 0,1 0,1 - 50 > 50
  Klorerede paraffiner (kortkædede) < 10.000 (<1%) - > 10.000 (>1%)
  Asbest Ikke påvist - Påvist
  Sum PAH'er < 4 4 - 1.000 > 1.000
  Benzo(a)pyren < 0,3 0,3 - 100 > 100
  Dibenzo(a,h)antracen < 0,3 0,3 - 25 > 25
  Cadmium < 0,5 0,5 - 1.000 > 1.000
  Chrom < 500 500 - 1.000 > 1.000
  Kobber < 500 500 - 2.500 > 2.500
  Nikkel < 30 30 - 1.000 > 1.000
  Zink < 500 500 - 2.500 > 2.500
  Kviksølv < 1  1 - 1.000 > 1.000
  Bly < 40 40 - 2.500 > 2.500

  Sum af bly. kobber og zink med værdier mellem 1.000 og 2.500 *

  *Summen af bly, kobber og zink med en værdi på mellem 1.000 og 2.500 (eksempelvis bly 1.200 + zink 1.600 = 2.800) = farligt.

  §§'erne henviser til Affaldsbekendtgørelsen.

  Oplysninger der skal angives i anmeldelser vedrørende bygge- og anlægsaffald, jf. § 70:

  Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg, eller berørte dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald, eller som indebærer udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal følgende oplysninger som minimum angives i anmeldelsen, jf. §§ 70 og 73:

  • Anmeldelsesdato
  • Bygherrens navn og adresse
  • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
  • Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
  • Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen, jf. § 69.
  • Dato for kortlægningen, jf. § 69.
  • Byggeår og eventuelle renoverings år.
  • Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer.
  • Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, jf. § 69, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
   • Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
   • Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
   • Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret.
  • De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner.
  • Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

  Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  • Natursten, f.eks. granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt
  • Termoruder, der er egnede til genanvendelse

  Genanvendelige fraktioner, som ikke er bygge- og anlægsaffald, f.eks. pap, plastfolie og paller skal også sorteres fra til genanvendelse.

  Genanvendeligt affald, der ikke kan anvendes på stedet, skal afsættes til godkendt modtageanlæg eller anden godkendt genanvendelse. Restaffald, som ikke kan genanvendes, skal bortskaffes til deponi eller forbrænding.

  Nogle byggematerialer kan sagtens genbruges til samme formål, som de har været brugt til hidtil. Det kan f.eks. være mursten eller isolering. Genbrug kan ske uden tilladelse for affaldstyper nr. 1-7 (se bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald)

  Uforurenet bygge- og anlægsaffald må oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

  Uforurenede sten-, uglaserede tegl-, mursten- og betonmaterialer eller blandinger heraf, kan efter forarbejdning uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer til samme formål.

  Læs mere om genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald.

  Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

  Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, i koncentrationer der overstiger grænseværdierne. F.eks. imprægneret træ, PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.

  Hvis der i forbindelse med nedbrydning benyttes knuseanlæg, skal denne aktivitet anmeldes til Miljøafdelingen. Dette gøres ved at benytte selvbetjeningsløsningen ”Anmeldelse af midlertidige aktiviteter”.

  Sidst opdateret: 11. april 2024

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Bygge- og anlægsaffald

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  E-mail: byggeaffald@mariagerfjord.dk