Gå til hovedindhold

Gener

Find oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj, røg, lugt eller andet.

Indhold

  Prøv først at løse problemet sammen

  Den bedste og hurtigste måde at få løst et problem på er ofte ved at rette henvendelse til det landbrug, den virksomhed eller husstand, du oplever gener fra, og gøre opmærksom på problemet. Langt de fleste ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men er måske ikke bevidst om genen. En god dialog vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode forhold.

  Hvis dette ikke hjælper, og I ikke kan tale jer til rette, kan du sende en skriftlige klage til os via klageformularen på denne side og beskrive den gene du oplever.

  • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder, restauranter, cafeer og pizzeriaer
  • Støj-, røg- og lugtgener fra private
  • Vibrations-, støj- og støvgener fra bygge- og anlægsarbejde
  • Uhygiejnisk opbevaring af affald
  • Afbrænding af affald
  • Uhensigtsmæssig opbevaring af kemikalier og lignende
  • Gener fra landbrug

  Du kan ikke klage over:

  • Flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
  • De fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges i husholdninger og beboelser
  • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg, private arrangementer og udendørsaktiviteter
  • Gadestøj
  • Privat ophold med soundbox og lignende
  • Vareindlevering på offentlig vej
  • Biler i tomgang. 

  Politiet kan i nogle tilfælde hjælpe, hvis du oplever ovenstående gener.

  Kommunen kan undlade at behandle klager over gener, som vi vurderer har underordnet betydning. Det vil altid være en konkret vurdering af den indkomne klage, der afgør, om vi behandler din henvendelse.

  Når vi har modtaget din anmeldelse, indgår den i sagens dokumenter. Vi vil herefter kontakte det landbrug, den virksomhed eller husstand du klager over, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen. Du skal være opmærksom på, at vi derfor ikke kan garantere dig anonymitet.

  Klager er som udgangspunkt omfattet af aktindsigt, medmindre der er helt særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

  Sådan anmelder du klagen

  Du anmelder din klage til os ved at udfylde formularen, som du finder i linket på siden. Du vil altid modtage en kvittering for, at vi har modtaget din anmeldelse.

  Røg

  Røggener er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel.

  Tænd op i brændeovnen på en ny måde

  Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn i optændingsfasen, hvis du tænder op i toppen af brændet? Tal fra Miljøstyrelsen viser, at kun ca. halvdelen af landets bruger af brændeovne tænder rigtigt op i toppen af brændet.

  Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget nu, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi.

  Du kan også downloade en flyer, som du kan dele rundt i dit nabolag, så der er endnu flere, der kan lære at tænde rigtigt op.

  Hent flyer.

  Sådan fyrer du korrekt

  Hvis røgen er usynlig og ikke lugter, fyrer du rigtigt. På den måde får du den bedste varme, og risikoen for en skorstensbrand er minimal. Mængden af sundhedsskadelig røg fra brændeovnen kan reduceres betydeligt, hvis du følger disse enkle råd:

  • Tænd op i toppen. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
  • Fyr kun med rent og tørt træ. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller en smule avispapir.
  • Brænd aldrig affald af - det er ulovligt. Dette gælder også affaldstræ, så som paller, spånplader og møbler.
  • Sørg for rigeligt med luft.
  • Fyr lidt af gangen. På den måde opnår du en høj temperatur og dermed en god forbrænding.
  • Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig.

  Korrekt fyring starter med den måde, du behandler træet på, og slutter først når røgen har forladt skorstenen, og er opløst i vinden. Se også Miljøstyrelsens 10 punkter om korrekt fyring fra skov til skorsten.

  Gældende lovgivning

  Luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre anlæg til energiproduktion reguleres ved brændeovnsbekendtgørelsen.

  Heri fremgår blandt andet kravene til selve anlægget og miljømyndighedens beføjelser.

  Mariagerfjord Kommune kan såfremt der vurderes at en brændeovn eller andet energianlæg giver anledning til en væsentlig forurening, meddele påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger eller nedligge forbud imod driften af anlægget. Det er med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 at myndigheden kan gøre dette.

  Lugt

  Lugtgener kan ofte forekomme fra drift af landbrug, fra selve dyreholdet eller husdyrgødningen.

  Lugt fra landbrug

  Der kan almindeligvis forekomme lugt fra drift af landbrug, fra selve dyreholdet eller husdyrgødningen. Lugtpåvirkningen fra landbrug kan enten være sæsonprægede eller forekomme jævnt hen over året.

  Landzonen er landbrugets arbejdsområde, hvor lugtgener fra udspredning af husdyrgødning kan forekomme. Det kan ikke undgås, at det lugter når gyllen spredes på markerne og et stykke tid efter. Lugten fra landbrug er som regel størst i foråret og lige efter høst, når der bringes gylle eller anden husdyrgødning ud på markerne. Oftest er det i relativt kortvarige, men koncentrerede perioder at dette foregår.

  Det er derfor nødvendigt, at accepterer en vis genegrad på visse tidspunkter af året, f.eks. i forbindelse med gylleudbringning.

  Ingen tidsmæssig begrænsning

  Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Det er dog ikke tilladt at udbringe gylle på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v.

  Lugtgener kan også komme fra andet end gylleudbringning. Eksempelvis omrøring af gylletank i forbindelse med flytning af gylle, tømning af gylle-kanaler i stalde, ventilationsanlæg og fra foderrester eller døde dyr.

  Logbog

  Oplever du lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”logbog” over generne, inden der eventuelt rettes henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en logbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt vind og vejrobservationer og genens styrke og art, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen og afhjælpe den.

  Eksempelvis kan ændringer i rutiner for udmugning, rengøring af ventilationsanlæg, flytning af placeringen af døde dyr eller simpel oprydning reducere eller fjerne lugtgenerne.

  Prøv dog altid først at tage en snak med landmanden. Det kan være landmanden ikke er opmærksom på, at lugten kan virke generende eller være til væsentlig gene for andre.

  Vis hensyn til naboerne

  Som landmand kan det være en god idé at informere dine naboer inden du begynder med gylleudbringning. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og forhåbentlig undgå at blive generet unødigt. Det kan foregå med SMS- eller mail-lister, telefonopkald, opsætning af skilte eller med et brev.

  Kontakt Landbrugsgruppen

  Sidst opdateret: 26. september 2023