Gå til hovedindhold

Olietanke op til 6000 l

Kommunen er myndighed, når det gælder olietanke. Derfor skal du anmelde ændringer vedr. din ejendoms olietanke til os. Det gælder både ved etablering, udskiftning og sløjfning.

Indhold

  Reglerne om olietanke er fastsatte er Miljøstyrelsen, og er beskrevet i Olietankbekendtgørelsen.

  Sker der olieudslip

  Opdager du et olieudslip fra olietanken eller tankens rørsystem, har du pligt til at begrænse uheldet og straks rette henvendelse til Mariagerfjord Kommune og dit forsikringsselskab. Er olieudslippet af større karakter, og der kræves omgående indsats for at undgå forurening, ring da 112.

  Lovpligtig forsikring

  Ejeren/brugeren af en olietank har det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne. En lovlig fyringsolietank er automatisk forsikret i Topdanmarks olieforureningsforsikring mod eventuel forurening fra tanken. Forsikringen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug.

  En olietank, der har overskredet sløjfningsterminen, betragtes som en ulovlig tank.

  Tjek din BBR

  Som ejer er du ansvarlig for og forpligtet til, at en olietank på din ejendom er registreret korrekt i BBR.

  Tjek derfor din BBR-meddelelse, og se om olietanken er korrekt registreret
  Er olietanken fejlregistreret i BBR, skal du give besked om det ved at udfylde skemaet i Byg og Miljø.

  Etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke

  Mariagerfjord Kommune har udarbejdet retningslinjer for at sikre, at tankpladser indrettes, så de ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Retningslinjerne gælder ved nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på eksisterende tankpladser.

  Se retningslinje for Etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke.

  Yderligere om olietanke

  Hvad skal jeg gøre?
  • Anmelde en ny olietank til kommunen senest 2 uger før den etableres, også selvom tanken blot skal udskiftes med en ny.
  • Sikre dig, at olietankleverandøren udleverer en tankattest på den typegodkendte tank, du køber.
  • Sende tankattesten sammen med anmeldelsen og en tegning over tankens placering.

  Når Mariagerfjord Kommune har registreret din anmeldte olietank i BBR-registret, vil du senere modtage en opdateret BBR-meddelelse.

  Etablering af en olietank må kun foretages af en sagkyndig
  • Etableringen SKAL foretages af en smed eller vvs-installatør, som er kvalificeret dertil og er autoriseret til at etablere olietanke. Det gælder også, selvom det kun udskiftning af en tank.
  • Det skal sikres, at tankens rørføring er typegodkendt og lever op til gældende krav.
  • Afstand mellem en olietank og en drikkevandsboring skal som minimum være 25 meter.

  Mariagerfjord Kommune anbefaler IKKE en olietank af plast, da risikoen for bristning ved oliepåfyldning kan forekomme. Desuden er påkørsel og beskadigelse af sollys al for stor.

  Mariagerfjord Kommune kan forbyde etableringen af en olietank, hvis der er risiko for forurening af drikkevandet.

  Hvad skal jeg gøre?

  • Afmelde en gammel olietank, hvis den skal udskiftes eller tages ud af drift.
  • Er din olietank gravet op, skal kommunen have besked om det.
  • Er din olietank tømt, suget og afblændet, skal kommunen have besked om det.
  Hvordan sløjfes olietanken?
  Overjordiske tanke Tømmes for olie og bortskaffes til godkendt modtager.
  Nedgravede tanke Tømmes for olie, opgraves og bortskaffes til godkendt modtager, eller tømmes for påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning af olie ikke længere kan finde sted.
  Hvor mange år må en olietank anvendes til olie?

  Undersøg hvilket år din olietank er fabrikeret, da fabrikationsåret er med til at finde frem til, hvor mange år den må anvendes til olie. Fabrikationsåret kan ses på tankens mærkeskilt eller tankattest.

  Olietankens levetid
  Overjordiske ståltanke Olietanke af stål under 6.000 liter, der er fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må anvendes til olie i 30 år. Ståltanke, der er fabrikeret i år 2000 og i årene fremadrettet, må anvendes i 40 år.
  Overjordiske plasttanke Olietanke af plast under 6.000 liter, fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må anvendes til olie i 25 år.
  Nedgravede ståltanke Underjordiske ståltanke under 6.000 liter, fabrikeret i 1970'erne, 80'erne og 90'erne, må som udgangspunkt anvendes til olie i 40 år.
  Visse typer kan dog anvendes i 50 år, hvis de er med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester. Her er tankens godkendelsesnummer vigtig, for at finde frem til levetiden (G-nr.)
  Nedgravede plasttanke Underjordiske plasttanke under 6.000 liter, må som udgangspunkt anvendes i 45 år.
  Sidst opdateret: 17. november 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk