Gå til hovedindhold

Beskyttede arter

I Mariagerfjord Kommune findes odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, gul stenbræk og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus anført på EU-habitatsdirektivets bilag IV. Flere af disse findes også i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Beskyttede arter

  EF-habitatdirektivet omfatter en række truede plante- og dyrearter, der er opført på direktivets bilag IV.

  Beskyttelsen

  Ifølge habitatdirektivet må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade arterne samt deres yngle- og rasteområder, og planterne må ikke plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges.

  Restriktioner

  Kommunen kan ikke give tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe yngle-eller rasteområde for en eller flere af arterne.

  Fredede arter

  En række plante- og dyrearter er fredede. Det gælder f.eks. alle orkidéer og alle vores padder og krybdyr. Fredede planter må ikke plukkes, og fredede dyr må ikke indsamles eller slås ihjel.

  Læs mere om fredede dyr og planter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

  Sidst opdateret: 30. august 2022