Gå til hovedindhold

Naturprojekter

Naturprojekter kan være lige fra små vandløb, hvor man f.eks. genskaber gydebanker til ørreder ved at udlægge sten, til store projekter hvor man sikrer sjældne naturtyper i vores ådale.

Indhold

  Østerkær Bæk – forbedring af de hydrologiske forhold i enge og kær

  Ved Østerkær Bæk er der store forekomster af den naturtype rigkær. Rigkær er en sjælden type af moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er kalkholdigt og næringsfattigt. Dette muliggør at den særlige rigkærsvegetation kan opstå. Vegetationen er ofte lavtvoksende og meget artsrig.

  Rigkær er truede på europæisk plan og områderne ved Østerkær Bæk er særligt udpegede for at beskytte bl.a. rigkærsforekomsterne.

  De hydrologiske forhold er altafgørende for rigkærenes tilstand. Er der etableret grøfter eller dræn vil grundvandet ledes bort fra områderne på en måde, der er uhensigtsmæssig for rigkærene.

  Ved Østerkær Bæk har en forundersøgelse i område vist, at der var dårlig tilstand i de rigkær netop på grund af de grøfter, der er på arealerne. Via finansiering fra EU og det daværende Miljø- og Fødevareministerie, har det været muligt henover 2022 at få lukket grøfter og dermed skabt mere naturlige vandstandsforhold i området.

  Kommunen arbejder derudover med at skabe forbedrede muligheder for naturpleje med afgræssende kreaturer i området. Rigkærsvegetationen har gavn af lysåbne forhold, og trues også af tilgroning.

  Kielstrup sø – forbedring af de hydrologiske forhold i enge og kær

  Rundt langs bredden af Kielstrup sø er der en stor forekomst af den naturtype der hedder rigkær. Rigkær er en naturtype, der blandt andet kræver at der er højtliggende grundvand i jordniveau, der dog ikke må danne en sø. Vandet skal kunne sive ud og væk, men dræn og grøfter gør at de arter der er tilpasset netop denne naturtype forsvinder.

  En forundersøgelse i område har vist at der var dårlig tilstand i de internationalt beskyttede rigkær netop på grund af de grøfter der er på arealerne. Via finansiering fra EU og det daværende Miljø og Fødevareministeriet, har det været muligt henover 2021 at få lukket flere grøfter og dermed skabt mere naturlige vandstandsforhold i området.

  Kommunen har derudover fået skabt bedre passage for græssende dyr rundt på enge og kær ved nyoprettede kreaturpassager over kilder og bække, ligesom der er skåret en del træ og buskopvækst ned flere steder. Planterne kræver nemlig også lysåbne forhold, og trues også af tilgroning.

  Fremtiden ser således lys ud for de mange orkideer, mosser og måske den meget sjældne gul stenbræk der findes eller fandtes i området.

  Rydning af Als Odde

  Lodsejer og Mariagerfjord Kommune har gennemført en rydning af tilgroet klithede på Als Odde. Formålet med projektet er at genskabe gunstige forhold for en række sjældne og truede naturtyper i området, særligt arealet med klithede, enebærklit og surt overdrev. For at genskabe tidligere tiders mere lysåbne overdrev- og klitlandskab, er opvækst af primært birk ryddet, men også ung opvækst af skov-fyr og bævre-asp. Dette vil også give lys til de mange enebær, som endnu er i live, men som ofte er under pres fra tilgroningen. Området afgræsses efterfølgende af kreaturer og får, så de lysåbne forhold bevares for fremtiden.

  Se mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

  Rold Skov - Forbedring af forhold, højmoser

  Rold Skov er rig på forekomster af højmoser, som er dannet i fugtige lavninger og gamle søer. Mange af moserne er med tiden enten drænet eller tilplantet, og ligger derfor i dag som nedbrudte og skovbevoksede tørvemoser. Som led i LIFE-projektet forbedres forholdene i 5 af moserne, i alt 34 ha. Projektet gennemføres i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

  De væsentligste aktiviteter er rydning af uønsket opvækst, for eksempel birk og forskellige arter af nåletræer, samt en hævning af vandstanden. Træerne fjernes, fordi de skygger for væksten af sphagnum og andre højmoseplanter, ligesom de bidrager til en øget fordampning og dermed udtørring af moserne

  Den hævede vandstand skal bevirke, at sphagnum igen kan trives og vokse i moserne, samtidig med, at det vil begrænse ny opvækst af især birk og nåletræer

  På sigt forventes typiske højmosearter såsom tranebær, rundbladet soldug, mose-bølle og smalbladet kæruld også at blive begunstiget af de mere våde forhold. Derudover skal projektet skabe bedre levesteder for Bred Vandkalv, en truet art, der er en del udpegningsgrundlaget for Rold Skov. Arten lever i rene skovsøer, og projektet har fokus på at forbedre levestederne for Bred Vandkalv.

  Læs mere på www.raisedbogsindenmark.dk.

  Naturprojekter

  Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. Naturprojekterne kan også have som formål at forbedre for eksempel vandmiljøet. Kommunen forsøger ofte at sikre kommunens borgere bedre adgang til at opleve natur, kulturhistorie og landskab i forbindelse med projekterne.

  Sidst opdateret: 17. november 2022