Gå til hovedindhold

Skove

Du er meget velkommen i kommunens skove døgnet rundt og året rundt. I alle skovene er der markerede ruter, og flere steder er der bænke, hvor du kan tage dig et hvil og nyde udsigten. Der er shelters til fri overnatning i Hobro Østerskov og Hørby plantage.

Indhold

  Kommunens skove er også åbne for større arrangementer, men af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at du først søger om tilladelse til dit arrangement. Det kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Naturværdierne i skovene

  Kommunen forvalter skovene, så dyr og planter også tilgodeses. I Hobro Østerskov kan du for eksempel finde skovgræsning i ”egekrattet”, som betyder at der kommer lys og luft til skovbundens planter og dyr. Herudover kan du finde døde og væltede træer, som giver levesteder for en mangfoldighed af liv som spætter og biller. I denne sammenhæng skaber rod og uorden altså nye og spændende levesteder til gavn for naturen.

  Mariagerfjord Kommune har lavet en skovvision for de kommunale skove. Visionen beskriver, hvorledes de kommunale skove skal udvikles, så de både tilgodeser de mange besøgende i skovene, ligesom de skal fungere som levesteder for en mængde dyr og planter.

  Vil du læse mere om den mangfoldige natur i de kommunale skove, kan du læse i rapporten Natur i Mariagerfjord Kommunes skove, som beskriver en grundig gennemgang af de større skove.

  Læs om Skovvisionen

  Skovvision for Mariagerfjord Kommune - skovene som rekreative naturområder

  Mariagerfjord Kommune betragter de kommunale skove som en værdifuld ressource,
  der gennem en langsigtet drift og administration skal udvikles til glæde for
  kommunens borgere, turister, miljøet og naturen i skovene

  Mariagerfjord Kommune ejer og driver skove med to, sideordnede formål:

  1. At styrke og fremme skovenes funktion som rekreative områder til glæde for
   kommunens borgere og turister
  2. At styrke og fremme skovenes funktion som levested for dyr og planter samt
   medvirke til et renere miljø

  Derudover skal skovdriften, herunder produktion af træ, bidrage økonomisk til den
  daglige drift af skovene, når det ikke strider med de to overordnede formål.

  Baggrund

  Med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 overtog Mariagerfjord Kommune ansvaret for
  forvaltningen af de kommunale skove i de fire oprindelige kommuner, Arden, Hadsund,
  Mariager og Hobro. Som følge af stor forskelligartethed i skovenes placering, struktur og
  driftshistorie, har det været et ønske for kommunen at få udarbejdet en vision for, hvad
  kommunen vil med de kommunale skove. Som opfølgning på den overordnede vision
  udarbejdes en strategi, der skal sikre, at den fremtidige skovdrift målrettes den overordnede
  vision. Med udgangspunkt i strategien laves en detaljeret drifts- og naturplan for de enkelte
  skove. Herved sikres på én gang et solidt fagligt udgangspunkt for driften af skovene, samtidig
  med, at der skabes et ensartet og gennemskueligt administrationsgrundlag.

  Udgangspunktet for arbejdet har været en vurdering af, at de kommunale skove i Mariagerfjord
  Kommune udgør meget centrale dele af et netværk af naturområder, hvortil der knytter sig
  store rekreative og naturmæssige værdier.

  Som første del af arbejdet med skovene har Mariagerfjord Kommune fået udarbejdet nye
  skovkort for alle større skove. Skovkortene giver et opdateret billede af skovenes udseende,
  træartssammensætning, infrastruktur, afvandingsforhold mv., og vil danne grundlag for de
  kommende drifts- og naturplaner.

  Derudover har kommunen, som led i et Grønt Partnerskab med Danmarks
  Naturfredningsforening og Grønt Råd, fået udarbejdet en faglig rapport; ’Natur i Mariagerfjord
  Kommune s skove’. Rapporten bygger på en grundig kortlægning af naturværdierne i skovene
  og munder ud i en række konkrete anbefalinger til den fremtidige drift. Med udgangspunkt i
  rapporten og de opdaterede skovkort kan den fremtidige drift tilrettelægges, så den i størst
  mulig grad tager hensyn til de eksisterende naturværdier i skovene og sikrer balancen mellem
  benyttelse og beskyttelse.

  Formål med skovdriften

  Skovene i Mariagerfjord Kommune er kendetegnet ved at være forholdsvis små og med stor
  geografisk spredning. Lang størstedelen af de kommunale skove er koncentreret omkring
  kommunens større byer, hovedsageligt Hobro og Hadsund, men der findes også mindre
  områder med kommunal skov omkring Arden, Mariager og Assens.

  Med baggrund i den generelle økonomiske udvikling indenfor skovbruget er det ikke muligt at
  drive skovene på en økonomisk bæredygtig vis via traditionel skovdrift. Dertil er udgifterne
  forbundet med driften for stor i forhold til det forventelige, økonomiske afkast.

  Derfor tager skovvisionen udgangspunkt i de mange andre værdier, der, udover de
  økonomiske, kan være tilknyttet til skove. Hovedvægten ligger på skovenes værdi som
  rekreative områder for borgere og turister, samt på skovenes værdi som naturområder samt
  positive indvirkning på miljøet.

  Rekreative værdier i de kommunale skove

  ’Naturen er vigtig for rekreativ udfoldelse. Naturbesøg er populære, omfatter mange forskellige aktiviteter, og er især motiveret af ønsker om naturoplevelse, fred og ro, styrkelse af familiens sociale bånd og i mindre grad af ønsket om motion og social stimulering’

  Citat: Berit C. Kaae og Lene Møller Madsen (2003): Holdninger og ønsker til Danmarks natur. By- og Landsplanserien nr. 21, Skov & Landskab

  Undersøgelser har vist, at skovene overgår såvel biografer, sport og koncerter mht. hvor ofte
  befolkningen benytter sig af dem i fritiden. Og det er især de bynære skove, der har stor
  betydning, idet 2/3 af alle skovbesøg foregår i den skov, der ligger nærmest ens bopæl.
  Skovgæsterne benytter skoven til et væld af aktiviteter, men generelt ønsker skovgæsterne
  stilhed og naturoplevelser, når de går i skoven. Skovgæsterne opfatter søer og vandløb som
  positive elementer i skovene og vil gerne opleve dyrelivet på deres tur. De fleste foretrækker
  løvskov frem for nåleskov, og de ser helst, at faciliteterne i skoven er så lidt ’skovfremmede’
  som muligt, og at skoven drives ’naturligt’.

  Kendetegnende for de fleste og største kommunale skove er den bynære beliggenhed, hvilket
  giver en stor del af kommunens borgere let adgang til at færdes i skovene. Det er Mariagerfjord
  Kommunes vision, at den fremtidige drift og administration af skovene vil fremme borgernes
  adgang til og brug af skovene. Dette skal gøre ved at forbedre og udbygge de eksisterende
  faciliteter i skovene, herunder stier, bålpladser, shelters mv., samt ved på sigt at gøre skovene
  mere spændende og varierede at færdes i. På sigt er det kommunens vision, at de kommunale
  skove, på lige fod med de øvrige rekreative naturområder i kommunen, vil blive brugt af
  borgerne og at der er balance mellem benyttelse og beskyttelse.

  Naturværdier og miljøhensyn i de kommunale skove

  Mere end 3000 skovlevende arter betegnes i dag som truede, bl.a. som følge af den intensive
  drift af de danske skove. Mange af disse arter er helt eller delvist afhængige af et stabilt
  skovklima med en rig forekomst af døde eller døende træer, vådområder og lysninger. Sådanne
  strukturer er i dag sjældne eller manglende i skovene, men kan genskabes gennem en mere
  naturnær drift med udlæg af urørt skov og brug af gamle driftsformer.

  Rapporten ’Naturen i Mariagerfjord Kommune s skove’ dokumenterer, at de kommunale skove
  rummer betydelige naturværdier. I alt blev der fundet hele 77 arter, der enten er sjældne eller
  sårbare, de såkaldte Rødliste-arter, eller arter, hvis tilstedeværelse er en indikation på høj
  skovnaturkvalitet, de såkaldte indikatorarter. Derudover rummer skovene en række lysåbne
  naturarealer, bl.a. moser, søer og vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  Endelig rummer de kommunale skove mange gravhøje og andre fortidsminder, der er med til at
  fortælle områdernes historie. Det er Mariagerfjord Kommune s vision, at den fremtidige drift
  og administration af skovene vil fremme naturens mangfoldighed i skovene, til glæde for
  naturen og skovgæsten. Derudover skal arbejdet bidrage til de statslige mål om at bremse tabet i
  biodiversitet inden 2010. Dette skal gøres ved at fremme de forhold og miljøer i skoven, der
  har størst betydning for skovnaturen og de lysåbne naturtyper, og det skal være et mål i sig selv,
  at skovene er i god, økologisk tilstand. Arbejdet med naturen i skovene vil tage udgangspunkt i
  de eksisterende naturværdier, men på sigt skal også de mindre artsrige dele af skovene udvikles
  mod større artsrigdom.

  Derudover er Mariagerfjord Kommunes skove vigtige i forhold til et renere og sundere miljø
  omkring os. Kommunens skove vil fremover blive drevet uden brug af pesticider og andre
  hjælpestoffer, og udvaskningen af forurenende stoffer til grundvandet og Mariager Fjord bliver
  således meget begrænset.

  Endvidere er ekstensivt drevne skove i stand til at binde store mængder CO2, der ellers ville
  bidrage til den globale opvarmning via drivhuseffekten. Samtidig vil en del af skovens træer
  udnyttes til brændsel i stedet for kul. Gode, stabile skove er derfor med til at bidrage positivt til
  kommunens indsats for et bedre og renere miljø.

  Drift af de kommunale skove

  Generelle retningslinjer for skovdrift i Mariagerfjord Kommune

  For at opnå målsætningerne for skovene i Mariagerfjord Kommune drives de som
  udgangspunkt efter principperne i naturnær skovdrift. Naturnær skovdrift baserer sig på
  følgende generelle retningslinjer:

  • Skovene skal hovedsageligt bestå af hjemmehørende træarter
  • Skovbevoksede arealet skal have et kontinuert skovdække
  • Skovenes bevoksninger skal bestå af en blanding af flere arter
  • Skovenes bevoksninger skal bestå af træer i forskellige aldre
  • Skovene skal på sigt udvikles gennem naturlig foryngelse
  • Skovene skal drives uden brug af gødning og pesticider
  • Skovene skal drives med mindst mulig jordbearbejdning
  • Skovenes naturlige hydrologi skal genskabes
  • Skovenes indhold af dødt ved skal forøges
  • Skovens gamle træer bevares så vidt muligt til naturligt henfald
  • Skovenes biologiske mangfoldighed skal forøges

  Af retningslinjerne følger, at skovene fremover hovedsageligt drives med plukhugst, hvor kun
  enkelttræer eller mindre grupper af træer fældes. Gamle træer, der har nået en alder udover
  hugstmodning, efterlades i skoven til glæde for dyr og svampe. Samtidig skal de generelle
  retningslinjer ikke være til hinder for, at der arbejdes med andre oprindelige og ekstensive
  driftsformer, bl.a. stævningsdrift og skovgræsning, der ofte har en meget positiv betydning på
  skovenes naturindhold. Endelig lægger strategien op til, at der udlægges områder med urørt
  skov, hvor skovnaturen får mulighed for at udfolde sig frit.

  Områdeklassificering af kommunal skov

  De kommunale skove i Mariagerfjord Kommune opdeles efter, hvilken af de to hovedformål i
  skovstrategien, friluftsliv eller natur, der prioriteres højest i de enkelte dele af skovene. Dette
  gøres for at sikre, at rekreative aktiviteter henlægges til de mere robuste dele af skoven, mens
  der skabes mere ro og fred i de områder, der rummer sårbare eller forstyrrelsesfølsom natur. På
  den måde sikres det, at der både bliver plads til arrangementer og sociale tiltag i skovene, men
  også, at skovgæster aktivt kan vælge at opleve skovenes natur i ro og på egen hånd.

  Administrationsgrundlag for brug af skovene

  Procedure

  Den overordnede administration og drift af skovene sker på baggrund af skovstrategien og de
  enkelte drifts – og naturplaner. Den daglige drift og administration, herunder tilladelser til at
  afholde aktiviteter i skovene, varetages på lige fod med driften af de øvrige kommunale
  naturarealer og fredninger og henlægges til det igangværende samarbejde mellem Park og Trafik
  og Natur og Grundvand. I vurderingen af, hvorvidt en ønsket aktivitet kan finde sted i de
  kommunale skove skal indgå følgende kriterier:

  Kriterier for brugen af de kommunale skove

  • Bred offentlighed fremfor enkeltpersoner
   Arrangementer med offentlig adgang prioriteres højere end private eller lukkede
   arrangementer
  • Påvirkning af natur og miljø
   Arrangementer kan kun finde sted i de kommunale skove, hvis de er i
   overensstemmelse med den overordnede målsætning om at tage hensyn til natur
   og miljø
  • Skovens tålegrænser
  • Områdeklassificering til aktiviteter
   Aktiviteter, der indebærer støj, slitage eller anden påvirkning af skovene
   henlægges så vidt muligt til de områder, der i drifts – og naturplanen er udpeget
   til rekreative interesser
  • Økonomi og drift
   Aktiviteter kan afvises, såfremt de medfører udgifter for kommunen, en negativ
   påvirkning af driften eller er til gene for den daglige drift af skovene
  • Forhold til øvrige brugere
   Aktiviteter skal vurderes i forhold til andre brugeres ønsker og benyttelse af
   skovene
  Procedure for drifts- og naturplaner

  Forvaltningen udarbejder et udkast til en 15-årig drifts- og naturplan for de 5 større skove
  (Hobro Østerskov, Hørby Plantage, Linddale, Ravns Graner og Hadsund Lilleskov).
  Derudover udarbejdes en fælles drifts- og naturplan for de øvrige, mindre kommunalt ejede
  skove.

  Driftsplanerne skal tage udgangspunkt i kommunens skovstrategi og medvirke til at opfylde
  strategiens målsætninger. Planerne skal prioritere skovene i forhold til områdeklassificeringen
  og beskrive den nuværende tilstand. Derudover skal planen opstille målsætninger for de enkelte
  dele af skoven samt forslag til driftstiltag og metode, det vil bidrage til at opfylde
  målsætningerne.

  Udkast til driftsplan fremlægges til godkendelse for UTM. Herefter sendes planen i høring i 4
  uger i offentligheden, relevante organisationer og myndigheder, herunder Skov- og
  Naturstyrelsen Himmerland, Miljøcenter Ålborg og Fredningsnævn (Hobro Østerskov og
  Linddale). Forvaltningen prioriterer og indarbejder de indkomne forslag, hvorefter den endelige
  driftsplan fremlægges til vedtagelse for UTM. Efterfølgende præsenteres den endelige driftsplan
  ved et offentligt arrangement i skoven

  Fremtidens skove i Mariagerfjord Kommune

  Det langsigtede mål med driften af skovene i Mariagerfjord Kommune er at skabe varierede,
  bæredygtige og spændende skove, hvor der er en god balance mellem benyttelse og beskyttelse,
  mellem friluftsliv og natur. Som udgangspunkt er der plads til alle, men anvendelsen af skovene
  skal løbende afvejes under hensyntagen til de mangeartede interesser. Den daglige drift og
  administration skal beskrives i drifts – og naturplaner for de enkelte skove, der ligeledes skal
  beskrive, hvordan der løbende arbejdes på at opnå målene med skovvisionen.


  Det er Mariagerfjord Kommune s overbevisning, at den beskrevne vision for skovene vil gøre
  skovene til et stort aktiv for kommunen, både i forhold til borgerne, turister, miljøet og naturen.
  På sigt vil skovene i kommunen bidrage fremadrettet til at sikre opfyldelsen af kommunens
  motto:

  Et godt sted at bo, leve og arbejde

  Sidst opdateret: 22. september 2022