Gå til hovedindhold

Kan man søge dispensation eller økonomisk hjælp?

Der kan i nogen tilfælde søges om dispensation, hvis du har modtaget et påbud om enten separatkloakering eller spildevandskloakering. Læs mere om hvornår det er muligt, og hvordan du skal ansøge om dispensation.

Indhold

  Der kan for udvendig kælderskakt og lyskasser med afløb søges om dispensation til fortsat at lede vandet fra afløbet til spildevandsledningen. Dispensationen gives kun, hvis der er tale om en meget lille vandafledning og store omkostninger forbundet med tilkobling til regnvandssystemet.

  En dispensation vil som udgangspunkt omfatte krav om, at der er etableret en kant på 5 cm hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, så overfladevand fra de omgivende arealer ikke kan strømme derned.

  I enkelte tilfælde kan det være teknisk meget svært (og dyrt) at gennemføre en separatkloakering. I så fald kan du søge om dispensation til at bevare dele af regnvandet på spildevandsledningen. Dispensationen vil være tidsbegrænset og indebære krav om, at fuld separatkloakering skal gennemføres i forbindelse med fremtidig renovering af ejendommen og kloaksystemet senest 10 år efter modtagelse af dispensationen eller ved ejerskifte.

  En ansøgning om dispensation for kompliceret byggeri skal indeholde:

  • en redegørelse for mulige løsninger for udførelse af delvis separering på ejendommen
  • et prisoverslag fra autoriseret kloakmester samt andre håndværkere, der skal involveres
  • en kloaktegning over nuværende forhold
  • en kloaktegning over det ønskede projekt
  • evt. fotos og dybdegående forklaring til problemstillingen.

  Ansøgningen med oplysningerne skal du sende på mail til: Spildevand@mariagerfjord.dk.

  I forbindelse med spildevandskloakering ved sommerhusområder kan der i perioder forekomme høj grundvandstand, der gør det umuligt at grave og anlægge kloak uden at skulle lave en grundvandssænkning. I disse tilfælde er det muligt at få en tidsbegrænset dispensation til at udsætte kloakarbejdet til vandstanden er faldet tilstrækkeligt.

  Har man et nyere nedsivningsanlæg på sin grund, har man mulighed for at søge om dispensation til at tilslutte sig den offentlige kloak. Denne dispensation er gældende 10+1 år fra den dag man fik tilladelsen til at lave nedsivningsanlægget. Når man har haft nedsivningsanlægget i 10 år, skal man tilsluttes kloakken uanset om anlægget fungerer.

  Er der planer om at rive det gamle sommerhus ned og bygge et nyt sommerhus inden for en kortere periode, kan man søge om udsættelse af tilslutningen til kloaksystemet.

  En dispensation for tilslutning til kloakken, vil ikke omfatte en fritagelse for at skulle betale for tilslutningsbidraget til forsyningsselskabet.

  Mariagerfjord Kommune har ret til at påbyde en borger at spildevandskloakere sin ejendom, hvis ejendommen ligger inden for et planlagt spildevandskloakeret opland i kommunens spildevandsplan.

  Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd til at efterkomme kommunens påbud om at spildevandskloakere. Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

  Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud, og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen.

  Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

  Sidst opdateret: 7. februar 2024