Gå til hovedindhold

Private renseanlægstyper

Her kan du læse om forskellige typer af private renseanlægstyper, hvordan de fungerer, og hvad der er af krav forbundet med anlægget. Du kan også læse om lejeaftale for samletanke for sommerhuse.

Indhold

  Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet.

  Et nedsivningsanlæg er en god løsning, hvis forholdene tillader det. Anlægget kræver begrænset vedligeholdelse, det kan overholde alle rensekrav, og det er ikke synligt på en ejendom.

  Et privat spildevandsanlæg skal kunne placeres, så følgende afstandskrav overholdes:

  • Mindst 300 m til et vandindvindingsanlæg. Dette kan nedsættes til 75 m, hvis de hydrologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.
  • Mindst 150 m til vandindvindingsanlæg, hvis der ikke er krav om drikkevandskvalitet.
  • Mindst 25 m til vandløb (drænledninger og grøfter), søer (moser) og havet
  • 50 meter til andre nedsivningsanlæg
  • 5 meter til bygninger og skel
  • 3-6 m afstand til træer og beplantning af sikkerhed mod rod indtrængen i nedsivningsanlægget.

  Efter bundfældningstanken ledes spildevandet over i minirenseanlægget, der fungerer som en lille kopi af forsyningens renseanlæg. Et minirenseanlæg kan etableres udelukkende med biologisk rensning eller med supplerende kemisk rensning, hvorved fosfor også fjernes. Ved etablering af et minirenseanlæg skal man gennem anlæggets fulde levetid have en gyldig serviceordning enten med producenten af anlægget eller en af producenten godkendt servicetekniker.

  Et minirenseanlæg kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav, og så kræver det ikke meget plads. Dog har det relativt store udgifter til drift, både det årlige serviceeftersyn samt analyser og elforbrug.

  Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation, der ligesom ved nedsivningsanlægget pumper spildevandet ud gennem huller i sivestrengene. Sivestrengene er placeret i et anlæg, hvor der er plantet tagrørsplanter. Planter forbruger vandet og næringsstofferne (kaldet biologisk rensning), det resterende vand trænger ned igennem sandet i anlægget og ned til et drænrør, der opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. I bunden af anlægget er der en plast membran, der holder anlægget tæt. Det er muligt at placere en fosforfældningsbrønd i forbindelse med bundfældningstanken, hvis anlægget placeres i et område, hvor der er krav til fosforfjernelse.

  Hvis man ønsker et beplantet anlæg, og der ikke er plads til et pileanlæg, er et beplantet filteranlæg en god løsning. Anlægget kræver kun et areal på ca. 40 m2, men er placeret højt i terræn og med 1-1,5 m høje tagrørsplanter. Det er en god og stabil løsning ved rensning for organisk stof.

  Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Fra pumpestationen pumpes spildevandet ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne. Pileplanterne bruger vandet og en del af næringsstofferne. I bunden af anlægget ligger der en plastmembran, der holder anlægget tæt, hvorfor anlægget renser for alle renseklasser. Der er ingen afløb fra anlægget, da spildevandet fordamper. Anlægget kræver meget plads ca. 200-400 m2, området vil være et vådt område med flere meter høje piletræer.

  Pileanlægget er relativt omkostningsfrit, hvis man selv fælder piletræerne ca. hvert tredje år.

  En samletank består af en tæt tank, hvor ejendommens spildevand ledes hen. Der afledes ikke spildevand fra tanken. Tanken skal tømmes, når den er fuld. Det er dig som ejer, som hyrer et slamsugerfirma til dette. En samletank skal jævnligt overvåges med henblik på en hensigtsmæssig tømningshyppighed. Spildevandet skal køres til behandling på et renseanlæg.

  Samletank benyttes, hvor der ikke er anden mulighed for afledning af spildevand, dvs. hvor der ikke er kloakering eller ikke mulighed for at opnå tilladelse til anden afledning. Samletank benyttes oftest på ejendomme, hvor spildevandsmængden er meget lille. Det kan f.eks. være i kolonihave- eller sommerhusområder.

  I forbindelse med den fremtidige kloakering af sommerhusområder, tilbydes en midlertidig løsning for afledning af spildevand, indtil den egentlige kloakering er tilendebragt.

  Følgende vilkår skal opfyldes, før der kan tilbydes en midlertidig løsning:

  Ejendommen forventes kloakeret indenfor en tidshorisont på 5 år, samt en af nedenstående muligheder:

  • At ejendommens nedsivningsanlæg eller septiktank er i dårlig stand (påbud kan forventes).
  • At ejendommen forventes at gennemgå væsentlige ændringer, der medfører et behov for renovering af nedsivningsanlægget eller septiktanken. Eksempelvis nyt badeværelse eller ny bebyggelse henover septiktanken.
  • At grunden er ubebygget, og der skal opføres nyt sommerhus.
  Sidst opdateret: 12. juli 2022