Gå til hovedindhold

Spildevand uden for kloakerede områder

Områder, hvor der ikke er offentlig kloak, kaldes det åbne land. Her skal borgerne selv etablere et privat spildevandsanlæg til at håndtere deres spildevand. Du kan her læse om forskellige rensekrav og hjælpeordninger, hvis du modtager et påbud om forbedret rensning.

Indhold

  Områder hvor der ikke er offentlig kloak kaldes det åbne land. Husholdninger og erhverv i det åbne land skal etablere private spildevandsanlæg til at håndtere deres spildevand. Regn- og overfladevand må ikke komme i et privat spildevandsanlæg, men skal håndteres på anden måde evt. ved nedsivning i faskine.

  Alle private spildevandsanlæg kræver en tilladelse fra Mariagerfjord Kommune. Denne tilladelse søges via Byg og Miljø. Det er også her du færdigmelder dit anlæg.

  Der er flere typer af private spildevandsanlæg. Fælles for alle er, at de har en bundfældningstank også kaldet septiktank. Bundfældningstanken tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, der udledes til den. Bundfældningstanken renser kun spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor etableres et renseanlæg.

  Renseanlægget kan være forskellige typer eksempelvis, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, beplantede filteranlæg eller pileanlæg. Typen af renseanlæg afhænger af kravet til rensning, der er på din ejendom. Du kan læse mere om de forskellige renseanlæg nedenfor.

  Bundfældningstanken indgår i Mariagerfjord Kommunes tømningsordning og tømmes af kommunens tømningsfirma. Bundfældningstanken placeres maks. 25 meter fra kørefast vej af hensyn til tømningen af tanken. Læs mere om tømningsordningen under tømningsordning.

  Mariagerfjord Kommune har ret til at stille krav om forbedring af spildevandsrensning, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer korrekt, giver anledning til uhygiejniske forhold eller bidrager til forurening af vandløb, søer og havet. Kravet stilles i et påbud om forbedret spildevandsrensning.

  Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd til at efterkomme kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

  Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen.

  Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

  Kravene til rensning af spildevand er afhængige af, i hvilket område din ejendom er placeret.
  Der er krav til øget rensning af husspildevand, der ledes til særligt følsomme vandløb, søer og fjorde. Områderne har forskellig følsomhed, og i Mariagerfjord Kommune inddeles de i:

  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale, fosfor og kvælstof (rensekrav SOP)
  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale og kvælstof (rensekrav SO)
  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale og fosfor (rensekrav OP)
  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale (rensekrav O)
  • Områder uden særlig følsomhed.
  Sidst opdateret: 7. februar 2024