Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål.

Indhold

  Særlige forhold

  Læs her, hvis du har særlige forhold, som vognmanden skal være opmærksom på.

  Er der forhold, du ønsker vognmanden skal være særlig opmærksom på, skal du kontakte ham direkte.

  Det kan for eksempel være forhold omkring

  • adgangsvej
  • åbning/lukning af et hegn
  • færdsel på stenbelægninger
  • beskyttelse af beplantning

  Tanken

  Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende tanken.

  Ja.
  Hver gang vognmanden har været der, får du en kvittering for tømningen med besked om eventuelle fejl og mangler.

  Du skal så straks sørge for at udbedre dem. Hvis du vælger at forny eller ombygge dit anlæg, skal du først have kommunens godkendelse.

  Kontakt din lokale autoriserede kloakmester, der kan hjælpe dig med undersøgelser, løsninger og priser.

  Formålet med bundfældningstanken er at holde en stor del af de faste dele tilbage i spildevandet, som eller kan forurene jorden og vandmiljøet.

  De faste dele bundfældes, når spildevandet står stille i tanken.

  Hvis tanken ikke tømmes, risikerer du tilstopning og/eller udsivning i omkringliggende natur og grundvand. Miljøministeriet anbefaler at en bundfældningstank tømmens 1 gang om året.

  Har du brug for ekstra tømninger af bundfældningstanken i løbet året, kunne noget tyde på, at din bundfældningstank er for lille. Er du i tvivl, kan du få rådgivning hos en kloakmester eller hos kommunen.

  Du er velkommen til at bruge den entreprenør, som kommunen har indgået kontrakt med.

  Entreprenørens navn, adresse og tlf.nr. kan findes på kommunens hjemmeside.

  Miljøstyrelsen anbefaler, at bundfældningstanke efterfyldes med vand, idet undersøgelser viser, at tanken så fungerer bedre. Det er ikke rimeligt at bruge vand af drikkevandskvalitet til dette formål, som er alternativet.

  Overskudsvandet der efterfyldes i tanken udgør ikke et hygiejnisk problem.

  Det er normal praksis i hele Danmark at anvende overskudsvandet til genfyldning af bundfældningstanke.

  Vognmanden skal tømme alle bundfældningstanke på ejendommen. Det er med i den pris, vi opkræver.

  Du kan godt selv aftale med vognmanden, at han også skal tømme en sivebrønd, køkkenbrønd, spule siderør og lignende - det er dog ekstraydelser, som du selv skal betale for.

  Tidspunkt

  Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende tidspunkt for tømningen.

  Senest to uger før tømningen, får du i en mail eller i et brev en varsling om, i hvilken uge din tank bliver tømt. Navn og telefonnummer til vognmanden står i mailen/brevet.

  Du er velkommen til at kontakte vognmanden og prøve at aftale et tidspunkt.

  Vær dog opmærksom på, at vognmanden typisk tømmer 20-25 tanke på en dag, så det kan være vanskeligt at give dig et helt præcist tidspunkt.

  Du behøver ikke være til stede under tømningen, hvis dækslet er ført op i terræn, er fritlagt og vejer mindre end 50 kg.

  Tømningsordningen

  Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får vedrørende tømningsordningen.

  Ja.

  Kommunen har mulighed for løbende at føre kontrol med ordningen gennem stikprøver. Derved kan kommunen sikrer den mest effektive ordning til glæde for borgerne og miljøet.

  Tømningsgebyret bliver brugt til

  • at betale entreprenøren for tømning af bundfældningstanken
  • at slammet kan blive behandlet miljømæssigt forsvarligt
  • at administrere ordningen

  Tømningsordningen skal hvile i sig selv - kommunen må ikke tjene penge på ordningen.

  Et eventuelt overskud skal betales tilbage til brugerne ved at sænke priserne for tømningen.

  Kommunen afholder licitation på opgaven hvert 4. år. Dette skal sikre, at tømningen udføres til den mest konkurrencemæssige pris.

  Ved tømningen skal bundfældningstanken suges helt tom og slamaflejringer suges op, så tanken bliver ren og uden aflejringer.
  Herefter fyldes bundfældningstanken med vand til underkant af T-rør eller skilleplade på afløbet.

  Tømningen er mangelfuld, hvis der er flydelagsaflejringer (over 3 cm tyk og relativ fast), faste lag af bundslam (over 5 cm) eller synlige aflejringer i ind- og udløbsrør.

  Hvis du oplever dette, skal du straks kontakte vognmanden, så I kan finde en løsning. Kan du og vognmanden ikke blive enige, skal du straks kontakte Mariagerfjord Kommune.

  Nej.
  Som udgangspunkt er alle ejendomme med en bundfældningstank omfattet af ordningen. Det er ikke muligt at klage over kommunens beslutning.

  Du kan dog blive fritaget,

  • hvis ejendommen er ubeboet/ubenyttet og har været det i mindst 12 måneder,
  • hvis ejendommen ikke har indlagt vand/afløb eller
  • hvis ejendommen er registreret ved en fejl.

  Nej - normalt ikke.
  Kommunen stiller som udgangspunkt ikke nye krav, hvis din bundfældningstank er fejlfri, lovligt etableret og har godkendt afløb. Det gælder også selv om der eventuelt er kommet nye og skrappere krav til tilsvarende anlæg.

  Men hvis anlægget er defekt, vil du blive bedt om at udbedre fejlen. Hvis tanken afleder spildevand direkte til sø, vandløb eller hav og tydeligt forurener vandmiljøet, vil du blive bedt om at forbedre din spildevandsrensning. Det gælder også, hvis spildevandet for eksempel løber ud på jorden.

  Ja.
  Opsamling af spildevand fra den private husholdning er ikke omfattet af økologireglerne, der regulerer jordbrugsproduktion. Økologireglerne indeholder derfor ingen retningslinjer for tømning af din bundfældningstank.

  Vognmanden

  Svar på spørgsmål vedrørende vognmanden

  Nej.

  Kommunen har indgået en kontrakt med en entreprenør, der tømmer samtlige bundfældningstanke i området.

  I forbindelse med udbuddet har vi sikret, at din bundfældningstank og slammet håndteres af kvalificeret personale og på en miljørigtig måde.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Kontakt

  Mariagerfjord Vand A/S

  Islandsvej 7

  9560 Hadsund

  Telefon: 99525354

  E-mail: ksa@mfv.dk