Gå til hovedindhold

Vådområder

Alle kommuner i Danmark med oplande til fjorde, hvor miljøforholdene er dårlige, er af Staten blevet pålagt at gennemføre tiltag til forbedring af miljøforholdene. For Mariagerfjord Kommune gælder det primært Mariager Fjord.

Indhold

  Alle kommuner i Danmark med oplande til fjorde, hvor miljøforholdene er dårlige, er af Staten blevet pålagt at gennemføre tiltag til forbedring af miljøforholdene. For Mariagerfjord Kommune gælder det primært Mariager Fjord.

  Hvad gør Mariagerfjord Kommune?

  I øjeblikket er det eneste værktøj til forbedring af miljøforholdene i fjorde, etablering af større vådområder.

  Korup Å

  For Mariager Fjord er det beregnet, at vådområder skal spare fjorden for 38,9 tons N (kvælstof) årligt. I oplandet til Mariager Fjord har kommunen kun kunnet finde et enkelt sted, der var velegnet til et større vådområdeprojekt. Det er i forbindelse med Korup Å mellem Aalborgvej og Teglbakkevej. Dette projekt er beregnet til at kunne spare fjorden for 25 tons N på årsbasis.

  Naturlige renseanlæg

  Vådområder er en form for naturlige rensningsanlæg. De renser næringsrigt vand for organisk kvælstof (gødning).

  Organisk kvælstof er problematisk, når det i større mængder ender i fjorden. Her virker det som gødning for specielt algerne, der med de rette forhold kan formere sig eksplosivt. I store mængder spærrer de for lyset til de vigtige bundplanter, og når algerne dør, falder de ned på bunden, hvor bakterier går i gang med at fortære dem. Under processen bruges den livsvigtige ilt fra vandet, og der kan i visse tilfælde opstå iltfrie forhold ved bunden, hvor de fleste levende organismer ikke kan overleve.

  Der benyttes oftest to forskellige principper ved fjernelse af kvælstof gennem vådområder.

  • Den ene metode er etablering af store lavvandede søer, hvor vandet opholder sig i længere tid.
  • En anden udbredt metode er periodiske oversvømmelser af de arealer, der ligger tæt på et vandløb, samtidig med, at dræning i det nærliggende område ophører, og vandet i stedet skal bevæge sig gennem jorden eller terrænet.

  I begge tilfælde sker der ved naturlige processer en omsætning af organisk kvælstof til luftbåret kvælstof. Når kvælstoffet bliver luftbåret, er det ikke længere et problem for naturen.

  Vådområdet ved Korup Å benytter den sidstnævnte metode.

  Her under kan du finde de rapporter, der ligger til grund for etablering af vådområdet ved Korup Å:

  Teknisk forundersøgelse
  Bilag 1-6
  Oversigtskort
  Nuværende afvandingsforhold
  Projekterede ændringer
  Fremtidige afvandingsforhold
  Detailprojekt/Udbudsmateriale
  EU-skilt - Vådområdeprojekt Korup Å
  § 3 dispensation

  Dispensation
  Bilag 1 - Oversigt over de berørte naturarealer
  Bilag 2 - Nyt vandløb
  Bilag 3 - Projektområde

  EU naturstyrrelsens logosamling

  Projektet ved Glenstrup sø er en forundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse der skal afdække muligheder og udfordringer ved en eventuel realisering af projektet.

  Tilbagebeholde fosfor i det gamle true sø område

  Projektet er opstået på baggrund af vandplan 2016-2021, der angiver en fosforbelastning af Glenstrup sø. Fosforbelastningen er medvirkende til en dårlig miljøtilstand i søen.

  I projektet er undersøgt mulighederne for at tilbageholde fosfor i det gamle True sø område (drænet/tørlagt sø), ved oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

  Når vandløbsnære arealer ind imellem oversvømmes af vandløbsvand aflejres der fosfor, der bindes til jorden. Området ligger opstrøms Glenstrup sø i vandløbssystemet Østerkær Bæk.

  Forundersøgelsen viste, at det ikke er muligt at tilbageholde yderligere fosfor i området, der allerede i dag fungerer ved fosfortilbageholdelse. Da det stod klart efter den tekniske forundersøgelse blev projektet afbrudt og den ejendomsmæssige forundersøgelse derfor ikke gennemført.

  Projektet er støttet af følgende aktører

  EU naturstyrrelsens logosamling

  Projektet ved Helberskov Enge er en forundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse der skal afdække muligheder og udfordringer ved en eventuel realisering af projektet.

  Fjerne kvælstof inden det rammer Mariager Fjord

  Projektet er opstået på baggrund af vandplan 2016-2021, der angiver et behov for at fjerne 23,9 tons kvælstof ved hjælp af vådområder til Mariager Fjord. Kvælstofbelastningen af Mariager Fjord er med til at hindre målet om opnåelse af god økologisk tilstand.

  I projektet er undersøgt mulighederne for at flytte digerne og oversvømme et areal på ca. 316 ha. Oversvømmelsen kan, på grund af den lave beliggenhed, kun ske ved at pumpe vandløbsvand ind over området.

  Der er beskrevet 3 scenarier hvor forskellen primært er placeringen af pumpen og dermed størrelsen på det opland der ledes vand til området fra.

  Når et areal oversvømmes af kvælstofholdigt vand opstår iltfrie forhold. I det tilfælde begynder bakterier i deres nedbrydning at bruge kvælstof i deres nedbrydningsproces og resultatet er, at det vandbårne kvælstof frigives til luften og hermed ikke længere er en belastning for vandområderne.

  Projektet er støttet af følgende aktører

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

  EU naturstyrrelsens logosamling

  Projektet ved Klejtrup Sø er en forundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse der skal afdække muligheder og udfordringer ved en eventuel realisering af projektet.

  Tilbagebeholde fosfor i 3 tilløb til Klejtrup Sø

  Projektet er opstået på baggrund af vandområdeplan 2016-2021, der angiver en fosforbelastning af Klejtrup Sø. Fosforbelastningen er medvirkende til en dårlig miljøtilstand i søen.

  I projektet er undersøgt mulighederne for at tilbageholde fosfor i 3 tilløb til søen, Klejtrup Bæk, Dremstrup Bæk og Fristrup Bæk, ved oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.
  Når vandløbsnære arealer ind imellem oversvømmes af vandløbsvand aflejres der fosfor, der bindes til jorden. Bækkene løber til søen i den nordlige ende.

  Forundersøgelsen forventes gennemført i vinterhalvåret 2020-21.

  Projektet er støttet af følgende aktører

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

  EU naturstyrrelsens logosamling

  Sidst opdateret: 14. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Overfladevand

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: overfladevandsgr@mariagerfjord.dk