Gå til hovedindhold

Vandløbsvedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens vandløb, så vandet forsat kan ledes væk.

Indhold

  Vedligeholdelse - Hvad må man?

  Det afhænger af, om der er tale om et privat vandløb eller et offentligt vandløb.

  Alle vandløb er ejet af lodsejerne, men for nogle vandløb har vandløbsmyndigheden overtaget vedligeholdelsen, og de kaldes i daglig tale 'offentlige vandløb', selvom det offentlige altså ikke ejer dem!

  Er du stadig i tvivl om hvilke bestemmelser der gælder for dit vandløb, kan du kontakte kommunen.

  Læs mere i folderen om Vedligeholdelse af vandløb.

  Som lodsejer har man pligt til at sikre, at vandløbets evne til at videreføre vandet ikke ændres.

  Det kan derfor være nødvendig at grave aflejringer af sand og mudder op, men der må aldrig graves bredere eller dybere. end vandløbet tidligere har været.

  Der må heller ikke graves grus eller sten op af vandløbet. Ligeledes må udhængende (hule) brinker ikke bortgraves. Opgravet materiale skal placeres uden for en eventuelt 2 m bræmme.

  Grødeskæring

  Der kan ligeledes være behov for at udføre grødeskæring. Denne skal dog udføres på en sådan måde, at vandløbsmiljøet tilgodeses.

  Grødeskæring i en slynget smal strømrende vil typisk tilgodese både afvanding og vandløbsmiljø. Grøde­skæring udføres bedst manuelt med le eller motorle. Maskiner med mejekurv kan være meget hårde ved vandløbsmiljøet.

  Hvis ovenstående retningslinjer overholdes må denne vedligeholdelse udføres uden tilladelse, såfremt det foretages med jævne mellemrum (mindst hvert 5. - 7. år).

  I de offentlige vandløb er det kommunen, som står for vedligeholdelsen.

  For disse vandløb er der udarbejdet et såkaldt regulativ. Regulativet er en form for aftale mellem myndigheden og lodsejeren om, hvordan vedligeholdelsen skal udføres. Her står der, hvordan vandløbet grødeskæres, samt hvornår. Ligeledes er angivet bestemmelser for, hvornår det er tilladt at foretage opgravning af aflejringer.

  Som lodsejer ved et offentligt vandløb hverken skal eller må du altså vedligeholde vandløbet selv. Du har dog pligt til, at fjerne det oprensede materiale fra vedligeholdelsen og udjævne det på de tilstødende arealer.

  Er du ikke tilfreds med vedligeholdelsen, har du mulighed for at rette henvendelse til kommunen, der så vil vurdere om regulativet er overholdt. Regulativerne kan fås ved henvendelse til kommunen.

  Vær også opmærksom på, at mange vandløb og arealer, der grænser op til vandløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kørsel med tunge maskiner eller oplægning af opgravet materiale kan derfor være en overtrædelse af denne lovgivning.

  Hvis der graves i sider eller bunden af et vandløb, så skikkelsen ændrer sig i forhold til hvad den tidligere har været, betegnes det som regulering. Dette er kun tilladt hvis man forudgående har søgt om og fået tilladelse til reguleringen hos vandløbsmyndigheden. I modsat fald er der tale om en lovovertrædelse.

  Mariagerfjord Kommune forbedrer forholdene for fisk og smådyr i vandmiljøet.

  Statens vandplaner viser, hvor kommunerne skal lave indsatser for at forbedre miljøtilstanden i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

  En vandhandleplan indeholder en beskrivelse af den lokale kommunes plan for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogram.

  Følgende indsatser skal ske i Mariagerfjord Kommune:
  Vandløb
  • Åbning af rørlagte vandløb
  • Fjernelse af spærringer for fisk og fauna
  • Vandløbsrestaurering

  I vandhandleplanen kan du se et eksempel på en restaureret strækning i vandløbet Fuglbæk, hvor sandbund er erstattet af gydegrus og skjulesten til ørreder.

  Vådområder
  • Kvælstof-vådområder
  Spildevand

  Forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme.

  Læs Mariagerfjord Kommunes vandhandleplan.

  Sidst opdateret: 21. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Overfladevand

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: overfladevandsgr@mariagerfjord.dk