Gå til hovedindhold
Erhverv
Trafik og Veje

Tilladelse til at benytte eller grave i vejarealet

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du ønsker at bruge vejarealet eller foretage ændringer på vejarealet. Det gælder både for kommunale veje og private fællesveje.

Indhold

  Du skal søge om tilladelse til:

  Hvis du vil bruge veje og pladser til midlertidige formål, skal du søge om tilladelse.

  Midlertidige formål kan være at opstille en container eller stillads på et areal i en periode, holde gadefest eller loppemarked på vejen, afholde cykelløb, motionsløb, motorløb eller lignende.

  Mariagerfjord Kommune har retningslinjer for anvendelse af gågadearealer i Hadsund for anvendelse af arealer i gågaderne i Hobro og Hadsund. 

  Retningslinjerne indeholder blandt andet bestemmelser om udeservering, stadeplads for erhvervsdrivende, gangarealer, placering af udstillingsvarer med videre. 

  Almindelig ansøgning om gravetilladelse

  Du skal søge om tilladelse, uanset om det er en offentlig eller privat fællesvej, du ønsker at grave i.

  Du skal søge om tilladelse før, du påbegynder opgravningen, og du skal sende os en færdigmelding, når opgravningsarbejdet er afsluttet og vejarealet er reetableret.

  Ansøgningen skal sendes digitalt. Du er velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg, hvis du har spørgsmål.

  Gravearbejde på private fællesveje skal i høring

  Du skal være opmærksom på, at alle ansøgninger om gravetilladelse på private fællesveje skal i høring hos vejejer. Det betyder, at når Trafik & Anlæg modtager en ansøgning om gravetilladelse på private fællesveje, sender vi den i høring. Der kan derfor gå op til fire uger fra vi modtager ansøgningen til, at du kan få en gravetilladelse.

  Gravearbejde i vejarealer kortlagt efter jordforureningsloven

  Du skal være opmærksom på, at det udover en gravetilladelse kan være nødvendigt med en tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis der graves i arealer, som er kortlagt efter jordforureningsloven. Du skal derfor kontakte Miljøafdelingen, inden du graver i kortlagte arealer.

  Hvis gravearbejde kræver en tilladelse efter jordforureningslovens § 8, så kan der gå op til 6-8 uger fra, miljøafdelingen har modtaget din ansøgning til, at du kan få en tilladelse.

  Bemærk også, at jordflytning fra gravearbejder i offentlige vejarealer kræver anmeldelse via selvbetjeningsløsning på jordweb, og at der kan være et arbejdsmiljømæssigt aspekt ved gravearbejder i eller i nærheden af kortlagte arealer.

  Hastegravearbejde (reparation af akutte skade på ledninger)

  Der må ikke graves i et vejareal uden kommunens tilladelse. Der er dog en undtagelse, som gælder ved uopsættelige reparationsarbejder på ledninger. Når der sker en akut skade på ledninger, må ledningsejeren gerne foretage reparation uden tilladelse. Ledningsejeren skal snarest herefter anmelde opgravningen til kommunen. 

  I en akut opstået situation kan jordflytning også udføres uden forudgående tilladelse til et godkendt modtageanlæg, en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne. Jordflytningen skal snarest herefter, og seneste efter tre hverdage, anmeldes via selvbetjeningsløsningen på jordweb. 

  En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund.

  Ansøgning

  Kontakt Trafik & Anlæg, hvis du ønsker at ansøge om en overkørselstilladelse eller har spørgsmål vedr. overkørsler.

  Nye overkørsler

  Hvis du vil etablere en ny overkørsel fra din ejendom til en offentlig vej eller til en privat fællesvej i byområde, kræver det en tilladelse fra kommunen. For private fællesveje kræves desuden tilladelse fra ejeren af vejarealet.

  At flytte en overkørsel svarer til at etablere en ny, og kræver også tilladelse.

  Eksisterende overkørsler

  Hvis du vil benytte en eksisterende overkørsel som adgang for andre ejendomme end dem, overkørslen oprindeligt er anlagt for, er det nødvendigt med samme tilladelser som for nye overkørsler.

  Det også nødvendigt med tilladelse, hvis en eksisterende overkørsel skal anvendes til en anden type trafik, end den oprindeligt er anlagt for – f.eks. erhvervstrafik i stedet for trafik til en bolig.

  Anlæggelse af overkørsel

  Arbejdet udføres af ansøgeren, og alle udgifter i forbindelse med anlæg af nye overkørsler afholdes af ansøgeren. Dette gælder også følgeudgifter til f.eks. flytning af elmaster, som er nødvendiggjort af den nye overkørsel.

  Kommunen kan i sin overkørselstilladelse desuden stille en række vilkår til udformningen af overkørslen med videre.

  Kommerciel servicevejvisning er vejvisning på hvide og blå tavler (skilte). Tavlerne kan, mod betaling, etableres til alle typer af virksomheder, der har turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter samt almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. 

  Det er muligt at anvende virksomhedsnavn og godkendte symboler, men virksomhedslogo eller tilsvarende er ikke tilladt.

  Hvor vejvises der fra?

  Kommerciel servicevejvisning opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og frem til målet. Det betyder, at servicetavler skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori, indtil målet er nået.

  Prioritering af vejvisning

  Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)
  • Kommerciel servicevejvisning

  Hvis kommunen af trafikale grunde forøger antallet af skilte udover fire vejvisningsmål, erstattes kommerciel servicevejvisning med tekst til symboler uden økonomisk kompensation for virksomheden. 

  Hvis kommunen finder, der er vigtige trafikale begrundelser for det, kan én virksomhed beholde navn og symbol.

  Ansøgning om kommerciel servicevejvisning

  Ansøgning om kommerciel servicevejvisning foretages ved at sende en mail til Trafik & Anlæg.

  Etablering af kommerciel servicevejvisning

  Hvis der gives tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning, fremsendes en pris til ansøgeren på etablering af skiltningen. Når beløbet er betalt, vil Trafik & Anlæg bestille og opsætte skilte.

  Omkostninger

  Administrationsomkostninger 1000 kr. + moms

  Skilt og opsætning afregnes efter kostpris og medgået tid ca. 2000 kr. +moms

  Evt. udvikling af symbol. Første ansøger på et nyt symbol skal betale 2000 kr. + moms og symbolet kan benyttes af andre ansøgere efterfølgende.

  Reparation og udskiftning

  Bliver den kommercielle servicevejvisning beskadiget, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisning.

  Fjernelse af vejvisning

  Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal fjernes. Tvivl og spørgsmål om vejvisningens lovlighed, kan rettes til kommunen.

  Du kan se en liste med godkendte symboler til servicetavler til kommerciel servicevejvisning på Vejdirektoratets hjemmeside.

  Hvis du ønsker at opstille genstande eller udsmykning på arealer, der hører til en offentlig vej eller privat fællesvej i et byområde, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

  Du søger om tilladelse ved at kontakte Trafik & Anlæg.