Gå til hovedindhold

50 cm regel

50 cm reglen er daglig tale for reglerne i Jordforureningsloven § 72b, og har det formål at sikre, at mennesker ikke udsættes for sundhedsskadelig kontakt med forurenet og lettere forurenet jord.

Indhold

  Det betyder, at alle der ejer eller bruger et areal, der udføres bygge- og anlægsarbejde på eller ændre anvendelse til

  • bolig,
  • børneinstitution,
  • offentlig legeplads,
  • kolonihave,
  • sommerhus

  skal kunne dokumentere, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet eller sikre, at der er etableret en varig fast belægning.

  Undtaget for disse regler er dog om- og tilbygninger samt anlægsarbejder på parcelhuse, nærmere bestemt en- og tofamilieshuse, med mindre der er tale om opførelsen af en ny bolig. Man kan altså ikke f.eks. omlægge sin have, etablere en terrasse, en udestue eller en tilbygning uden at sikre ren jord eller fast belægning.

  Læs mere i Jordforureningsloven.

  Yderligere om 50 cm regel

  Reglen gælder overalt.

  Hvis der på baggrund af de historiske oplysninger for arealet ikke er kendskab til eksisterende forurening, tilkørt fyldjord eller lignende og hvis ejendommen ligger udenfor et områdeklassificeret område vil reglen automatisk være opfyldt - og det vil ikke være nødvendigt at undersøge jorden.

  Er jorden forurenet, skal der etableres et lag ren jord på mindst 50 cm, enten ved at det øverste lag forurenede jord udskiftes med ren jord, eller ved at der lægges et lag ren jord oven på den eksisterende jord.

  Alternativt kan der etableres en "varig fast belægning". Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende forurenede jord.

  Reglen skal altid være opfyldt og ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis laget på de 50 cm ren jord efterfølgende er blevet reduceret ved slid, kompaktering eller lignende, skal det retableres. På samme måde, skal en belægning, der ikke er intakt, udbedres. Hvis det rene lag eller belægningen fjernes helt eller delvis, f.eks. ved et gravearbejde, skal den påkrævede tilstand genskabes. Hvis tilgængelig jord efterfølgende er blevet forurenet, f.eks. ved spild, skal der ligeledes ske udbedring.

  Hvis bygge- og anlægsarbejde udføres på arealer, der allerede anvendes til én af de følsomme anvendelser gælder 50 cm reglen for de arealer, der er fysisk berørt af bygge- og anlægsarbejderne og den kommende arealanvendelse. Hvis f.eks. en bygning ved en boligbebyggelse rives ned, og arealet inddrages til lege- eller opholdsareal, skal reglen altså respekteres ved færdiggørelsen af arealet.

  Reglen forpligter direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger til at sørge for, at reglen er opfyldt. Ansvaret påhviler altid ejeren eller brugeren, uanset om denne har truffet fornuftige foranstaltninger for at opfylde reglen. Hvis der f.eks. er bestilt ren jord til udlægning, og jorden faktisk er forurenet, er det ejeren eller brugeren, der har pligt til at bringe forholdet i orden.

  For at dokumentere om den øverste 50 cm jord ikke er forurenet, undersøges jorden ved udtagning af jordprøver. Der vil ikke være krav om undersøgelse, hvis jorden stammer fra områder, hvor der ikke er mistanke om forurening.

  Jordprøverne skal bestå blandingsprøver af 5 nedstik til 0,5 meter under terræn jævnt fordelt over arealet.

  Jordprøver
  Minimums prøveantal
  Jord fra områdeklassificeret areal, der ændres fra erhverv og havne til følsom arealanvendelse 1 blandingsprøve pr. 150 m2 eller 120 tons
  Jord fra områdeklassificeret areal, der ændres fra ikke-erhvervsmæssigt areal til følsom arealanvendelse 1 blandingsprøve pr. parcel eller pr. 1000 m2 ubebygget areal
  Jord fra forurenet eller V1-kortlagt areal, der ændres til følsom arealanvendelse 1 blandingsprøve* pr. 150 m2 eller 120 tons
  Jord for forurenet eller V2-kortlagt areal, der ændres til følsom arealanvendelse 1 blandingsprøve* pr. 30 m2 eller 30 tons

  * forudsat at evt. hot spots (kraftig forurening) er fjernet.

   

  Ved kendte konkrete forureninger kan det blive nødvendigt med flere prøver for at afgrænse forureningen.

  Blandingsprøverme skal som minimum analyseres for indhold af tungmetaller (bly, cadmium, kobber og zink), kulbrinter, PAH og benz(a)pyren.

  For andre forureningskilder skal analyseparametrene tilpasses den aktuelle forurening. Opnås der ved analysearbejdet indikation på andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.

  Inddeling af jord i forureningskategorier fremgår af bilag 4 i Jordregulativet. Kategori 1 jord betragtes som ren jord.

  Læs mere i Jordregulativet.

  Sidst opdateret: 24. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk