Gå til hovedindhold

Oplysningspligter

Finde oplysningspligter fra nogle af kommunens fagområder.

Indhold

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Når dit barn indskrives i et dagtilbud i Mariagerfjord Kommune behandler vi en række oplysninger. Vi er
  ansvarlige for de personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn og vi er forpligtet til at give dig en række informationer herom. Det kan du læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk 
  Telefon: 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler kun personoplysninger som vi har et formål med. Nedenfor kan du læse mere om hvilke formål vi har med at behandle dig og dit barns personoplysninger:

  • Indskrivning af et barn i dagtilbud
  • Administration og dokumentation af barnets aktiviteter i dagtilbuddet
  • Overgang fra et dagtilbud til et andet
  • Overgang fra dagtilbud til skole
  • Håndtering af kørselsordning
  • Samarbejde med andre fagområder i kommunen
  • Samarbejde med private og offentlige organisationer
  • Statistik og ledelsesinformation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og g
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
  • Dagtilbudsloven

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn og CPR nummer
  • Kontaktoplysninger (forældre)
  • Arbejdsforhold (forældre)
  • Familieforhold – inkl. anbringelser
  • Helbreds- og medicinoplysninger
  • Sundhedsoplysninger
  • Tildelte indsatser til barn og/eller familie
  • Læring og trivsel
  • Barnets anamnese
  • Dokumentation omkring barnets udvikling
  • Billeder og video
  • Materiale fra PPR vedr. barnet
  • Notater omkring allergener eller andre særlige kosthensyn
  • Magtanvendelser

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere hvis det er relevant:

  • Trafikselskaber ifm. personbefordring
  • Øvrige kommunale fagområder
  • Børnepsyk
  • Familieretshuset
  • Eksterne psykologer og sundhedsfagligt personale
  • Sagsbehandler ifm. ansøgning om hjælpemidler
  • Samarbejdspartnere ifm. aktiviteter for børnene i dagtilbud
  • Tolketjenester
  • Offentlige styrelser
  • Danmarks Statistik
  • I sjældne tilfælde politiet eller andre sociale myndigheder
  • Arkivpligtige data videregives til arkiv

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Mariagerfjord Kommune kan anvende leverandører i tredjelande, som vil have adgang til og behandle dine personlige data. Hvis sådanne leverandører behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil overførslen af personoplysninger være underlagt Europa-Kommissionens standardbestemmer. Dette med henblik på at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger.

  Yderligere informationer om den specifikke overførsel fremgår af nedenstående liste. Du er velkommen til at kontakte kommunen ved ønske om at få udleveret materiale om kommunens overførsel til leverandører i tredjelande.

  Leverandør

  Usikkert tredjeland

  Underleverandør i et usikkert tredjeland

  Overførelses-grundlag

  Kontakt

  Cisco Meraki

  USA (hovedkontor)

   

  Data Privacy Framework

   

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

  Hjernen og hjertet

  USA

  Microsoft Ireland Operations

   

  Data Privacy Framework

   

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

  • Forældre/værge/plejefamilie
  • Andre fagområder i kommunen
  • Fraflytningskommune og bopælskommune
  • Sundhedsvæsenet (udredninger)
  • Afgivende institutioner samt PPR
  • Fra os selv

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

  • Pladsanvisningen
  • Folkeregistret

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Da vi behandler flere forskellige typer personoplysninger så længe barnet er indskrevet i dagtilbud vil det være forskellige hvor længe vi opbevarer oplysningerne. Vi opbevarer dog kun oplysningerne så længe vi har et formål hermed og så længe lovgivningen tilskriver det. Nærmere opbevares oplysninger i Aula i 15 måneder efter barnet er udskrevet af dagtilbud, og slettes herefter. Sagsmapper med journalpligtige oplysninger om barnet opbevares i 5 år efter barnet er udskrevet af dagtilbud
  Betalingsoplysninger opbevares i 5 år efter barnet er udskrevet af dagtilbud. Data der videregives i forbindelse med overlevering til skole følger modtagerinstitutions slettepolitik. Data slettes automatisk hos dagtilbud i forbindelse med overlevering. Persondata som relaterer sig til økonomiske transaktioner gemmes i 15 år i vores økonomisystem.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte lederen af dagtilbuddet.
  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Til modtagelse af dagsorden og referater fra de udvalg du abonnerer på.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er et samtykke, og det følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 i form af email adresse.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Dine personoplysninger behandles på vegne af Mariagerfjord Kommune hos:

  • Visma A/S (Danmark)
  • Binero AB (Sverige)
  • Team.Blue (Danmark)
  • Ubivox (Danmark)

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi har sikret os, at dine data håndteres efter databeskyttelsesforordningen, da dine data kun videregives i tilfælde af fejlsøgninger og teknisk support i FirstAgenda Publication.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret, så længe du abonnerer på vores dagsorden og referater.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
  Dette kan du gøre ved at slette dine abonnementer på vores dagsorden og referater. I den email, som du modtager med informationer om de dagsorden og referater du abonnerer på, har du mulighed at redigere dine abonnementsindstillinger.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

  • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver i udgangspunktet ikke dine oplysninger. Det ville kun ske, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans.

  Hvor kommer dine personoplysninger fra?

  Oplysningerne kan komme fra dig selv eller andre borgere. Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

  Oplysninger om registrerede slettes 5 år efter afslutning af den arkivperiode, som sagen er afsluttet i

  Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Du kan trække dit samtykke til, at vi gemmer dine oplysninger tilbage ved at sende os en mail på parkogvej@mariagerfjord.dk, hvorefter vi sletter dine kontaktoplysninger.

  Bemærk, at hvis din henvendelse har ledt til, at Mariagerfjord Kommune har indledt en egentlig sagsbehandling, kan dit samtykke til, at vi gemmer dine oplysninger, ikke længere trækkes tilbage.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. Databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vibehandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

  • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi kan bruge cpr.nr. for at kunne sende digital post.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen.

  Hvor kommer dine personoplysninger fra?

  Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret.

  Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

  Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan ringe eller skrive til:

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. Databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  I afdelingen for pædagogisk og psykologisk rådgivning (PPR) behandler vi kun de oplysninger vi har et formål med og nedenfor kan du læse mere de formål der kan ligge til grund for behandlingen af dine personoplysninger.

  • Sagsbehandling ifm. undersøgelser, rådgivning, sparring og behandlende indsatser
  • Statistik og ledelsesinformation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra a, g, h og j
  • Databeskyttelseslovens § 7, stk. 3
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
  • Databeskyttelseslovens § 10
  • Dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om social service og/eller sundhedsloven

  Kategorier af personoplysninger

  Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Almindelige personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, familieforhold, uddannelse
  Fortrolige og følsomme personoplysninger: CPR, straffedomme/lovovertrædelser, helbredsoplysninger, race, trosretning, seksuel orientering, genetiske oplysninger

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine eller dit barns oplysninger. Dog kan der være situationer, hvor det følger af lovgivningen at vi er forpligtede til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder el. samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at videregive oplysningerne videregives til private samarbejdspartnere og eksterne fagpersoner for at kunne sagsbehandle. Vi er i så fald forpligtede til at sikre, at de passer lige så godt på oplysningerne, som vi er forpligtede til at gøre.

  Oplysningerne kan efter gældende samtykkeregler videregives til:

  • Andre fagområder i kommunen
  • Ankestyrelsen
  • Private samarbejdspartnere
  • Offentlige samarbejdspartnere
  • Danmarks Statistik
  • Arkivpligtige data videregives til arkiv

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

  • Dig selv og dit barn
  • Andre privatpersoner
  • Andre fagområder i kommunen
  • Uddannelses- eller daginstitution
  • Offentlige styrelser og samarbejdspartnere såsom sundhedsvæsenet og psykiatri

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

  • Folkeregistret

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling og alle personoplysninger opbevares efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.
  Efter din sag er afsluttet er vi forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år. Herefter slettes oplysningerne og arkivpligtige data videregives til arkiv. Da kommunen har arkivfrekvens hvert 5 år betyder det at nogle arkivpligtige data kan opbevares i op til maks. 12 år.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte PPR-afdelingen i Mariagerfjord Kommune.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. 

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

  • Miljøbeskyttelsesloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.
  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post. 

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til andre klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Her kan din adresse og mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.

  Da din henvendelse omhandler rottebekæmpelse, videregives dine oplysninger (navn, telefonnummer og adresse) til det firma, som Mariagerfjord Kommune har valgt til at udføre opgaven. 

  Hvor kommer dine personoplysninger fra?

  Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret.

  Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. 

  Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

  Dine rettigheder 

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk 

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

  Mariagerfjord Kommune
  Att. Databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk 
  Telefon: 97 11 38 80

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Når dit barn indskrives på en skole i Mariagerfjord Kommune vi behandler vi en række oplysninger for at kunne registrere og administrere dit barns skolegang. Vi er er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn, og vi er forpligtet til at give dig en række informationer om vores behandling. Det du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  • Vi behandler personoplysninger til følgende formål:
  • Indskrivning af et barn i skole
  • Administration og dokumentation af elevens skolegang
  • Vurdering af faglig progression og fagligt standpunkt
  • Overgang fra dagtilbud til skole
  • Overgang fra en skole til en anden
  • Samarbejde med andre fagområder i kommunen
  • Statistik og ledelsesinformation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, atk. 2, litra a og g
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2
  • Databeskyttelseslovens §11 stk. 1. 
  • Folkeskoleloven
  • Dagtilbudsloven

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn og CPR-nummer
  • Kontaktoplysninger (forældre og evt. andre omsorgspersoner)
  • Familieforhold
  • Modersmål og oprindelsesland
  • Helbredsoplysninger
  • PPR-oplysninger
  • Læring og trivsel og sociale færdigheder
  • Billeder og video

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere hvis det er relevant:

  • Private virksomheder og leverandører af it-systemer
  • Øvrige kommunale fagområder
  • Trafikselskaber
  • Undervisningsministeriet
  • Samarbejdspartnere i forbindelse med aktiviteter for eleverne
  • Skolefotograf
  • Offentlige styrelser
  • Lokal folkekirke
  • Forskningsinstitutioner
  • Danmarks Statistik
  • Arkivpligtige data videregives til arkiv

  Hvis det er relevant for barnet videregiver vi visse tilfælde dine personoplysninger til:

  • Ny skole v. skoleskift (fx meddelelsesbogen)
  • Familieretshuset og domstole
  • Omsorgs- og ressourcepersoner i tilknytning til eleven
  • Leverandør af hjælpemidler
  • Privatpraktiserende psykologer/hospitaler
  • Tolkebureau

  Meddelelsesbogen

  Alle elever i folkeskolen skal have en meddelelsesbog (fra o. klasse til 9. klasse). Meddelelsesbogen skal understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole. Den skal bruges til at formulere et fælles mål for den enkelte elevs læring og trivsel.

  Meddelelsesbogen indeholder primært almindelige personoplysninger i forhold til elevens læring og trivsel. I særlige tilfælde kan meddelelsesbogen indeholder følsomme oplysninger, hvis de er relevante for elevens læring og trivsel.

  Meddelelsesbogen følger eleven i forbindelse med skoleskift.

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Mariagerfjord Kommune kan anvende leverandører i tredjelande, som vil have adgang til og behandle dine personlige data. Hvis sådanne leverandører behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil overførslen af personoplysninger være underlagt Europa-Kommissionens standardbestemmer. Dette med henblik på at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger. Yderligere informationer om den specifikke overførsel fremgår af nedenstående liste. Du er velkommen til at kontakte kommunen ved ønske om at få udleveret materiale om kommunens overførsel til leverandører i tredjelande.

  Det drejer sig om følgende databehandlere og underdatabehandlere:

  Databehandleren for Google Workspace, Google Inc. (USA) og underdatabehandler for Wizkids, Google Ireland (USA).

  Underdatabehandlerne hos LærIT/Skoletube: Red Jumper Edited (USA), DelighteX GmbH (USA), Easel.ly (USA), Explain Everything sp. (USA), Pixton Comics Inc. (USA), PowToon Limited Inc. Prezi Inc. (USA), Soundation AB (USA), VoiceThread (USA), Wallwisher Inc. (USA), Wevideo Inc. (USA).

  Leverandør

  Usikkert tredjeland

  Underleverandør i et usikkert tredjeland

  Overførelses-grundlag

  Kontakt

  Alinea Fagportal

  USA

  Microsoft Azure (Holland)

  Data Privacy Framework

   

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Bookbites

  USA

  Google, Ireland

  Hubspot Ltd, Tyskland

  Zendesk Inc, Tyskland

   

   

   

  Data Privacy Framework

   

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Cisco Meraki

  USA (hovedkontor)

   

  Data Privacy Framework

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Hjernen og hjertet

  USA

  Microsoft Ireland Operations

   

   

  Data Privacy Framework

   

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

  • Eleven selv
  • Forældre/værge
  • Omsorgs- og ressourcepersoner
  • Øvrige fagområder i kommunen
  • Bopælskommune, fraflytningskommune, anbringelseskommune
  • Sundhedsvæsenet
  • Andre skoler

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

  • Pladsanvisningen
  • Folkeregistret

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til gældende retningslinjer på området. Vi opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Vi sletter alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen og alle forpligtelser i forbindelse med skolepengebetaling og indberetninger til offentlige myndigheder er afsluttet. Nogle oplysninger om eleven slettes dog først efter max. 12 år, f.eks. dokumentation for statstilskud, oplysninger i sager vedrørende udeboende SU, specialundervisning og SPS-midler.

  Hvis der verserer en klage- eller forsikringssag, gemmes oplysninger ligeledes i op til 12 år. Forældres personoplysninger slettes ligeledes, når eleven er stoppet på skolen. Hvis der f.eks. som led i ansøgning om fripladstilskud er indhentet oplysninger om forældres indkomst eller øvrige forhold, opbevarer vi dem i op til 5 år i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Eksamensbeviser opbevares til evig tid i arkiv. Persondata som relaterer sig til økonomiske transaktioner gemmes i 15 år i vores økonomisystem.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolelederen.
  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Når du og dit barn er tilknyttet sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune behandler vi en række oplysninger. Vi er ansvarlige for de personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn og vi er forpligtet til at give dig en række informationer herom. Det kan du læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Når du benytter dig af Sundhedsplejens tilbud behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Journalføring ifm. Sundhedsplejens tilbud
  • Dokumentation af sundhedsplejerskens indsats til gravide/forældre/barnet/den unge. Herunder observationer, undersøgelser, rådgivning, vejledning samt evt. henvisning til andre sundhedstilbud.
  • Statistik og ledelsesinformation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og g.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk.
  • Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er desuden hentet i Sundhedsloven og Serviceloven.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger, økonomi, familie, uddannelse.

  Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser: Oplysninger om strafbare forhold, CPR-nummer.

  Særlige kategorier af personoplysninger Helbredsoplysninger, race, trosretning, seksuel orientering, filosofisk overbevisning, biometrisk el. genetisk materiale.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling og vi har pligt hertil efter lovgivningen. Vi kan her videregive give dine oplysninger til:

  Sundhedsvæsenet, Andre fagområder i kommunen, private leverandører af it systemer og samarbejdspartnere, Danmarks statistik, i nogle tilfælde andre kommuner, arkivpligtige data videregives til arkiv.

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:
  Barnet selv, forældre, andre fagområder i kommunen, sundhedsvæsenet, private leverandører og samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og styrelser, andre kommuner.

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:
  Folkeregistret

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling og alle personoplysninger opbevares efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.
  Efter din sag er afsluttet er vi forpligtet til at opbevare vi dine oplysninger i 10 år. Herefter slettes oplysningerne og arkivpligtige data videregives til arkiv. Da kommunen har arkivfrekvens hvert 5 år betyder det at nogle arkivpligtige data kan opbevares i op til maks. 17 år.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Sundhedsplejen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Hos kommunens tandpleje behandler vi dine oplysninger, og vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

   

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. Mail: dbr@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 38 80

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne give tandpleje til dit barn, og vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

  Tilbud om tandpleje til børn og unge på 0-18 år Tilbud om specialtandpleje tandpleje til omsorgspatienter tandpleje til socialtandplejepatienter Sagsbehandling Statistik og ledelsesinformation

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  ·       Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e

  ·       Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, g, h, j

  ·       Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

  ·       Databeskyttelseslovens § 10

  ·       Databeskyttelseslovens § 7, stk. 3

  ·       Sundhedsloven


  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  ·       Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, sociale forhold, herunder evt. væsentlige sociale forhold.

  ·       Følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger, billeder

  ·       Oplysninger om cpr.nr.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  I nogle tilfælde kan vi få brug for at videregive dine personoplysninger til:

  ·       Andre fagområder i kommunen

  ·       Andre offentlige myndigheder og styrelser

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

  ·       Dig selv

  ·       Dit barn

  ·       Regionens hospitaler

  ·       Praktiserende læge

  ·       Andre fagområder i kommunen

  • Samarbejdspartnere, dig selv, dit barn og din evt. partner.

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

  • Folkeregistret

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling og efter gældende lovgivning. Vi er forpligtet til at opbevare al journalmateriale i 10 år efter en sag afsluttes. Røntgenbilleder og andre fotos opbevares ligeledes i 10 år. Herefter slettes oplysningerne.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte tandplejen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
  • Afdækning af tilfredshed med sagsbehandlingen 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e

  Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Undersøgelsen er anonym og kan ikke føres tilbage til dig. Hvis du oplyser dit telefonnummer, vil det udelukkende blive brugt til at kontakte dig og vil ikke have nogen relation til din besvarelse af spørgeskemaet. 

  Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger i maks. 5 år.

  Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
   
  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet 
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer.  Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

  • Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen.

  Hvor kommer dine personoplysninger fra?

  Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret, Ejendomsstamregistret (ESR) samt Danmarks Adresse Register (DAR).
  Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe
  oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

  Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.  

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
  dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. Databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
  www.datatilsynet.dk.

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

  Når du er tilknyttet Ældre og Omsorg i Mariagerfjord Kommune behandler vi en række oplysninger. Vi er ansvarlige for de personoplysninger, vi behandler om dig og vi er forpligtet til at give dig en række informationer herom. Det kan du læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

   

  Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Mariagerfjord kommune
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  CVR-nr.: 29 18 94 55
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: raadhus@mariagerfjord.dk

   

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mariagerfjord Kommune
  Att. databeskyttelsesrådgiveren
  Nordre Kajgade 1
  9500 Hobro
  Mail: dbr@mariagerfjord.dk
  Telefon: 97 11 38 80

   

  Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Journalføring
  • Dokumentation af den social- eller sundhedsfaglige indsats.
  • Statistik og ledelsesinformation
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og g.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk.
  • Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er desuden hentet i Sundhedsloven og Serviceloven.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger, økonomi, familie, uddannelse.
  • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser: Oplysninger om strafbare forhold, CPR-nummer.
  • Særlige kategorier af personoplysninger helbredsoplysninger, race, trosretning, seksuel orientering, filosofisk overbevisning, biometrisk el. genetisk materiale.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling og vi har pligt hertil efter lovgivningen. Vi kan her videregive give dine oplysninger til:

  • Sundhedsvæsenet
  • Andre fagområder i kommunen
  • Private leverandører af it systemer og samarbejdspartnere
  • Danmarks statistik
  • Andre kommuner
  • Arkivpligtige data videregives til arkiv
  • Sundhedsdatastyrelsen 

   

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Leverandør

  Usikkert tredjeland

  Underleverandør i et usikkert tredjeland

  Overførelses-grundlag

   

  Kontakt

  KMD Nexus

  USA

  One Microsoft way

   

  EU-Kom-missionens

  standard-kontraktbe-stemmelser

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: 
  raadhus@mariagerfjord.dk

  KMD Opus økonomi

  USA

  One Microsoft way

   

  EU-Kom-missionens

  standard-kontraktbe-stemmelser

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: 
  raadhus@mariagerfjord.dk

  Bekey

  USA

  Twilio Inc.

  EU-Kom-missionens

  standard-kontraktbe-stemmelser

  Mariagerfjord kommune
  Telefon: 97 11 30 00
  Mail: 
  raadhus@mariagerfjord.dk

   

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler oplysninger om dig fra følgende kilder:

  • Pårørende
  • Andre fagområder i kommunen
  • Sundhedsvæsenet
  • Private leverandører og samarbejdspartnere
  • Offentlige myndigheder og styrelser
  • Andre kommuner

  Vi henter endvidere personoplysninger om dig fra:

  • Folkeregistret

   

  Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for vores sagsbehandling og alle personoplysninger opbevares efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.

  Efter din sag er afsluttet er vi forpligtet til at opbevare vi dine oplysninger i 10 år. Herefter slettes oplysningerne og arkivpligtige data videregives til arkiv. Da kommunen har arkivfrekvens hvert 5 år betyder det at nogle arkivpligtige data kan opbevares i op til maks. 17 år.

  I nogle tilfælde kan pårørendes adfærd påvirke vores arbejdsmiljø, hvilket kræver, at vi registrerer relevante oplysninger om dem i borgerens journal. Dette sker for at sikre en tryg og sikker arbejdsplads for alle. 

   

  Retten til at trække samtykke tilbage
  Hvis dine oplysninger behandles på baggrund af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke ønsker at give samtykke eller ønsker at trække din samtykke tilbage, kan vi i Ældre og Omsorg ikke levere ydelser hos dig da vi har pligt til at dokumentere vores indsatser. Du kan trække din samtykke tilbage ved at kontakte lederen på det område, hvor du er tilknyttet.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Sidst opdateret: 26. februar 2024