Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Oversigt over kommunens sagsbehandlingstider.

Indhold

  De offentliggjorte sagsbehandlingstider er blot et udsnit at de forskellige typer af sagsbehandlinger, som foregår i kommunen.

  Kommunen er forpligtet til at fastsætte mål for sagsbehandlingstiderne for en række områder og gøre dette offentligt tilgængeligt. Dette følger af § 3, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det social område.

  Alle henvendelser visiteres efter en vurdering af sagernes indhold og kompleksitet og ud fra dette foretages en individuel prioritering.

  Nogle sager indeholder snitflader til politik, andre instanser og høringstider hvilket kan medføre en længere sagsbehandlingstid.

  Andre sager er derimod lige til, og sagsbehandlingstiden kan derfor vise sig at være hurtigere end tiderne angivet i skemaerne.

  De enkelte fagområde i kommunen holder løbende overblik over sagsbehandlingstiderne og opdaterer om nødvendigt de offentliggjorte oplysninger.

  Borgerservice

  Sagstype Frist Bemærkning

  Diverse ansøgninger til Borgerservice

  Maksimalt 7 dage

  De 7 dage forudsætter. at Borgerservice har modtaget alle sagens dokumenter

  Børn og Familie

  Specialrådgivning vedrørende børn og unge

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ansøgning om refusion af merudgifter.

  3 måneder

  Akutte sager

  Straks

  Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste.

  3 måneder

  Rådgivning og vejledning

  Akutte sager: Straks
  Andre sager: 14 dage

  Familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven § 11, stk. 8.

  3 måneder.

  -

  Hjemmetræning, jf. serviceloven § 32 a.

  6 måneder.

  -

  Afløsning/aflastning, jf. serviceloven § 44.

  3 måneder.

  -

  Ledersager børn og unge, jf. serviceloven § 45.

  3 måneder.

  -

  Familierådgivningen

  Sagstype Frist Bemærkning

  Underretninger

  6 hverdage

  Underretninger vurderes inden for 24 timer. Der kvitteres inden for 6 hverdage.

  Råd og vejledning til børn, unge og forældre, jf. serviceloven § 11.

  Straks pr. telefon eller inden for 14 dage efter aftale.

  Forebyggende indsatser, jf. serviceloven § 11, stk. 3.

  Efter afholdelse af undersøgende møde med Skole eller Dagtilbud. Mødet afholdes inden for 14 dage fra henvendelse.

  Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand eller støtte til prævention, jf. serviceloven § 11, stk. 4.

  4 uger.

  -

  Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, jf. serviceloven § 11, stk. 7.

  3 måneder.

  -

  Børnefaglig undersøgelse, jf. serviceloven § 50.

  Op til 4 måneder

  Særlig støtte til børn og unge, jf. serviceloven § 52, stk. 3 og 4.

  Støtte iværksættes senest 1 måned efter en børnefaglig undersøgelse.

  Efterværn til anbragte børn efter det 18. år, jf. serviceloven § 76.

  Afgørelsen skal være truffet på det tidspunkt, hvor den unge fylder 17 ½ år.

  Efterværn til ikke-anbragte efter det 18. år, jf. serviceloven § 76.

  Afgørelse om opretholdelse af kontaktperson skal træffes umiddelbart inden det 18. år.

  Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, jf. serviceloven § 52 a.

  4 måneder

  Støtteperson og anden støtte til forældre til anbragte børn og unge, jf. serviceloven § 54.

  4 uger

  Ret til samvær under anbringelse, jf. serviceloven § 71.

  4 uger

  Henvisning til VISO, jf. serviceloven § 13.

  8 uger.

  -

  Fastsættelse af betaling for døgnophold, jf. serviceloven § 159.

  4 uger.

  -

  Pladsanvisningen

  Sagstype Frist Bemærkning

   Ansøgning om optagelse

   dagtilbud 

  Varierer.

  Det afhænger af hvilket dagtilbud, der er søgt, og hvilket dagtilbud barnet får.

  Opskrivning sker via digital pladsanvisning. Ansøgere får automatisk kvittering med angivelse af, hvornår der kan ske optagelse i dagtilbuddet.

  Ansøgning om økonomisk friplads

  Bevillingen gives automatisk til den 1. i måneden efter måneden for modtagelse af ansøgningen. Selvstændigt erhvervsdrivende modtager bevillingen senest 7 hverdage efter modtagelse af ansøgningen.

  Tilskuddet søges digitalt, og der træffes automatisk afgørelse. Sagsbehandlingen følger lovgivningen.

  Dagplejeplads

  er træffes afgørelse ca. en måned før behovsdato. Den samlede tid varierer alt efter hvilket dagplejetilbud, der gives.

  Opskrivning sker via digital pladsanvisning.

  Børnehaveplads

  Senest 1 måned før barnet fylder 3 år.

  Pladsen tilbydes til den 1, i den måned, hvor barnet fylder 3. år.

  Ind- og udmeldelser i SFO og  klubordninger.

  10 dage

  PPR

  Sagstype Frist Bemærkning

  Råd og vejledning af forældre

  Der ydes telefonisk vejledning inden for den almindelige telefontid.

  Anmodninger om møde

  10 dage

  Dagtilbud

  Sagstype Frist Bemærkning

  Særlig støtte til børn med særlige behov, jf. serviceloven kap 11, § 46.

  Der afholdes visitationsmøde hvert halve år i uge 23/24 og uge 49/50. Visitationsbeslutninger sendes til institutionerne senest 14 dage efter visitering.

  Der er ansøgningsfrist for visitering hvert halve år. Fristerne er uge 21 og uge 47.

  Arbejdsmarked og Uddannelse

  Sagstype Frist Bemærkning

  Tilbud om mentor, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud

  4 uger

  Tilskud til udgifter til op-kvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse

  4 uger

  Hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogram

  4 uger

  Støtte til virksomhed, der etablerer vejlederfunktion

  4 uger

  Enkeltudgifter 

  8 uger

  Sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v.

  8 uger

  Hjælp til udgifter til udøvelsen af samvær med egne børn under 18 år/bortførte børn

  4 uger

  Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn

  4 uger

  Hjælp til udgifter til flytning

  8 uger

  Repatrieringsloven

  Sagstype Frist Bemærkning

  Repatriering

  4 uger

  Reintegrationsbistand

  4 uger

  Sygedagpengeloven

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ansøgning om refusion af merudgifter.

  4 uger

  Dagpenge ved sygdom, selvstændige

  4 uger

  Refusionskrav fra arbejdsgiver

  4 uger

  Refusionsaftale ved ansattes langvarige eller kroniske sygdom

  4 uger

  Kompensation til handicappede i erhverv m.v.

  Sagstype Frist Bemærkning

  Personlig assistance

  4 uger

  Danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.

  Sagstype Frist Bemærkning

  Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

  4 uger

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  Sagstype Frist Bemærkning

  Økonomisk støtte til særlige aktiviteter

  4 uger

  Ansøgning om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud eller mentor

  4 uger

  I tilfælde af skånehensyn kan det tage længere tid at finde virksomhedspraktik.

  Hjælpemidler, eksempelvis undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

  4 uger

  Jobrotation

  4 uger

  Befordringsgodtgørelse

  4 uger

  Refusion til arbejdsgiver, voksenlærling, fleksjob, løn-tilskud og opkvalificeringsydelse

  4 uger

  Lov om aktiv socialpolitik

  Sagstype Frist Bemærkning

  Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt engangshjælp

  2 uger

  Særlig støtte

  8 uger

  Revalidering

  3 måneder

  Forlængelse af revalideringsperioden

  4 uger

  Særlig støtte under revalidering

  4 uger

  Støtte til etablering af selvstændig virksomhed

  4 uger

  Ledighedsydelse

  4 uger

  Ressourceforløbsydelse

  2 uger

  Ressourceforløbsydelsesrefusion til arbejdsgiver, der udbetaler løn til medarbejdere i afklaringsforløb

  4 uger

  Fleksløntilskud

  2 uger

  Engangshjælp for kortere perioder

  4 uger

  Ansøgning om danskbonus

  4 uger

  Lov om højeste, forhøjet og almindelig førtidspension m.v.

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ansøgning om bistand og plejetillæg

  3 måneder

  Ansøgning om invaliditetsydelse

  3 måneder

  Myndighed og Visitation, Sundhed og Omsorg

  Serviceloven

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ansøgning om personlig pleje

  1 uge

  Ansøgning om akutpersonlig pleje

  1 arbejdsdag

  Praktisk hjælp

  2 uger

  Korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne

  2 uger

  -

  Madservice

  2 uger

  Indkøbsordning

  2 uger

  Afløsning og aflastning til ægtefælle og pårørende

  3 uger

  Genoptræning

  1 måned

  Vedligeholdende træning

  1 måned

  Tilskud til borgerstyret personlig assistance

  3 måneder

  Ansøgninger om ændringer i ordning om borgerstyret personlig assistance

  10 uger

  Indeholder ansøgningen ikke de nødvendige oplysninger, er sagsbehandlingstiden 12 uger.

  Hjælpemidler, kropsbårne

  2 måneder

  Oktober 2023: aktuelt er sagsbehandlingstiden forlænget til op til 4 måneder fra modtagelse af ansøgning.

  Hjælpemidler, genbrug

  4-6 uger

  Ansøgning om hjælpemidler ved evt. udskrivelse eller akutte situationer

  1-2 dage

  Hjælpemidler, specialiserede

  3 måneder

  Forbrugsgoder

  3 måneder

  Afhænger af det ansøgte

  Støtte til køb af bil og særlige indretninger – uden behov for kørekort

  6-8 måneder

  Sagsbehandlingstiden kan blive påvirket af ventetid hos bilinspektør.

  Støtte til køb af bil og særlige indretninger – krav om kørekort

  8 måneder

  Sagsbehandlingstiden kan blive påvirket af ventetid hos bilinspektør.

  Ansøgning om mindre boligindretninger

  4 måneder

  Ansøgninger om større boligindretninger, om- og tilbygninger

  12 måneder

  Ansøgning om boligskifte

  18 måneder

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (orlovsordning)

  4 uger

  Pasning af døende i eget hjem (orlovsordning). Ansøgning om vederlag til pasning.

  1 uge

  Fremsendes terminalerklæring ved ansøgningen, kan der ske hurtigere bevilling.

  Sygeplejeartikler til døende i eget hjem

  1 uge

  Fremsendes terminalerklæring ved ansøgningen, kan der ske hurtigere bevilling.

  Optagelse på boligliste til pleje- /demensbolig eller ældrebolig

  1 måned

  Flytning uden informeret samtykke ved evt. afhænge af værgebeskikkelse.

  Anonym rådgivning om misbrug og tilbud af behandlingsmæssig karakter 

  2 uger 

  Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

  4 uger 

  Tilskuddet Kan søges af foreninger 

  Sundhedsloven

  Sagstype Frist Bemærkning

  Omsorgstandplejen

  2 måneder

  Tilbud om forebyggende og behandlede tandpleje til personer, som ikke kan benytte almindelige tandlægetilbud.

  Hjemmesygepleje

  1 dag

  Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

  1 uge

  Handicap

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ledsagelse, jf. serviceloven § 97

  3 måneder

  Aflastning og afløsning, jf. serviceloven § 84

  3 måneder

  Gruppebaseret eller individuel hjælp, jf. serviceloven §§ 82 a eller 82 b.

  1 måned

  Socialpædagogisk støtte, jf. serviceloven § 85

  3 måneder

  Borgerstyret personlig assistance, jf. serviceloven § 96

  4 måneder

  Ved stærkt progredierende lidelser prioriteres hurtigst mulig sagsbehandling.

  Særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde, jf. serviceloven § 98.

  3 måneder

  Nødvendige merudgifter til daglig livsførelse, jf. serviceloven § 100.

  4 måneder

  Beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensions-alderen, jf. serviceloven § 103.

  3 måneder

  Aktivitets- og samværstilbud, jf. serviceloven § 104.

  3 måneder

  Botilbudslignende tilbud. Jf. serviceloven § 105.

  4 måneder

  Midlertidigt ophold i boformer, jf. serviceloven § 107

  4 måneder

  Ophold i boformer egnet til længerevarende ophold, jf. serviceloven § 108

  4 måneder

  § 80 Husvild akut opstået 

  1 måned 

  § 117 individuel befordring 

  2 måneder

  Teknik og Miljø

  Naturafdelingen

  Sagstype Frist Bemærkning

  Visse aktiviteter i Natura2000-områder

  1 måned

  Korttidstilladelser til markvanding

  2 uger

  Miljøafdelingen

  Sagstype Frist Bemærkning

  Anmeldelse af jordflytning

  1 måned

  Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

  2 uger

  Anmeldelse af affald  til jordbrugsformål

  8 dage

  Plan og Byg

  Sagstype Frist Bemærkning

  Ejendomsskatteændringer

  2 uger

  Sagstype Frist Bemærkning

  Sagsbehandlingstid for byggesager

  10 uger

  Find flere informationer her:
  Har du et byggeprojekt

  Park og Vej

  Sagstype Frist Bemærkning

  Driftshenvendelser

  5-7 arbejdsdage

  Sagsbehandlingstiden angiver et estimat for fremsendelse af kvitteringsskrivelsen, herunder nærmere beskrivelse af den forventede sagsbehandlingstid, der varierer alt efter henvendelsens indhold.

  Sidst opdateret: 2. maj 2024