Gå til hovedindhold

Vil I holde et event eller arrangement?

Overvejer du eller din forening, at afholde et event i Mariagerfjord Kommune, så vil vi gerne være jeres sparringspartner. Vi kan bidrage med rådgivning om alt lige fra budget over markedsføring til ansøgning om de nødvendige tilladelser

Indhold

  Rådgivning 

  I er altid velkomne til at kontakte os, så tager vi en dialog, om vores sparring kan give værdi.
  Kontakt områdeleder for Kultur og Fritid Niels Sørensen på tlf. 97 11 35 01 eller på nisoe@mariagerfjord.dk

  Vi kan bl.a. rådgive om:

  • Budget
  • Markedsføring
  • Pressekontakt
  • Fysiske rammer og praktiske forhold
  • Tilladelser
  • Fundraising
  • Sparring på jeres koncept

  Tilladelser

  Hvis I ønsker at holde et arrangement/event i Mariagerfjord Kommune, skal I søge tilladelse gennem vores selvbetjeningsløsning "Søg tilladelse til arrangement/event".

  Frist

  Bemærk, at du skal indsende din ansøgning senest fire uger før, arrangementet afvikles. Søger du senere, kan du risikere, at arrangement ikke kan afvikles.

  Du må meget gerne sende din ansøgning i god tid – også tidligere end fire uger før.

  Lån/leje af kommunale, udendørs arealer

  I har mulighed for at låne eller leje kommunale, udendørs arealer til forskellige arrangementer i Mariagerfjord Kommune.

  Hvis I ønsker at benytte denne mulighed, skal I også søge om det gennem selvbetjeningsløsningen "Søg tilladelse til arrangement/event". 

  Særligt for indendørs arrangementer

  Hvis jeres arrangement udelukkende finder sted indendørs i en lagerhal eller lignende, skal I i stedet søge tilladelsen til arrangementet gennem selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø. En midlertidig ændret anvendelse af en bygning kræver nemlig tilladelse efter bygningsreglementet.

  Ansøgning til indendørs arrangementer er også et krav af hensyn til Beredskabet.

  Bemærk, at byggesagsbehandling koster et gebyr. Er I i tvivl, om jeres arrangement kræver en byggetilladelse, er I velkommen til at kontakte Byg.

  Ansøgning via Byg og Miljø skal også indsendes senest fire uger før arrangementet afvikles. Søger I senere, kan I risikere, at arrangement ikke kan afvikles.

  Aftale om lån eller leje af skole, institutioner m.v. indgås med stedets daglige ledelse.

  Har I husket alle relevante myndigheder?

  Uanset om jeres arrangement afvikles inden- eller udendørs, skal I være opmærksomme på, at arrangementet også kan kræve anmeldelse eller ansøgning til andre myndigheder.

  Som arrangør er det jeres ansvar at sikre, at I har alle nødvendige tilladelser til at afvikle arrangementet.

  Regler for arrangementer/events i Mariagerfjord Kommune

  En tilladelse gælder til det specifikke arrangement og kan ikke bruges derudover.

  Mariagerfjord Kommune skal orienteres, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

  Tilladelsen skal opbevares under arrangementet. På forlangende kan Politiet, Beredskabet og tilsynsførende i Teknik og Miljø bede om at se tilladelsen. Tilladelsen er kun gældende for den arrangør, der har søgt tilladelse/der er søgt på vegne af. Tilladelsen kan ikke overdrages til andre.

  Der skal altid være en arrangementsansvarlig til stede under hele arrangementet.

  Mariagerfjord Kommune samarbejder med Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi og andre relevante organisationer. Ansøgningsskema og afgørelse (tilladelse/afslag) kan blive videresendt som orientering til disse samarbejdspartnere.

  I skal søge om tilladelse til:

  • Udendørs arrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg
  • Arrangementer, som skønnes at berøre omkringboende naboer væsentligt
  • Arrangementer, der påvirker veje og pladser som fx grønne arealer eller kommunalt ejede p-pladser
  • Arrangementer, der påvirker offentlig færdsel fx pga omkørsler eller plakatophængning 
  • Arrangementer, hvor der opstilles midlertidige konstruktioner som scener/mobile scener, telte osv.
  • Arrangementer, hvor der etableres mulighed for midlertidige camping- og salgsområder
  • Indendørs arrangementer med overnatning i bygninger, der ikke er godkendt til overnatning fx børnehaver og skoler

  Der kan være en del støj i forbindelse med udendørs arrangementer, derfor skal I som arrangører være opmærksom på følgende:

  Tilladelser:

  I skal søge om tilladelse til følgende arrangementer/events

  • Udendørs arrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg
  • Arrangementer, som skønnes at berøre omkringboende naboer væsentligt

  I søger ved at udfylde selvbetjeningsløsningen "Søg tilladelse til arrangement/event". 

  Arrangementer kan afholdes i følgende tidsrum:

  • Mandag - torsdag fra kl. 12.00 til kl. 23.00
  • Fredag - lørdag fra kl. 12 .00 til kl. 01.00
  • Søndag fra kl. 12.00 til kl. 22.00

  Lydprøver og indstilling af forstærkere må tidligst påbegyndes kl. 10.00 og skal på dage forud for arrangementet være afsluttet senest kl. 20.00.

  Arrangøren skal gennem lokale medier orientere offentligheden om arrangementets afholdelse.
  Nærmeste naboer skal orienteres direkte om arrangementet. Dette kan f.eks. ske ved omdeling af løbesedler eller ved opsætning af plakater.

  Der skal være fokus på støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. hvordan scene og højtalere vender, for på den måde at minimere gener for omkringboende.

  Støjgener

  Hvis Mariagerfjord Kommune vurderer, at et arrangement kan medføre væsentlige støjgener for omgivelserne, kan Kommunen stille særlige krav til støjniveau og støjreducerende foranstaltninger.

  Yderligere information samt særlige forhold vedrørende arrangementer i Fruerlundparken, Ø. Hurup og på Ambupladsen, Hobro, kan læses i Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer.

   

  Hvis I i tilknytning til et arrangement/event ønsker at hænge plakater op langs veje og stier, skal I også søge om tilladelse til dette ved at udfylde selvbetjeningsløsningen Ansøg om arrangementer.

  I kan søge om lån eller leje af alle offentligt ejede og forvaltede arealer i Mariagerfjord Kommune. Det er blandt andet kommunale skove, boldbaner, parker, dyrskuepladser, havnearealer, torve og pladser.

  Bemærk, at I skal søge om at leje eller låne arealer til alle typer af arrangementer fx cirkus, kræmmermarked, tivoli, koncert, byfest, cykelløb, Skt. Hans fest, sommerlejr eller opvisninger/shows, hvis I påtænker at afholde dem på offentlig ejede og forvaltede arealer. 

  Benyt selvbetjeningsløsning "Søg tilladelse til arrangement/event". 

  Aftale om lån eller leje af skole, institutioner m.v. indgås med stedets daglige ledelse.

  Kommunen udlåner/udlejer offentlig ejede og forvaltede arealer til arrangementer, som er til glæde for den brede offentlighed.

  Kommunen forvalter efter først til mølle-princippet, hvis der er flere ansøgninger, der omhandler samme areal og dato.

  Der kan tidligst søges om lån af areal ét år før arrangementets start.

  Afslag på at låne eller leje arealer:

  Mariagerfjord Kommune kan give afslag på ansøgning om lån/leje af arealer, hvis:

  • Arealet er optaget af et andet arrangement, er overbelastet eller lignende
  • Arealet ikke skønnes egnet til det ansøgte arrangement på grund af f.eks. størrelse eller vejrlig
  • Hvis lovgivning (eksempelvis Naturbeskyttelsesloven, Færdselsloven eller Vejloven) ikke tillader arrangementets art på den pågældende lokalitet.

  Hvis kommunen giver afslag på lån/leje af arealer, kontakter vi arrangøren og orienterer om begrundelsen for afslaget. I samarbejde mellem kommune og arrangør, kan der søges om at finde en alternativ lokalitet til arrangementet.

  Mariagerfjord Kommune opkræver pr. 1. januar 2019 leje ved lån af kommunale arealer til arrangementer som fx cirkus, tivoli, dyrskue og koncerter.

  Lejeprisen er på 1.500 kr. og dækker administration, før- og efterbilleder samt åbning/lukning af vand og el. Samtidig skal der betales et depositum på 5.000 kr.

  Depositummet dækker eventuelle skader på arealet i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Er der ingen skader ved afrejse tilbagebetales depositummet.

  Mariagerfjord Kommune vil i hvert tilfælde vurdere, om et arrangement skal opkræves leje og depositum.
  Arealerne udlånes i den stand, som kvalitetsbeskrivelserne for arealerne beskriver. Arealerne udlånes med de faciliteter, som findes på arealet.

  Det er ansøgers pligt at gøre opmærksom på, hvis arealet ved overtagelsen er i en dårligere stand end forventet i forhold til kvalitetsbeskrivelserne.

  • Arealet skal umiddelbart efter arrangementet rømmes for udstyr, boder og lignende samt rengøres for affald.
  • Arrangør sørger for oprydning efter afholdt arrangement. Arealet efterlades i samme stand som ved modtagelsen.
  • Arrangør er selv ansvarlig for at sørge for toiletter, skraldespande og lignende, hvis der måtte være behov for dette.
  • Sker der skade på arealet eller på eventuelt inventar på arealet, skal skaderne, udbedres af arrangør hurtigst muligt. Sker dette ikke, kan Mariagerfjord Kommune foretage reparationen for arrangørs regning. Ved eventuelle erstatningssager angående arrangementet, påhviler ansvaret arrangøren.
  • At det ansøgte er uden udgifter for Mariagerfjord Kommune.
  • Mariagerfjord Kommune skal orienteres, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.
  • Arrangøren er ansvarlig for, at jordlagte ledninger, kabler og rørføringer ikke beskadiges ved arrangementet. Ledningsoplysningerne kan findes på www.ler.dk.
  • For aftale om tømning af spildevandstanke og toiletvogne, skal arrangør kontakte Mariagerfjord Vand A/S på mail@mfv.dk
  • Der skal søges særskilt tilladelse til opstilling af telte over 100 m², som ikke er certificeret. Ansøgningen skal sendes til Byggeafdelingen igennem www.bygogmljoe.dk senest fire uger før afholdelse af arrangementet.
  • Arrangør er selv ansvarlig for at søge alle relevante tilladelser hjem til afholdelse af arrangementet.

  Hvis der skal ske servering eller salg af drikkevarer tilsat alkohol, skal I særskilt ansøge om midlertidig alkoholbevilling i henhold til restaurationsloven § 22 stk. 1 til og med stk. 3 hos Nordjyllands Politi.

  Hvis der skal ske servering eller salg af mad eller fødevarer, skal I særskilt ansøge dette hos Fødevarestyrelsen https://www.foedevarestyrelsen.dk/

  Sidst opdateret: 28. april 2023

  Links

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: kulturfritid@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune