Gå til hovedindhold

Råd og nævn

Oversigt over Mariagerfjord Kommunes råd og nævn

Indhold

  Råd

  Medlemmerne er valgt ind for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 i følgende rækkefølge:

  Mere information:

  1. Seniorrådet har deres egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om rådet og deres arbejde.
  2. Her kan du læse dagsordener og referater fra Seniorrådets møder.

  Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

  Der kan ikke behandles spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager i handicaprådet.

  Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

  Handicaprådet holder normalt møde én gang om måneden. I juli måned holder Handicaprådet fri.

  Mariagerfjord Kommune handicapråd har 10 medlemmer, hvoraf 4 repræsenterer Danske Handicaporganisationer (DH), 1 er valgt af forældre til børn med handicap, 3 byrådsmedlemmer og 2 fra administrationen.

  Medlemmer i handicaprådet

  • Lene Nielsen - formand, telefon: 24 82 51 12, mail: lene1184@privat.dk
  • Helle Qvist Toft (A) - næstformand
  • Bent Manø Karlsen
  • Per Lynge Laursen (V)
  • Helle Mølgaard (V)
  • Anne-Katrine Buck
  • Vivi Harbo Christiansen
  • Torben A. Jensen
  • Kit Borup - Social- og sundhedschef, telefon: 29 23 79 38, mail: kibor@mariagerfjord.dk

  Læs mere om Danske Handicaporganisationer.

  Du kan læse dagsordener og referater fra Handicaprådsmøder.

  Formål med Integrationsrådet

  Integrationsrådets formål er at tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.

  Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.

  Medlemmer

  Integrationsrådet består af 10 medlemmer:

  • 6 repræsentanter med tilknytning til integrationsforeninger og netværk: Lise Colding, Faketa Leto, Sejla Duracic, Bogdan Cristian Rusu, Berhane Gebregergish Negash og Dorthe Boddum
  • 2 politikere fra Byrådet: Jørgen Pontoppidan og Rikke Fonnesbæk 
  • 1 repræsentant fra Frivilligcentret: Tommy Sørensen
  • 1 repræsentant fra koordineringsgruppen for Integration: Margrethe Svenstrup Thomassen

  Opgaver

  Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:
  • Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser
  • Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante
  • Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen

  Rådets mødedatoer i 2022

  • Den 4. maj
  • Den 21. september
  • Den 23. november

  Du kan læse dagsordner og referater fra integrationsrådsmøder. 

  Læs mere om Integrationsrådet.

  Formål

  Mariagerfjord Kulturelt Samråd har flg. formål:

  - At medvirke til forbedring af rammerne for kulturlivets udfoldelser i Mariagerfjord Kommune
  - At fungere som høringsorgan med høringsret i forbindelse med kommunens budget
  - At medvirke til at synliggøre værdien af kulturen
  - At være initiativtager til at foreslå fokusområder
  - At medvirke til at fremme dialog og sparring mellem kulturaktører, forvaltning og Udvalget for Kultur og Fritid

  Bestyrelsen

  Samrådet ledes af en bestyrelse bestående af i alt 9 medlemmer.
  8 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Valg til bestyrelsen gælder 2 år. 1 medlem udpeges af Udvalget for Kultur og Fritid for en periode svarende til Byrådets funktionsperiode.
  4 medlemmer er således på valg til hver årlige generalforsamling.
  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, og kasserer efter behov. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Sekretariatsfunktionen varetages af Fagenheden for Kultur og Fritid.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
  Bestyrelsen varetager Samrådets løbende opgaver i henhold til formålet. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

  Foreningsrådet er et organ der skal sikre den bedst mulige inddragelse og demokratiske indflydelse for brugergrupperne inden for området.

  Foreningsrådet består af repræsentanter fra de forskellige foreningsområder, som modtager støtte via folkeoplysningsloven.

  Brugerinddragelsen organiseres i et Foreningsråd, der sammensættes for en 2 årig periode på følgende måde:

  • 2 udpeget af Byrådet - minimum 1 fra udvalget for Kultur og Fritid
  • 3 for Idrætsrådet
  • 1 for øvrige aktive
  • 1 for BUS (Børne- og Ungdomsorg. Samråd)
  • 1 for voksenundervisningsområdet
  • 1 for Handicaprådet
  • 1 for Integrationsrådet
  • 1 for selvorganiserede

  Hvor det er muligt, udpeger de respektive aktivitetsområder deres repræsentanter til foreningsrådet.

  De øvrige indkaldes via opslag fra kommunen.

  Et evt. valg styres af fagenhedens medarbejdere.

  Rådets medlemmer

  Idrætsrådet:

  Knud Erik Jensen (Formand), tlf. 20905836, mail: knuje@mariagerfjord.dk

  Karsten Elkjær, tlf. 21275830, mail: ke@new-ambition.com

  Per Andersen, tlf. 40371157, mail: pea@hikfodbold.dk

  Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd:

  Jens Peter Bisgaard Christensen, tlf. 40814027, mail: jenspeter@mac.com

  Handicaprådet:

  Ole Olsen (Næstformand), tlf. 23357613, mail: olsen0309@hotmail.com

  Integrationsrådet:

  Faketa Leto, tlf. 51549874, mail: faketa.leto@gmail.com

  Voksenundervisning:

  Jan Vestergaard, tlf. 24479969, mail: mariagerfjord@lof.dk

  Øvrige:

  Flemming Fabricius, tlf. 20567535, mail: fabricius@ny-post.dk

  Selvorganiserede:

  Tommy Sørensen, tlf. 60789510, mail: tommy@fcmf.dk

  Ungdomsrådet:

  Ingen

  Seniorrådet:

  Jette Rask, mail: jetterask3003@gmail.com

  Udpeget af Byrådet:

  Trine Blaabjerg, tlf. 21797214, mail: trpet@mariagerfjord.dk

  Marianne Eiby, tlf. 50707383, mail: eiby@mail.dk

  Nævn

  Sekretariatsbetjeningen af Mariagerfjord Kommunes beboerklagenævn og huslejenævn er udliciteret til Aarhus Kommune. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

  Når du som borger i Mariagerfjord Kommune bruger Aarhus Kommunes huslejenævns hjemmeside, er der en række områder du skal være opmærksom på. Dette skyldes, at Mariagerfjord Kommune, i modsætning til Aarhus, er en ureguleret kommune.

  Du skal være opmærksom på følgende:

  • Det er ikke muligt at indbringe en sag om 'regnskaber for konti for udvendig vedligeholdelse'.
  • Vil du klage over en afgørelse huslejenævnet har truffet, skal sagen indbringes for Retten I Aalborg, som har adresse på Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
  • For udlejere er det ikke muligt at indbringe en sag om ’forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemålet’.
  • Normtallene der fremgår af Aarhus Kommunes hjemmeside er ikke relevante for udlejere i Mariagerfjord Kommune.

  Medlemmer af Mariagerfjord Kommunes huslejenævn:
  Formand: Michael Bech Jørgensen - Suppleant: Tina Kjær-Christensen
  Lejerrepræsentant: Camilla Løgsted Hedemann - Suppleant: Rasmus Heby
  Udlejerrepræsentant: Jan Bastrup Pedersen - Suppleant: Steffen T. Jacobsen
  Social sagkyndig: Kenneth Bjerre - Suppleant: Helle Lassen

  Medlemmer af Mariagerfjord Kommunes beboerklagenævn:
  Formand: Michael Bech Jørgensen - Suppleant: Philip W. Svendsen
  Lejerrepræsentant: Nikoline Brohus Sørensen - Suppleant: Jørgen Dyrholm Jensen
  Udlejerrepræsentant: Kim Vilsted Fælled - Suppleant: Jørgen Bendix Jensen
  Social sagkyndig: Kenneth Bjerre - Suppleant: Helle Lassen

  Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne.

  Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid skal sendes til Nordjyllands Politi, Bevillingsafdelingen, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som behandler ansøgningen og sender indstillingen til Mariagerfjord Kommunes bevillingsnævn.

  Medlemmer indtil 31. december 2025

  • Mogens Jespersen - Formand
  • Politimesteren
  • Leif Skaarup
  • Erik Kirkegaard Mikkelsen
  • Henrik Sloth
  • Per Husted
  • Inge Møller Tranekær (sagkyndigt medlem)
  • Peter Hansen (valgt efter indstilling fra brancheorganisationerne)

  Politiets hjemmeside kan du hente blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.

  Sidst opdateret: 28. marts 2023