Gå til hovedindhold

Beboer- og pårørenderåd

Der er beboer- og pårørenderåd på plejecentre og botilbud.

Indhold

  Ældre

  Alle plejecentre har et beboer- og pårørenderåd. Beboer- og pårørenderådets overordnede opgave er at repræsentere beboernes interesser overfor Mariagerfjord kommune og dermed også plejecenteret. Man vælges for 2 år til Beboer- og pårørenderådet.

  Eksempler på opgaver som rådet kan arbejde med:

  • Kostplaner og menulister
  • Beboernes hverdag
  • Aktiviteter for alle beboer
  • Udflugter
  • Arrangere pårørendegrupper og foredragsaftener.

  Håndbogen er under revidering. 

  Vedtægter for beboer- og pårørenderåd

  Indhold

  Kapitel 1: Formål
  Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd.
  Kapitel 3: Opgaver
  Kapitel 4: Sammensætning og valg
  Kapitel 5: Arbejdsform
  Kapitel 6: Tilsyn
  Kapitel 7: Ikrafttrædelse

  Kapitel 1: Formål

  §1
  Beboer- og pårørenderådene har til formål at sikre en pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov på plejecentret i overensstemmelse med kvalitetsstandarder og lovkrav samt skabe et forum for dialog mellem beboere, pårørende, ledelse og personale.

  Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd

  §2
  Der etableres et beboer- og pårørenderåd for hvert plejecenter i Mariagerfjord Kommune.

  Kapitel 3: Opgaver

  §3.
  Stk 1
  Beboer- og pårørenderådets overordnede opgave er at repræsentere beboernes interesser overfor Mariagerfjord Kommune, jf. §1.
  Stk. 2
  Rådet skal inddrages i alle relevante problemstillinger i forbindelse med fastlæggelse af retningslinjerne for den daglige pleje og omsorgsindsats i de pågældende plejeboliger. Det gælder bl.a. i forhold til samvær, kostplaner, tilrettelæggelse af måltider, arbejdets tilrettelæggelse, aktiviteter, m.v..
  Stk. 3
  Rådets opgaver omfatter alene beboere og lejere i de nævnte plejeboliger, der modtager kommunale serviceydelser.

  Kapitel 4: Sammensætning og valg

  §4.
  Stk. 1
  Beboer- og pårørenderådet består af minimum tre medlemmer. Beboere og pårørende skal udgøre et flertal i rådet.
  Stk. 2
  Hvis det er muligt, vælges der en suppleant for hvert medlem.
  Stk. 3
  I hvert beboer- og pårørenderåd deltager – en af seniorrådet udpeget medlemmer, som dette råds repræsentant. Seniorrådsrepræsentanter har ikke stemmeret, men er tænkt som bindeled mellem beboer- og pårørenderådet og seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.
  §5.
  Stk. 1
  Stemmeberettigede og valgbare er beboere samt pårørende til beboere i plejeboliger m.v.. Der kan kun afgives én stemme pr. beboer af enten beboeren selv eller en pårørende.
  Stk. 2
  Som pårørende betragtes forældre, ægtefælle, samlever, søskende, børn, svigerbørn, børnebørn, oldebørn samt personer, som beboeren selv har erklæret for pårørende.
  Stk. 3
  Bor der yngre beboere med handicap i bebyggelsen, er beboer- og pårørenderådet forpligtet til i videst muligt omfang at tage hensyn til disse beboeres særlige interesser ved sammensætning af rådet og ved tilrettelæggelsen af rådets arbejde.
  Stk. 4
  Hvis der lokale er enighed herom mellem beboer- og pårørenderådet og distriktslederen/centerlederen, kan der indtræde repræsentanter for personalet på plejecentret i rådet.
  Stk. 5
  Valgperioden er 2 år, dog således af halvdelen af beboer- og pårørenderådet er på valg hvert år. Ved beboer- og pårørenderåd med et ulige antal medlemmer er henholdsvis 2/3 og 1/3 af medlemmerne på valg hvert år. Ved beboer- og pårørenderåd med et ulige antal medlemmer vælges 1/3 af medlemmerne for et år og 2/3 af medlemmerne for to år.
  Stk. 6
  Dør en beboer, kan den pårørende, der er valgt til beboer- og pårørenderådet, fortsætte som medlem af rådet indtil næste ordinære valg.
  Stk. 7
  Valg af beboer- og pårørenderepræsentanter sker på et indkaldt møde på det enkelte plejecenter. Mødet afholdes i 4. kvartal.
  Stk. 8
  Valgmødet indkaldes og ledes af beboer- og pårørenderådet i samarbejde med distriktsleder/centerleder.
  Stk. 9
  Beboer- og pårørenderådet fastsætter dagsorden for valgmødet i samarbejde med distriktsleder/centerleder.
  Stk. 10
  Indkaldelse til valgmødet sker ved skriftlig henvendelse fra beboer- og pårørenderådet til samtlige beboere på plejecentret samt deres nærmeste pårørende, hvis beboeren ønsker det. De praktiske forhold i forbindelse med indkaldelse til mødet varetages af plejecentret.
  Stk. 11
  Der tages referat fra valgmødet, som offentliggøres til samtlige beboere.
  Stk. 12
  På det nyvalgte beboer- og pårørenderåds første møde, der afholdes inden en måned efter valgperiodens start, konstituerer rådet sig med formand og næstformand. Næstformanden fungere i formandens sted ved dennes fravær.
  Stk. 13
  Ønsker et medlem at udtræde af rådet før udløbet af valgperioden meddeles dette skriftligt til formanden, som optager sagen på dagsordenen for det førstkommende møde. Rådet indkalder samtidig en suppleant.
  Stk. 14
  Hvis en formand eller næstformand udtræder af rådet, konstituerer beboer- og pårørenderådet sig på ny for den aktuelle posts vedkommende. Rådet indkalder samtidig en suppleant.

  Kapitel 5: Arbejdsform

  §6.
  Stk. 1
  Beboer- og pårørenderådet fastsætter selv sin forretningsorden. I denne anføres mødehyppighed (minimum fire møder om året), regler for dagsorden, mødeindkaldelse, referatudsendelse samt retningslinjer for valg til det lokale beboer- og pårørenderåd. Der foreligger en standardforretningsorden, som er at betragte som et minimumskrav.
  Stk. 2
  Hvis der er beboere eller pårørende, der ønsker referatet tilsendt, sørger beboer- og pårørenderådet for dette i samarbejde med plejecentret.
  Stk. 3
  Beboer- og pårørenderådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne inkl. formand eller næstformand er til stede.
  Stk. 4
  Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende rådsmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens – i dennes fravær den fungerende formands – stemme afgørende.
  Stk. 5
  Dagsorden, referater og høringssvar fra beboer- og pårørenderådets møder er offentligt tilgængelige. Personfølsomme oplysninger må dog ikke offentliggøres.

  Kapitel 6: Tilsyn

  §7
  Stk. 1
  Kommunen skal hvert år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på plejecentre. Endvidere skal embedslægeinstitutionen en gang årligt foretage uanmeldt tilsyn. Beboer- og pårørenderådet orienteres efter besøgene af centerlederen.

  Kapitel 7: Ikrafttrædelse

  §8
  Stk. 1
  Vedtægterne er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 1. december 2014.

  §1) Konstituering/afholdelse af møder/udtræden af rådet.

  1.1
  Umiddelbart efter nyvalg til beboer- og pårørenderåd, og senest inden en måned efter valgperiodens start, afholder beboer- og pårørenderådet et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og en næstformand for rådet.
  1.2
  Udtræder formanden eller næstformanden af rådet, konstituerer rådet sig på ny for den aktuelle posts vedkommende
  1.3
  Rådet afholder møder mindst 4 gange årligt. Derudover kan rådet afholde møde, når et medlem af rådet eller rådets formand ønsker det. Begæring herom fremsættes skriftligt til/af formanden med en redegørelse for, hvorfor mødet ønskes afholdt.

  §2) Indkaldelse af møder.

  2.1
  Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel. Rådet kan beslutte at møder kan indkaldes telefonisk og med kortere varsel.
  2.2
  Dagsordenen fremsendes sammen med indkaldelsen. Derudover fremsendes det skriftlige materiale, som der måtte være behov for. Sker indkaldelsen telefonisk skal førnævnte materiale fremsendes hurtigst muligt.

  §3 Mødeledelse og beslutningsdygtighed.

  3.1
  Møderne ledes af formanden.
  3.2
  Rådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, inkl. formanden eller næstformanden er tilstede.
  3.3
  Afstemninger i rådet afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

  §4 Referater.

  4.1
  Formanden er ansvarlig for, at der tages referat fra rådets møder.

  4.2
  Af referatet skal fremgå:
  • Hvem der leder mødet
  • Hvem der har deltaget i mødet
  • Dagsordenen og beslutninger for hvert enkelte punkt i henhold hertil.

  4.3
  Et eksempel af referatet udsendes til samtlige medlemmer snarest muligt – og senest 14 dage efter mødets afholdelse.
  4.4
  Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive referatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf.
  4.5
  Rådets dagsorden, det underskrevne referat samt rådets høringssvar i forhold til afholdt tilsyn er offentligt tilgængelige og offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under det enkelte plejecenter. Personhenførbare oplysninger må ikke fremgå af nævnte dokumenter.
  4.6
  Rådet sørger i samarbejde med plejecentret for at dagsorden, referat og høringssvar sendes til de beboere- og eller pårørende, som måtte ønske det.

  §5 Distriktsleders/centerleders deltagelse i rådets møder.

  5.1
  Distriktsleder/centerleder eller en ledelsesrepræsentant deltager i alle ordinære møder i rådet – uden stemmeret.
  5.2
  Rådet kan efter aftale med Distriktsleder/centerleder indbyde relevante medarbejdere til drøftelse og belysning af forskellige emner.

  §6 Deltagelse i rådets møder for medarbejderrepræsentanter.

  6.1
  Medarbejderrepræsentanter deltager i rådet uden stemmeret.

  §7 Tavshedspligt.

  7.1
  Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer af personhenførbare oplysninger i deres egenskab af medlem af rådet.

  7.2
  Såfremt et medlem udtræder af rådet, skal han/hun strakt til formanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han/hun måtte være i besiddelse af, samt eventuelle genparter heraf.