Gå til hovedindhold

Priser og puljer

Der findes forskellige puljer målrettet voksne og ældre. Derudover uddeler Handicaprådet årligt en handicappris.

Indhold

  Pulje til fremme for sammenhold og fællesskab

  Ingen skal føle sig ensomme og alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

  Derfor har Udvalget for Sundhed og Omsorg afsat en pulje på 350.000 kr. til at støtte aktiviteter, der fremmer sammenhold og fællesskab. Puljen er målrettet borgere over 65 år i Mariagerfjord Kommune, men puljen kan også søges til andre målgrupper såfremt ansøgningen ligger inden for formålet med puljen.

  Følgende kan søge støtte:

  • Foreninger og organisationer der arbejder med sociale, kulturelle eller sundhedsmæssige aktiviteter.
  • Frivillige organisationer eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder eller private virksomheder.
  • En gruppe personer i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.

  Der kan ydes støtte til:

  • Aktiviteter, der fremmer fællesskaber og dermed forebygger ensomhed i Mariagerfjord Kommune
  • Enkeltstående arrangementer, hvis de inddrager borgere, der ellers ikke forventes at deltage og sikrer brobygning til tilbagevendende aktiviteter og mere varige fællesskaber.
  • Udvikling af nye tilbud til borgere der ønsker at komme ind i et fællesskab.
  • Udvikling af arbejdsgange hvorpå der kan opspores nye deltagere og/eller frivillige og fastholde dem i sociale fællesskaber.
  • Der skal minimum søges om et tilskud på 5.000 kr.

  Puljen dækker ikke udgifter til:

  • Driftsudgifter, herunder løn, foreningsdrift og huslejetilskud.
  • Aktiviteter der udføres af enkeltpersoner.

  Administrationen er bemyndiget til at udmønte puljen efter de politisk fastsatte kriterier. I den forbindelse lægges der særlig vægt på, at aktiviteterne:

  •  Fremmer sammenhold og fællesskab hos udsatte ældre og andre relevante målgrupper
  • Er forankrede i lokalsamfundet.
  • Er baseret på frivillig arbejdskraft.
  • Har et langsigtet fokus.
  • Tilgodeser borgere der ikke tilgodeses af andre tilbud.

  Modtager du støtte fra puljen, skal du:

  • Indsende et regnskab, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen. Ved tilsagn om tilskud modtager du et bevillingsbrev, der beskriver, hvordan du skal udarbejde regnskabet.
  • Dele dine erfaringer med andre via for eksempel sociale medier, hjemmesider eller presseomtale. Her er det et krav, at det tydeligt fremgår, at aktiviteterne har fået støtte fra puljen.

  Du søger puljen ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema, hvor du beskriver hvordan netop jeres aktivitet bidrager til at skabe sammenhold og fællesskaber.  

  Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøger/forening, kontaktoplysninger og budget for aktiviteten.

  Start digital ansøgningsskema

  Der er løbende ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger hele året rundt.

  Ved spørgsmål kan du kontakte fællesskabskoordinator Maja Riisberg, Sundhed og Træning, på telefon: 61365982 eller mail: mriis@mariagerfjord.dk

  Støtte til frivilligt socialt arbejde

  Der kan søges støtte til frivilligt socialt arbejde og frivilligt arbejde med aktiverende forebyggende tiltag. Støtten kan søges af foreninger, grupper eller andre former for organisationer samt enkeltpersoner, der ønsker at gøre en forskel gennem en frivillig indsats.

  Støtte gennem puljer
  Støtten søges gennem § 18-puljen (frivilligt socialt arbejde) og § 79-puljen (aktiverende og forebyggende tiltag).

  § 18 kan søges til specifikke aktiviteter for en særligt udsat målgruppe. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

  § 79 kan søges til frivilligt arbejde med et forebyggende og aktiverende sigte for borgere over 60 år samt førtidspensionister. Eksempler på aktiviteter er klubarbejde, undervisning, ældreidræt og almene foredrag.

  Strategien for frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (Servicelovens §18) er en del af udmøntningen af kommunens Frivillighedspolitik.

  Frivillighedspolitikken skitserer de overordnede rammer for al frivillighed i Mariagerfjord Kommune. Frivillighedspolitikken er forankret med afsæt i følgende værdier:

  • Det skal være enkelt at være frivillig i Mariagerfjord Kommune.
  • Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ skal understøttes.
  • Frivillige indsatser involverer, giver indflydelse og foregår indenfor forpligtende aftaler.

  Frivillighedspolitikken har primært karakter af en overordnet værdipolitik, og implementeringen af politikken foregår blandt andet ved hjælp af strategiformulering. I disse strategier beskrives det, hvordan vi i Mariagerfjord Kommune konkret vil arbejde med frivillighed indenfor de enkelte fagområder i kommunen.

  Servicelovens §18 omhandler frivilligt socialt arbejde, som i Mariagerfjord Kommune støttes ved hjælp af §18 puljen. Puljen skal bidrage til forebyggelse, løsning eller lindring af sociale og sundhedsmæssige problemer i bred forstand.

  §18-puljens formål

  Hensigten med servicelovens §18 er at styrke samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. En styrkelse af samarbejdet har til formål at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte, og herunder styrke det forebyggende arbejde.

  §18 støtten kan have en dobbelt funktion. Dels kan den være med til at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale initiativer, dels kan den være en vigtig forudsætning for, at igangværende initiativer kan fortsætte på det aktuelle niveau. Kommunen har en vigtig opgave i at finde en god lokal balance i dette forhold mellem støtte til fornyelse og til en kontinuerlig indsats.

  Det frivillige arbejde er borgernes egen indsats for at skabe et godt, omsorgsfuldt og inkluderende samfund. Derfor ser Mariagerfjord Kommune de frivillige som vigtige samarbejdspartnere. Det øgede samarbejde skal finde sted med respekt for det frivillige arbejdes egenart og styrke.

  Det siger loven LBK nr. 1114 af 30/08/2018 (Serviceloven):
  §18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og
  foreninger.
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt
  socialt arbejde.
  Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

  Forankring i kommunen

  Det frivillige sociale arbejde og forvaltningen af §18 midlerne ligger under Udvalget for Sundhed og Omsorg og administreres af Sundhed og Træning.

  Kontaktperson

  For at sikre en god og direkte kontakt mellem kommunen og de frivillige samarbejdspartnere samt mellem kommunen og Frivilligcenter Mariagerfjord udpeges en kommunal kontaktperson. Kontaktpersonen vil være ansat i Sundhed og Træning.

  Kontaktpersonen kan være behjælpelig med spørgsmål vedrørende ansøgninger til §18 puljen.
  Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af §18 midler.

  Puljens målgruppe

  Målgruppen for det frivillige sociale arbejde er borgere i alle aldre i Mariagerfjord Kommune.
  Indsatsen retter sig primært mod de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre med problemstillinger såsom:

  • Ensomhed
  • Sorg
  • Kronisk sygdom
  • Psykisk sygdom
  • Mennesker i krise
  • Børn og unge med særlige vanskeligheder

  Hvem kan søge?

  §18 puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger og mindre formaliserede grupper og netværk.

  Der kan søges tilskud til f.eks. rådgivning (f.eks. telefonrådgivning), besøgsvennetjenester (f.eks. besøgsvenner og motionsvenner), støtte og kontaktpersoner på frivillig basis, ledsagerordning på frivillig basis, foreninger der organiserer selvhjælpsgrupper, krisecentre, sociale caféer, væresteder og
  andre samværsaktiviteter og aktiviteter for foreningsløse børn og unge. De nævnte eksempler er ikke udtømmende.

  Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

  Tildelingskriterier

  • Der gives støtte til aktiviteter for socialt sårbare og udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. De mest sårbare og udsatte borgere prioriteres højest.
  • Aktiviteten skal komme borgere i Mariagerfjord Kommune til gode.
  • Formålet med aktiviteten skal fremgå klart af ansøgningen.
  • Der skal medsendes årsregnskab for foreningen.
  • Hvis en forening tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der på anmodning fra Mariagerfjord Kommune kunne fremvises regnskab for tildelte midler.
  • Foreningen må ikke modtage tilskud til samme formål af andre puljer i Mariagerfjord Kommune.
  • Formue kan indgå som et element i den samlede behandling af ansøgningen.
  • Der tages hensyn til geografisk spredning i kommunen.
  • Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.

  Ansøgningsfrist

  Der er én årlig ansøgningsrunde til §18 midlerne. Ansøgningsfristen ligger søndag i uge 4 - d. 28. januar. 
  Ansøgningsfristen meddeles på Facebook samt på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk

  Der skal ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, der kan tilgås, når puljen er aktiv. 

  Ansøgningsfristen for 2024 var søndag d. 28. januar. 

  Strategien for aktiverende og forebyggende tiltag efter SEL §79 er en del af udmøntningen af kommunens Frivillighedspolitik.

  Frivillighedspolitikken skitserer de overordnede rammer for al frivillighed i Mariagerfjord Kommune. Frivillighedspolitikken er forankret med afsæt i følgende værdier:

  • Det skal være enkelt at være frivillig i Mariagerfjord Kommune
  • Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ skal understøttes
  • Frivillige indsatser involverer, giver indflydelse og foregår indenfor forpligtende aftaler

  Frivillighedspolitikken har primært karakter af en overordnet værdipolitik, og implementeringen af politikken foregår blandt andet ved hjælp af strategiformulering. I disse strategier beskrives det, hvordan vi i Mariagerfjord Kommune konkret vil arbejde med frivillighed indenfor de enkelte fagområder i kommunen.

  Strategien for aktiverende og forebyggende tiltag efter SEL §79 fortæller, hvordan kommunen understøtter frivilligheden blandt den målgruppe, som hører under §79.

  §79-puljens formål

  Kommunalbestyrelsen kan efter SEL §79 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til +60 gruppen og førtidspensionister. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af helbredstilstand og generel trivsel i øvrigt.

  Aktiviteters betydning for funktionsevnen har i de senere år været genstand for en omfattende forskning. Den viser, at aktive personer ofte har det bedre både fysisk, socialt og mentalt.

  Det siger loven LBK nr. 1114 af 30/08/2018 (Serviceloven):

  • §79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.
  • Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  • Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.
  Forankring i kommunen

  Det frivillige sociale arbejde og forvaltningen af §79 midlerne ligger under Udvalget for Sundhed og Omsorg og administreres af Sundhed og Træning.

  Kontaktperson

  For at sikre en god og direkte kontakt mellem kommunen og de frivillige samarbejdspartnere samt mellem kommunen og Frivilligcenter Mariagerfjord udpeges en kommunal kontaktperson. Kontaktpersonen vil være ansat i Sundhed og Træning.

  Kontaktpersonen kan være behjælpelig med spørgsmål vedrørende ansøgninger til §79 puljen. Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af §79 midler.

  Puljens målgruppe

  Målgruppen er pensionister og førtidspensionister eller borgere over 60 år.

  Hvem kan søge?

  §79 puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger og mindre formaliserede grupper og netværk.

  Der kan søges tilskud til f.eks. sociale aktiviteter, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden fysisk aktivitet for ældre. De nævnte eksempler er ikke udtømmende.

  Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

  Tildelingskriterier

  • Det forebyggende og aktiverende element skal være det primære formål
   med aktiviteterne. Aktiviteter, der har en stor forebyggelseseffekt,
   prioriteres højest.
  • Aktiviteten skal komme borgere i Mariagerfjord Kommune til gode.
  • Aktiviteterne skal være åbne for alle indenfor målgruppen.
  • Der skal medsendes årsregnskab for foreningen.
  • Hvis en forening tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der på anmodning fra Mariagerfjord Kommune kunne fremvises regnskab for tildelte midler.
  • Foreningen må ikke modtage tilskud til samme formål af andre puljer i Mariagerfjord Kommune
  • Formue kan indgå som et element i den samlede behandling af ansøgningen.
  • Der tages hensyn til geografisk spredning i kommunen
  • Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.

  Ansøgningsfrist

  Der er én årlig ansøgningsrunde til §79 midlerne. Ansøgningsfristen ligger søndag i uge 4 - d. 28. januar.

  Ansøgningsfristen meddeles på Facebook samt på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk

  Der skal ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, der kan tilgås, når puljen er aktiv. 

  Ansøgningsfristen for 2024 var søndag d. 28. januar. 

  Ansøgningsfrist

  Der er én årlig ansøgningsrunde til §18 og §79 midlerne. Ansøgningsfristen ligger i 2024 søndag i uge 4 - d. 28. januar. 
  Ansøgningsfristen meddeles på Facebook, samt på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk

  §18 Der skal ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, der kan tilgås, når puljen er aktiv. 

  §79 Der skal ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, der kan tilgås, når puljen er aktiv. 

  Handicappris

  Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune uddeler hvert år en Handicappris. 

  Handicapprisen uddeles til en enkeltperson, forening, institution eller virksomhed, der gør en beundringsværdig indsats for kommunens borgere med handicap.

  Formålet er at anerkende de gode eksempler og give et klap på skulderen til dem, der giver vores borgere med handicap en god og indholdsrig hverdag. Samtidig tænkes prisen som en inspiration for andre, der også kæmper eller ønsker at kæmpe for borgere med et handicap.

  Alle kan indstille kandidater - indstillingsperioden offentliggøres via hjemmesiden samt Mariagerfjord Kommunes Facebook-side. 

  Sidst opdateret: 31. januar 2024