Gå til hovedindhold

Ledsageordning

Er du mellem 12 og 67 år og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning.

Indhold

  Ledsageordning

  Du kan få ledsageordning til selvvalgte aktiviteter, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og du har betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Undtaget er som udgangspunkt personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

  Det er desuden en forudsætning:

  • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.
  • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter.
  • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.
  • At du reelt skal kunne deltage i den selvvalgte aktivitet uden hjælp fra en ledsager. 

  Er du bevilliget ledsageordning senest måneden inden, du når folkepensionsalderen jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer du retten til ledsageordningen, så længe du opfylder de generelle kriterier som nævnt ovenfor.


  Formålet med ledsagelse er at medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ledsageordningen skal ses som et led i at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap og som opfylder betingelserne for ordningen. 

  Borgere med handicap har som andre behov for at kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til massage eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden at skulle bede familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Både for borgere, der lever et relativt aktivt liv og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. 

  Det betyder også, at du ikke kan bruge din ledsageordning til ikke-selvvalgte aktiviteter som for eksempel lægebesøg, sygehusbesøg og lignende.

  Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

  Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.

  Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned, uanset hvad de pågældende ønsker at blive ledsaget til (så længe det er til selvvalgte aktiviteter). Du kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder – kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer for denne mulighed.

  Hvis du er berettiget til ledsagelse, har du selv ret til at udpege hvem, du vil have til at udføre opgaven – Mariagerfjord Kommune skal herefter godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

  Efter servicelovens § 97 kan kommunalbestyrelsen beslutte at tilbyde personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til ledsager, som de pågældende selv ansætter. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

  Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg.

  Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et fastsat beløb – dette ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

  For at afklare om du er berettiget til en ledsageordning, vil du blive tilbudt et møde med en af vores socialrådgivere og vi vil efter behov og med dit samtykke indhente relevante oplysninger fra fx din læge.

  På baggrund af samtalen med dig og de eventuelle øvrige relevante oplysninger, vil vi foretage en konkret og individuel vurdering af om du er berettiget til ledsageordning eller om der er anden relevant støtte vi kan tilbyde dig. 

  Hvis du i forvejen har en rådgiver i Specialrådgivningen, skal du kontakte vedkommende. Hvis du ikke i forvejen har en rådgiver tilknyttet, kan du enten ansøge via borger.dk eller kontakte Specialrådgivningen via vores hovednummer 97113000.  

  Sidst opdateret: 12. juli 2023