Gå til hovedindhold

Vejledning og støtte til dig der bor i eget hjem

Hvis du som følge af fysiske og psykiske udfordringer har behov for støtte i hverdagen, har vi forskellige tilbud. Alle tilbuddene kræver en visitation fra Specialrådgivningen.

Indhold

  Hvordan får du hjælp?

  Hvis du eller en pårørende har brug for råd eller vejledning, kan du henvende dig til Specialrådgivningen i Handicapafdelingen og få en tid til en samtale og/eller støtte. I fællesskab finder vi ud af hvilken støtte, vi kan tilbyde, og hvem der skal inddrages. Rådgivningen er gratis, og kan være anonym, hvis du ønsker det.

  Kommunen giver rådgivning og vejledning om sindslidendes forhold, herunder beskæftigelse, boform, fritidstilbud, økonomiske tilskud samt hvad der i øvrigt findes relevant.

  Herunder kan du læse mere om de forskellige muligheder for hjælp, der findes i kommunen.

  Støtte i hverdagen

  Hvis det er vurderet at du skal modtage socialpædagogisk støtte, hvor Pædagogik og Socialpsykiatri er valgt som udfører, vil du af din rådgiver blevet oplyst om, at hjælp i form af socialpædagogisk støtte kan, efter en nærmere vurdering af dine konkrete behov og muligheder, ydes på forskellige måder. For eksempel ved besøg i dit hjem eller gennem vejledning i grupper udenfor dit hjem eller via digitale medier.

  Det vi arbejder sammen med dig om, er de mål der står i den handleplan/indsatsplan, der er udarbejdet sammen med din rådgiver i Specialrådgivningen.

  Sådan modtager vi dig og planlægger dit forløb

  Når vi modtager oplysninger om dig, herunder din indsatsplan indeholdende de mål du har sat sammen med din rådgiver i forhold til dit forløb hos os, vil vi kontakte dig, for sammen med dig at planlægge opstart og forløb.

  Planlægning af dit forløb tager udgangspunkt i den handleplan/indsatsplan, der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler og den dialog, der efterfølgende er med din vejleder. Dialogen med vejleder tager udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os.

  Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du.

  Derfor udfører f.eks. en vejleder ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver, kontakt til myndigheder m.v.

  Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængig af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

  Valg af forløb til dig

  Hos Pædagogik og Socialpsykiatri vil socialpædagogisk støtte som udgangspunkt altid foregå i en gruppe. Valg af den konkrete gruppe og forløbets varighed sker i samarbejde med dig og altid med udgangspunkt i dine mål med forløbet hos os. Ved første samtale med en vejleder vil vedkommende tage udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os i forhold til hvilket forløb vi vurderer kan give dig bedst mulighed for leve et selvstændigt liv.

  Individuelle forløb sker ud fra en konkret vurdering. Individuelt støtte kan ske i dit hjem, på værestederne, pr. skærm eller telefon samt andet relevant sted aftalt med den vejleder du har i dit forløb.

  Alle forløb, både gruppe og individuelle, er altid på 3, 6, 9 eller 12 måneder. Når forløbet nærmer sig afslutningen vurderes der og aftales med din vejleder, eventuelt i samarbejde med din rådgiver, om dine mål er indfriet eller der skal planlægges et nyt forløb.

  Hvis det af myndighed er vurderet, at du skal tilbydes et mestringsforløb, vil du sammen med en vejleder arbejde med det formål, at du bliver i stand til at mestre egen hverdag uden støtte efter endt forløb eller have afklaret hvilket behov der er for støtte efter endt forløb.

  Forløbet har en varighed på max 3 måneder, men kan afsluttes tidligere såfremt det vurderes i samråd med vejlederen.

  I perioden vil du og din støtteperson arbejde med:

  • Din livskvalitet, herunder at aktivere eller udbygge dit netværk
  • Din kontrol over egen livssituation og frihed til at kunne bestemme over dig selv
  • Dine muligheder for job eller uddannelse
  • Dine muligheder for at benytte de almindelige sundheds-, forenings- og frivillige tilbud
  • Din oplevelse af sammenhæng og mening i livet.

  ”Psykoedukation” er et nystartet tilbud til borgere i Mariagerfjord Kommune. Tilbuddet henvender sig til borgere med en diagnose, som godt kunne tænke sig at få mere viden om diagnosen og samtidig blive klogere på sig selv.

  Ved hver mødegang vil der være oplæg om én bestemt diagnose. Når vi kommer omkring flere forskellige diagnoser, vil man på et tidspunkt i forløbet også lære noget om sin egen. Derudover vil hver mødegang centrere sig omkring et tema, som vedrører alle, ligegyldigt hvilken diagnose, man har. Dette kan f.eks. være egenomsorg, stresshåndtering, livsstil, mindfulness osv.

  Der vil være veksling mellem oplæg fra gruppelederen, power point oplæg, tegning på tavle, og derudover små øvelser i grupper og erfaringsudveksling hele gruppen imellem.

  Formålet med ”psykoedukation” er at opnå viden og indsigt, som man kan tage med sig og anvende i sit eget liv og hverdag. Som overskriften siger, er temaet psykoedukation, hvilket vil sige, at det ikke er psykoterapi, men derimod læring, så der bliver mulighed for at sparre med andre og erfaringsudveksle. Ved hver session vil man få en lille opgave med hjem, som omhandler noget fra dagens tema. På den måde får man også rig mulighed for at komme ud og anvende teorien i praksis.

  Det praktiske

  Forløbet foregår i en gruppe af 6-8 deltagere med en fast mødeleder. Der er både mulighed for at deltage på et formiddagshold eller et eftermiddagshold, og mødegangene er hver 14. dag. Forløbet består af otte mødegange af to timers varighed, inkl. en kort pause. Et forløb vil derfor vare i ca. fire måneder.

  Formiddagsholdene ligger fra kl. 10.00-12.00, og eftermiddagsholdene foregår fra kl. 15.00-17.00. Torsdag i lige uger afholdes holdene i Hobro, mens de i ulige uger vil foregå i Hadsund. Man deltager fast på ét hold. Som udgangspunkt vil mødegangene foregå på værestederne.

  Inden opstart i et forløb, vil man blive indkaldt til en for-samtale, som varetages af gruppelederen. Dette er blandt andet for sikre, at dette er det rette tilbud.

  Kunne du være interesseret i at deltage i et forløb, eller vil du vide mere, så er du velkommen til at henvende dig på tlf. 20 54 44 69.

  Støtte Kontakt Person

  En "Støtte Kontakt Person" er en person, som opsøger sårbare borgere, der ikke magter at søge hjælp selv. Alle kan henvende sig til en SKP (Støtte Kontakt Person), både pårørende, bekymrede naboer, offentlige instanser med mere.

  Er du bekymret for en, du kender?

  Støttekontaktperson-teamet kan hjælpe personer, der oplever social isolation, misbrug eller har en psykiatrisk lidelse.

  Vi arbejder tæt sammen med fagpersoner og pårørende for bedst muligt at kunne hjælpe de personer, der har behov for en opsøgende og støttende indsats fra støttekontaktperson-teamet (SKP-teamet). Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du er bekymret for en, du kender - for eksempel på grund af:

  • Misbrug
  • Psykiatrisk lidelse
  • Hjemløshed
  • Social isolation (det kan for eksempel være en person, der næsten aldrig kommer ud eller som undgår at snakke med andre).
  Hvem er SKP-teamet?

  SKP-teamet består af tre fagligt dygtige mennesker, der arbejder med at hjælpe sårbare borgere.

  Hjælpen kan være anonym og det er op til den enkelte, om de vil tage imod tilbuddet.

  Hvad sker der, når jeg har taget kontakt til SKP-teamet?

  Vi arbejder med en anonym og åben indsats, hvilket betyder, at man ikke skal have en henvisning fra en socialrådgiver for at kunne tale med en SKP-medarbejder.

  Konkret kan et SKP-forløb se ud på mange måder - for eksempel:

  1. Fagperson (f.eks. læge eller underviser) tager kontakt til SKP-medarbejder. Det kan også være en pårørende, nabo eller lokalsamfundet, der tager kontakt til SKP-medarbejderen.
  2. SKP-medarbejder tager kontakt til borgeren for at tilbyde hjælp og støtte. Det starter for det meste med en løs snak om hvilke problemer, borgeren oplever og hvordan SKP-medarbejderen kan støtte bedst muligt.
  3. Hjælpen vil altid blive tilpasset den enkelte borger, evt. i samarbejde med andre fagpersoner. SKP-medarbejderen yder støtte og kan være brobygger mellem borgeren og det øvrige samfund ved at støtte borgeren i kontakt til for eksempel læge, socialrådgiver, misbrugsbehandling, væresteder m.v.
  Kontakt SKP-teamet

  Leder Anne Mølholt Dahl, 21 83 06 04

  SKP-medarbejder, Rie, 40 15 85 68

  SKP-medarbejder, Nina, 29 23 79 42

  SKP-medarbejder, Glenn, 40 22 90 63

  Vi har to væresteder i Mariagerfjord Kommune.

  • Værestedet Bazen
  • Værestedet Fjordgade

  Du kan læse mere om dem på denne side

  Socialpsykiatrien

  I socialpsykiatrien er vores vigtigste opgave at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du. Derfor udfører f.eks. en vejleder ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver, kontakt til myndigheder m.v.

  I Socialpsykiatrien arbejdes altid mod så stor egen mestring/så uafhængig af kommunal støtte som muligt gennem fokus på recovery og rehabilitering. Borgeren skal altid være i centrum og til en hver tid være medbestemmende i forhold til mål, delmål og de krævede handlinger der skal til for at komme frem til de(t) ønskede mål.

  En psykisk sygdom er ikke nødvendigvis en livslang lidelse. Alle uanset lidelsens karakter skal støttes i at mestre eget liv så meget som muligt. Rehabilitering kan betragtes som den indsats, som professionelle stiller til rådighed for – i samarbejde med borgeren og eventuelt dennes pårørende - at understøtte borgerens recoveryproces.

  At arbejde recoveryorienteret indebærer bl.a., at der skal skabes relationer og miljøer, som sigter på at motivere borgeren i at komme sig. Det kan være tidskrævende processer. Det må medtænkes i den organisatoriske tilrettelæggelse af rehabiliteringsarbejdet og i samarbejdet mellem myndighed og udfører. Rehabilitering skal baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

  Rehabilitering som grundpræmis for arbejdet med mennesker med psykiske lidelser betyder således, at borgere i videst muligt omfang skal støttes i at leve et for dem meningsfuldt liv, fx med egen bolig, fritidsliv, uddannelse og beskæftigelse.

  Fokus hos den fagprofessionelle i Socialpsykiatrien skal derfor ikke være en kompenserende tilgang, men derimod en tilgang, der vedvarende støtter borgeren i at indtage en aktiv rolle i eget liv. Dvs. der ydes hjælp til selvhjælp i fuld overensstemmelse med principperne i serviceloven. Hvis borgeren skal støttes i at klare noget selv, så skal medarbejderen turde ”slippe borgeren” og ikke gøre tingene for borgeren i sin egen forståelse af ”omsorg”.

  Det er også væsentligt, at medarbejderne i Socialpsykiatrien sammen med borgeren tager stilling til, hvordan de pårørende kan inddrages i rehabiliteringsprocessen. Et andet vigtigt aspekt i arbejdet med rehabilitering er også generelt at understøtte borgerens evne til at skabe og fastholde sociale relationer.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022