Gå til hovedindhold

Drikkevand

Drikkevandet i Mariagerfjord Kommune bliver leveret af almene vandværker, distributionsvandværker og ikke-almene vandforsyninger.

Indhold

  Almen drikkeforsyning - vandværker

  Drikkevandet leveres af 36 almene vandværker og 4 distributionsvandværker.

  Herudover er der ca. 1.150 ejendomme, der bliver forsynet med drikkevand fra egen boring eller brønd.

  Det er blandt andet kommunens opgave:

  • at føre tilsyn med vandværker
  • at overvåge vandkvaliteten
  • som myndighed at give tilladelse til etablering af nye boringer, vandindvinding og tekniske forandringer.

  Sløjfning af drikkevandsbrønd eller -boring

  Hvis du ikke længere skal bruge din private boring eller brønd til at forsyne din husstand med vand, skal boringen sløjfes. Det sker i de fleste tilfælde i forbindelse med, at husstanden er kommet på et alment vandværk.

  I Mariagerfjord Kommune gives der ikke tilladelse til, at du kan anvendelse din gamle boring til havevanding eller andre formål.

  Hvem kan sløjfe en boring?

  Selve sløjfningen af boringen sker ved, at du tager kontakt til en fagperson, der er godkendt til at foretage sløjfninger, hvilket typisk vil være en brøndborer.

  Når brøndboreren sløjfer din boring sikrer han samtidig, at der ikke sker forurening af grundvandet fra den gamle brønd.

  Det vil være en god ide, at du henter tilbud hos flere brøndborere, så du kan få et overblik over prisen på arbejdet.

  Har du yderligere spørgsmål angående sløjfninger og boringer, er du velkommen til at kontakte kommunen.

  Egen drikkevandsboring

  Egen drikkevandsboring – kontrol af drikkevandet

  Du har selv ansvaret for, at dit drikkevand er rent, når du har egen drikkevandsboring og kun forsyner din egen private husstand.

  Skal drikkevandet kontrolleres?

  Af hensyn til din sundhed anbefaler Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune, at du fortsat får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand minimum hvert femte år ved at der udtages en ”forenklet kontrol” af vandet. I denne prøve bliver drikkevandet analyseret for Ledningsevne, arsen, nitrat, surhedsgrad (pH), coliforme bakterier, E. coli og Kimtal ved 22ºC. Vandets udseende og lugt bedømmes. Du skal selv bestille og betale for kontrollen ved et godkendt analyselaboratorie.

  Erfaringer fra undersøgelser af enkeltvandsforsyningsanlæg viser, at der ofte er pesticider i vandet. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at drikkevandet også analyseres for pesticider. Prøven hedder ”kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter”.

  Godkendte laboratorier til analyse af drikkevand

  I Danmark findes der flere laboratorier, som er godkendt til at analysere drikkevand.
  For at vælge et laboratorium kan du søge på "akkrediteret laboratorium til drikkevand" på internettet. Herefter kan du kontakte et laboratorium, som kan oplyse dig prisen på udtagning og analyse af vandprøven.

  Hvem tager prøven og hvordan?

  Udtagningen sker af den udsendte prøveudtager fra laboratoriet. Udtagning af vandprøven bør ske fra en vandhane, som bruges jævnligt. Helst fra en køkkenhane eller en anden vandhane i beboelsen. Ved at udtage prøven af en hane, som bruges jævnligt i beboelsen, undgår man at få gammelt, stillestående og måske bakteriefyldt vand med i prøven.

  Hvordan sikrer jeg, at mit drikkevand har en god kvalitet?

  Du kan forebygge forurening af dit drikkevand ved at gennemgå dit anlæg kritisk og grundigt for utætheder, der kan give adgang for snegle og smådyr. Du kan også undersøge, om jordbakterier kan komme ind i din boring med overfladevand. For at hjælpe dig med at sikre god drikkevandskvalitet, har Mariagerfjord Kommune udarbejdet en vejledning til ejere af egen husholdningsboring. Vejledningen fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling.

  Hvornår er jeg omfattet af lovpligtig kontrol af drikkevandet?

  Hvis din drikkevandsboring leverer vand til 2-9 husstande, så skal der udtages en ”forenklet kontrol” hvert femte år.
  Anvendes drikkevandet fra din boring til kommerciel eller offentlig aktivitet som f.eks. fødevarevirksomhed, lægemiddelvirksomhed, institution, restaurant, hospital, hotel, dagplejer, plejefamilie, forlystelsesetablissement, udlejningsejendom, spejderhytte m.m., så er drikkevandet omfattet af en mere omfattende kontrol. Du skal da kontakte kommunens Naturafdeling, der vil lave et kontrolprogram.

  Vandforsyningsplan

  Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune opstiller de planlægningsmæssige rammer for vandforsyningsområdet således, at der kan sikres en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til borgerne og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune.

  Vandforsyningsplanen består af fire dele.

  • Plandelen om målsætninger og retningslinjer for vandforsyningsområdet
  • Status- og forudsætningsdelen, der indeholder en beskrivelse af forsyningsstrukturen samt en vurdering af de almene vandværkers forsyningsevne, forsyningsbehov og deres indvindingsreserve
  • Vandværksbeskrivelse, der beskriver de enkelte almene vandværker
  • Her er et link til Kortdelen til Vandforsyningsplan, hvor du finder de almene vandværkers nuværende og fremtidige forsyningsområder: Kortdel

  Der er lavet 10 tillæg til vandforsyningsplanen:

  • Tillæg nr. 1
   Dalsgaard, Hadsund - Retningslinje 4.12
  • Tillæg nr. 2
   Granlyvej - Norup Vandværk
  • Tillæg nr. 3
   Sammenlægning af Rold og Fogedgården vandværk
  • Tillæg nr. 4
   Nedlæggelse af Nr. Onsild Vandværk
  • Tillæg nr. 5
   Nedlæggelse af Broløs Vandværk
  • Tillæg nr. 6
   True Vandværk
  • Tillæg nr. 7
   Nedlæggelse af distributionsvandværkerne Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum
  • Tillæg nr. 8
   Nedlæggelse af Hou Skov Vandværk og Hou Bys Vandværk
  • Tillæg nr. 9
   Nedlæggelse af Kjellerup-Gunderup Vandværk
  • Tillæg nr. 10
   St. Arden Vandværk overtages af Mariagerfjord Vand a/s

  Vandforsyningsplan og tillæg til vandforsyningsplanen kan fremsendes digitalt ved henvendelse til grundvandsgruppen i Mariagerfjord Kommune.

  Indsatsplaner

  En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes i et bestemt område for at beskytte den del af grundvandet, som benyttes til drikkevand. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

  Der er lavet indsatsplan Hobro-området og Arden-Valsgaard-området. Indsatsplanlægningen er i gang for Hadsund området og området syd for Mariager Fjord Kommune. Indsatsplan for Hvilsom området forventes at blive igangsat snarest.

  Indsatsplanerne for Hobro-området og Arden-Valsgaardområdet kan fremsendes digitalt ved henvendelse til grundvandsgruppen i Mariagerfjord Kommune.

  Kontaktoplysninger - Vandværker

  Her finder du kontaktoplysninger på de enkelte vandværker med oplysning om, hvem der er sagsbehandler på de enkelte vandværker hos Mariagerfjord Kommune.

   

    Formand Kasserer
  Navn Kenney Ladefoged Otte

  Karina Ladefoged Otte

  Telefon  -   - 
  Mobil 61 28 28 01  - 
  E-mail

  ajstrupkloakogvand@gmail.com

  kk@hastrupminde.dk

  hanestrup@gmail.com

  ajstrupkloakogvand@gmail.com

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand

  Poul Lundsgaard

  Telefon 98 58 15 87
  Mobil 40 55 15 87
  E-mail alsvandvaerk@gmail.com

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand Søren Christoffersen
  Telefon 98 56 19 83
  Mobil 41 57 99 83
  E-mail smc@arden-vandvaerk.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Formand Lars Jensen
  Telefon 98 58 38 14
  Mobil 21 25 96 23
  E-mail bila.jensen.lj@gmail.com

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand Steen Pedersen
  Telefon  - 
  Mobil 20 62 30 87
  E-mail formand@9510astrupvand.dk

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

    Formand Driftsansvarlig ved forurening
  Navn

  Bente Støttrup

  Dalsminde Vandværk a.m.b.a.

  Dalsmindevej 5, Ajstrup

  9560 Hadsund

  Egon Mousten
  Telefon 86 47 05 08  - 
  Mobil  -  22 53 07 87
  Email info@dalsminde-vand.dk  - 

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand

  Dania A/S

  Daniavej 62, Assens

  9550 Mariager

  Telefon 98 47 30 42
  Mobil

  Dagligt tilsyn: Kurt Jensen

  24 86 26 46

  E-mail mai@daniaby.dk

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand Stefan Laursen
  Telefon  - 
  Mobil

  40 33 30 85

  E-mail fladbjergentreprenoren@gmail.dk

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand Mikael Risager
  Telefon  - 
  Mobil 40 88 15 04
  E-mail mikael.risager@gmail.com
  Hjemmeside http://sydhadsundvv.dk/

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

    Formand Kasserer
  Navn og adresse

  Per Roth

  Sv. Schous Allé 9

  9560 Hadsund

  Administrativ adresse:

  Hadsund Vandværk a.m.b.a.

  Vandværksvej 7

  9560 Hadsund

  Telefon  -  98 57 50 78
  Mobil 29 49 01 23

   - 

  E-mail info@hadsund-vandvaerk.dk

  info@hadsund-vandvaerk.dk

  Hjemmeside  - 

  www.hadsund-vandvaerk.dk

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand

  Søren A. Petersen

  Oddevej 14, Odde

  9560 Hadsund

  Telefon 98 58 16 98
  Mobil 26 33 18 51
  E-mail Formand@helberskov.dk

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand Steffen Elmose
  Telefon  - 
  Mobil 26 85 20 35
  E-mail hemvand6@gmail.com

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand

  Erik Arkesteijn

  Hannerupvej 292, Hvilsom

  9500 Hobro

  Telefon 98 54 92 37
  Mobil 25 88 94 75
  E-mail hvilsomvandvaerk@gmail.com

   

  Sagsbehandlere:

  Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand

  Torben Tolstrup

  Nørregårdsvej 5, Kielstrup

  9500 Hobro

  Telefon  - 
  Mobil 22 25 32 03
  E-mail torbentolstrup@hotmail.dk

   

  Sagsbehandler Lisa Lorentzen - tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Tom Madsen

  Randersvej 27

  9550 Mariager

  Telefon 86 47 84 14
  Mobil 20 24 74 52
  E-mail tm@johnfrandsen.dk

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

    Formand

  Daglig drift

  Navn

  Erik Andersen

  Lilleardenvej 3

  9510 Arden

  Egon Jensen VVS
  Telefon  -   - 
  Mobil 20 14 21 69 40 84 15 02
  E-mail rosenlund@agromail.dk  

   

  Sagsbehandler Lisa Lorentzen - tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Keld Enslev

  Møllevænget 14 C

  9550 Mariager

  Telefon 98 54 24 50
  Mobil 21 31 94 76
  E-mail vand@mariagervand.dk

   

  Sagsbehandler Minna Hald Andersen - tlf. 97 11 36 35

    Formand Kasserer
  Navn og adresse

  Jan Thomsen

  Rostrupvej 29

  9500 Hobro

  Poul Verner Hansen
  Telefon 98 52 45 31 95 52 47 79
  Mobil 51 82 07 37 40 26 24 51
  E-mail thomsen20@mail.tdcadsl.dk rostrupvej31@mail.tele.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Benny Schou

  Nebstrupvej 23

  8970 Havndal

  Telefon 98 58 40 26
  Mobil  - 
  E-mail norupvand@norupvand.dk

   

  Sagsbehandler Minna Hald Andersen - tlf. 97 11 36 35

  Formand Asbjørn Z. Høegh
  Telefon 98 57 37 00
  Mobil 21 44 26 94
  E-mail info@oesterdoensevand.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

    Formand Kasserer
  Navn og adresse

  Jan Andersen

  Hedegårdsvej 23

  9560 Hadsund

  Frode Andersen

  Kystvejen 46, Ø. Hurup

  9560 Hadsund

  Telefon  -  98 58 80 12
  Mobil 61 37 29 80 24 84 98 12
  E-mail osterhurupvand@mail.dk  

   

  Vandværkets adresse: Thaliavej 6, 9560 Hadsund

  Email: osterhurupvand@mail.dk

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand

  Lars Uldahl Kristensen

  Søtoften 6

  9500 Hobro

  Telefon  - 
  Mobil 40 54 84 11
  E-mail formand@onsildvand.dk

   

  Kassererens e-mail: kasserer@onsildvand.dk

  Hjemmeside: http://www.onsildvand.dk

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Kurt Bach

  Hågensvej 9, Oue

  9500 Hobro

  Telefon  - 
  Mobil 20 33 03 40
  E-mail oue.vand@outlook.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Claus Pedersen

  Rønholtvej 19

  9560 Hadsund

  Telefon 98 58 52 45
  Mobil 20 24 52 45
  E-mail claus-fendt@live.dk

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand Bent Nørholt
  Telefon  - 
  Mobil 30 90 41 48
  E-mail formand@roldvand.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

    Formand

  Daglig drift

  Navn og adresse  -

  Keld Pedersen

  Møllevænget 2, Rostrup

  9510 Arden

  Telefon  -   - 
  Mobil  - 

  40 21 12 53

  E-mail rostrupvand@mail.dk

   

  Formand

  Brian Hansen

  Grovevej 4

  8970 Havndal

  Telefon  - 
  Mobil 61 74 46 52
  E-mail bruunhansen@elromail.dk

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

  Formand

  John Slejborg

  Nørrevangsvej 13, Skelund

  9560 Hadsund

  Telefon 98 58 50 78
  Mobil  - 
  E-mail john@slejborg.dk

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Kontakt

  Mariagerfjord Vand A/S

  Islandsvej 7

  9560 Hadsund

  Kontaktperson:

  Driftlederen på vandforsyning

   

  Telefon 99 52 53 54  - 
  Mobil  -   - 
  Hjemmeside www.mariagerfjordvand.dk  
  E-mail  -  mail@mfv.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53 - vedrørende Skellerup Vandværk

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21 - vedrørende Østvandværket

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35 - vedrørende True Vandværk

  Formand Niels Ove Rasmussen
  Telefon  -
  Mobil

  29 25 27 29

  21 24 99 97 (arbejde)

  E-mail skroedstrupvand@hotmail.dk

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

    Formand Kasserer Anden kontaktperson
  Navn og adresse

  Steffen Stegge

  Ternevej 4, Assens

  9550 Mariager

  Tina Skovbo Mikkelsen

  Daniavej 137

  9550 Mariager

  Charles Rysz

   

   

  Telefon  -  -  -
  Mobil 30 51 64 83  - 29 42 17 41
  E-mail slesvigvand@jubiimail.dk slesvigvand@jubiimail.dk  -

   

  Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

    Formand

  Kasserer

  Navn og adresse

  Lars Petersen

  Storarden Byvej 11

  9510 Arden

  Kåre Hansen

   

   

  Telefon  -  -
  Mobil 20 83 60 15  -
  E-mail vand@vejgaarden.com vand@vejgaarden.com

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

    Formand Kasserer
  Navn og adresse

  Svenning Bruun

  Søndermarksvej 1, Tisted

  9510 Arden

  Børge Christian Werner

  Tisted Skolevej 1

  9510 Arden

  Telefon 98 56 50 53 98 56 53 02
  Mobil  -

  60 61 10 51

  21 61 31 61 (arbejde)

  E-mail tistedvand@gmail.com

   

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand

  Anders Jensen

  Frisdals Allé 16, Valsgaard

  9500 Hobro

  Telefon  -
  Mobil 25 37 02 85
  E-mail formand@valsgaardvand.dk

   

  Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

  Formand

  Inger Damgaard Nielsen

  Hyltvej 5

  9560 Hadsund

  Telefon  -
  Mobil 21 35 80 19
  E-mail veddumvandvaerk@gmail.com

   

  Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

  Formand

  Kim Poulsen

  Landevejen 9

  8970 Havndal

  Telefon 86 47 08 47
  Mobil 21 94 80 30
  E-mail boletteogkim@gmail.com
    Formand Kasserer
  Navn og adresse

  Niels Libergreen

  Havnøvej 59

  9560 Hadsund

  Bent Hansen

  Plantagevej 3

  9560 Hadsund

  Telefon 98 57 50 05 98 57 50 07
  Mobil 20 82 50 05 20 89 36 85
  E-mail formand@visborgvand.dk mail@visborgvand.dk
  Formand

  Claus Jensen

  Rostrupvej 6, Vive

  9560 Hadsund

  Telefon  -
  Mobil 29 45 22 95
  E-mail clausj20@yahoo.dk
  Sidst opdateret: 11. april 2024