Gå til hovedindhold

BPA - borgerstyret personlig assistance

BPA står for borgerstyret personlig assistance. BPA er et tilbud til voksne med et handicap, hvor funktionsevnen er betydelig og varigt nedsat og hvor der er behov for omfattende hjælp.

Indhold

  BPA-ordning §96

  Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering, om du er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for at modtage den ganske særlige hjælp, som en BPA-ordning udgør.

  Det betyder også, at det altid skal afklares hvorvidt dine behov for hjælp kan dækkes efter andre bestemmelser som fx personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagerordning, socialpædagogisk bistand og sygepleje.

  Tilbuddet kan, jf. lov om social service (SEL) § 96, stk. 1, bevilliges til dig:

  • der har betydelig og varig nedsat funktionsevne
  • som i høj grad er afhængig af hjælp i almindelige daglige funktioner
  • som har et massivt og sammensat behov for pleje, overvågning og ledsagelse, som ikke kan varetages ved almindelig praktisk og personlig hjælp
  • der kan varetage rollen som arbejdsleder.

  Du skal være over 18 år for at gøre brug af BPA-ordningen. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter, du er fyldt 67 år.

  Det er jf. SEL §96, bl.a. en afgørende betingelse for at kunne bevilges en BPA-ordning at man kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Det betyder, at du skal være i stad til at varetage den daglige instruktion af hjælperne, afholde personalemøder, afholde MUS-samtaler, understøtte et lovlig arbejdsmiljø, vagtplanlægge mv.

  Du skal som udgangspunkt også kunne fungere som arbejdsgiver, men har jf. SEL § 96, stk. 2, mulighed for at uddelegere arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der er godkendt af Socialtilsynet. Derved kan du overdrage ansvar for at ansætte/afskedige, styre løn/ansættelsesvilkår mv. til en af de tre ovennævnte.

  De daglige arbejdslederopgaver med at lede og fordele arbejdet kan derimod ikke uddelegeres og skal derfor klares af dig selv.

  Mariagerfjord Kommune har ved fastlæggelsen af sit generelle serviceniveau fravalgt at anvende ”kan”- bestemmelsen i § 96, stk. 3, jf. Byrådets beslutning 24.3.2011.

  Formålet med indsatsen er at borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, ledsagelse og/eller overvågning får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt.

  Formålet er samtidig at skabe mulighed for et fleksibelt, helhedsorienteret og sammenhængende tilbud til borgeren.

  Du skal kontakte Specialrådgivningen - se kontaktoplysninger nederst på denne side.

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Tilskud til borgere der selv antager hjælp

  Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

  Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan der i stedet udbetales et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

  Sidst opdateret: 27. juni 2023

  Kontakt

  Specialrådgivningen

  BPA-team

  Telefontid alle hverdage kl. 08.30-09.30

  Telefon: 97113478 / 97113468