Gå til hovedindhold

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan der i stedet udbetales et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Indhold

  Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

  Tilbuddet kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år, har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor den nødvendige hjælp til personlig hjælp, pleje og støtte til praktiske opgaver ikke kan stilles til rådighed efter reglerne i Servicelovens § 83 og 84. Du skal desuden have behov for pleje og støtte til løsning af opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen.

  Det afhænger altid af en konkret individuel vurdering, om du er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for indsatsen.

  Det er en betingelse, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at overdrage arbejdslederopgaven til en nærtstående, hvis I begge er indstillede på det, og visitator vurderer, at det er hensigtsmæssigt jf. Servicelovens § 95, stk. 3. Dette er i de tilfælde, hvor kommunen undtagelsesvist ikke kan levere den nødvendige hjælp.

  Ægtefælle, samlever, børn af eller forældre til dig som borger anses alle som nærtstående. Det forudsættes, at nærtstående har samme bopæl som dig eller deltager direkte i pasningen og i den daglige ledelse af hjælperne.

  Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at få tilskuddet, hvis du bor i en boform, der er beregnet til flere beboere og baserer sig på et fællesskab i hverdagen, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere (f.eks. plejebolig, botilbud og lignende).

  Tilskuddet efter § 95 i Serviceloven kan ikke medtages til udlandet.

  Efter en ny bestemmelse i serviceloven § 95, stk. 4 kan unge i alderen 18 til og med 23 år, som modtager hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3 i form af et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, og som har behov for overvågning og støtte om natten grundet deres funktionsnedsættelse, tildeles en sådan hjælp i hjemmet via et kontant tilskud. Den unges forældre må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed.

  Tilbuddets udmåling afhænger af dit konkrete behov og kan indeholde personlig pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes serviceniveau jf. Servicelovens § 83.

  Du har følgende valgmuligheder i forhold til tilrettelæggelse af din tilskudsordning:

  • Du står selv for hele ordningen herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Mariagerfjord Kommune til brug for lønudbetaling med videre
  • Du er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være nærtstående, forening, privat virksomhed eller Mariagerfjord Kommune
  • Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til en anden part. F.eks. en nærtstående, forening eller privat virksomhed, der varetager hele arbejdsgiveropgaven
  • Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til nærtstående, der overlader lønadministrationen til Mariagerfjord Kommune, en privat virksomhed eller en forening
  • Du overdrager arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret til nærtstående, der varetager hele arbejdsgiveropgaven
  • Du overdrager arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret til nærtstående, der overlader lønadministrationen til Mariagerfjord Kommune, en forening eller privat virksomhed
  • Du overdrager arbejdslederansvaret til en nærtstående, der overgiver arbejdsgiveropgaven til en privat virksomhed eller forening
  • Mariagerfjord Kommune skal altid tilbyde at være lønadministrator. Hvis du vælger Mariagerfjord Kommune som lønadministrator, er det et krav, at Mariagerfjord Kommunes timesedler anvendes.

  Som arbejdsleder skal du eller den nærtstående, som du har uddelegeret ansvaret til, være i stand til at fungere som daglig leder for dine hjælpere. Det vil sige at lede og fordele det daglige arbejde og sørge for, at dit hjem er en god arbejdsplads.

  Udmålingen tilrettelægges efter en individuel konkret vurdering, som tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. I vurderingen tages der også stilling til hvilke funktioner, hjælperne skal dække; herunder hvor mange timer og på hvilket tidspunkt af døgnet.

  Ved nyopstartede ordninger laves der en opfølgning tre måneder efter opstart og derefter én gang årligt.

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  BPA-ordning

  BPA - borgerstyret personlig assistance

  BPA står for borgerstyret personlig assistance. BPA er et tilbud til voksne med et handicap, hvor funktionsevnen er betydelig og varigt nedsat og hvor der er behov for omfattende hjælp.

  Sidst opdateret: 15. maj 2023

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48