Gå til hovedindhold

Vision, politikker, strategier og planer

Vores kommune er løbende i udvikling og forandring. De kommende års udvikling og forandringer bliver i høj grad styret gennem vores vision, politikker, strategier og planer.

Indhold

  Visionsfortælling

  Vores vision fortæller, hvor vi er på vej hen. Den er et fælles pejlemærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke.

  Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo og bosætte sig. Visionen skal inspirere borgere, civilsamfundet og erhvervslivet til at bidrage til kommunens udvikling.

  Sammen skaber vi bæredygtig udvikling i mulighedernes Mariagerfjord - midt i det nord- og østjyske. Her vil vi mere – og der er plads til flere!

  Byrådet i Mariagerfjord Kommune

  Vores vision

  Bosætning

  Vi vil være flere! Derfor skaber vi de bedste rammer for vores borgere og dem, der fytter hertil.

  Mangfoldighed gør stærk

  Vi vil styrke de unikke kvaliteter og initiativer i land og by med respekt for kommunens samlede udvikling.

  Fællesskab

  Vi skaber muligheder for, at alle føler sig som en del af et givende fællesskab – og forventer, at alle bidrager i det omfang, de kan

  Sundhed og trivsel

  Vi investerer i forebyggende tiltag, der bidrager til bedre sundhed i alle livets faser - både fysisk og mentalt.

  Børneliv

  Vi bidrager til en god begyndelse på et trygt børneliv, hvor alle bliver set, hørt og forstået.

  Ungeliv

  Vi skaber rammerne for det gode ungeliv med oplevelser, relationer, fælleskaber og uddannelse, så de unge får lysten til at blive og vende tilbage.

  Uddannelser

  Vi sikrer og udvider mulighederne for at tage en uddannelse lokalt - i tæt samarbejde med skoler, virksomheder og uddannelsessteder.

  Erhvervsvenlig

  Vi understøtter virksomhedernes muligheder for etablering, vækst og udvikling gennem et smidigt samarbejde om en bæredygtig retning

  Kulturelle fyrtårne

  Vi er stolte af vores kulturarv og understøtter nuværende og nye kulturtilbud. Et mangfoldigt og pulserende kulturliv tiltrækker nye borgere, besøgende og skal være en del af alles hverdag.

  Klima

  Vi vil være en grøn kommune og gå foran i denne omstilling. Det gør vi i et samarbejde med borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

  Natur

  Vores unikke natur skal være tilgængelig for borgere og besøgende. Vi vil udvikle biodiversiteten og understøtte et aktivt udeliv ved skov, strand og fjord.

  Politikker

  Mariagerfjord skal rumme en varieret og tilgængelig natur – også i de bynære områder.

  Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier, der udgør den biologiske mangfol-dighed, som er afgørende for arternes overlevelse.

  Vi bor i en kommune, som har en meget værdifuld og enestående natur. Det gør vores kommune til et godt sted at bo, leve og arbejde og samtidig til et særligt sted at besøge for turister.

  Link til hele biodiversitetspolitikken.

  I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på sammen at skabe de bedste betingelser for det gode børne– og ungeliv.

  Link til hele børne- og ungepolitikken. 

  Mariagerfjord Kommunes ambition er, at ingen er alene med demens. Dette gør vi blandt andet med afsæt i regeringens nationale handlingsplan for demens.

  Vi arbejder målrettet for at være en demensvenlig kommune. Målgruppen for demenspolitikken er personer med demens, deres pårørende, personale og det omgivende samfund.

  Link til hele demenspolitikken. 

  Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at der omkring Danmarks smukkeste fjord skal være attraktivt at bo, leve og arbejde. Vi ønsker fortsat vækst, udvikling og et stigende antal arbejdspladser i hele Mariagerfjord Kommune og vil understøtte lokalt forankrede initiativer. Med en fælles erhvervs- og beskæftigelsespolitik er det målet at styrke og integrere indsatsen på tværs af virksomhedernes og arbejdskraftens interesser.

  Læs mere om Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. 

  En handicappet borger- eller dennes pårørende - vil, som følge af sit handicap jævnligt komme i kontakt med kommunen og kommunens medarbejdere. Derfor har kommunens politik og engagement på området stor betydning for det liv, et menneske med handicap kan leve. Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningsområder.

  Link til hele handicappolitikken. 

  Informationssikkerhedspolitikken beskriver de overordnede rammer for informationssikkerheden, herunder organisering, ansvar og styring.

  Politikken udmøntes i ”sikkerhedshåndbogen”, der fastsætter kommunens målsætning for informationssikkerhed, og som udstikker de regler som alle der håndterer kommunens informationer, skal overholde i det daglige arbejde.

  Læs hele Informationssikkerhedspolitik.

  Mariagerfjord kommunes integrationsindsats tager udgangspunkt i, at integrationsindsatsen er en fælles opgave.

  For at indsatsen kan lykkes, er det nødvendigt at både nydanskere og danskere, kommunen, virksomhederne, organisationerne, foreningsliv og kulturinstitutionerne alle arbejder sammen mod det samme mål.

  Integrationspolitikken har som mål at integrere nydanskere, så de kan indgå i lokalsamfundet sammen med og på lige vilkår med de øvrige borgere.

  Det er derfor også visionen, at alle nydanskere kan omfattes af kommunens generelle værdier, om at Mariagerfjord kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

  Læs mere om Integrationspolitikken. 

  Et fælles værdigrundlag for kommunikation

  Med udgangspunkt i kommunens vision, politikker og strategier udstikker kommunikationspolitikken de overordnede retningslinjer for, hvad der er god kommunikation i Mariagerfjord Kommune. Kommunikationspolitikken gælder for hele Mariagerfjord Kommune og danner derfor grundlag for kommunikation i alle fagenheder, enheder, centre, afdelinger og institutioner.

  Som kommune har vi mange interessenter, som vi kommunikerer med. Når vi kommunikerer, gør vi det for at informere, engagere, gå i dialog og give dem indsigt i vores aktiviteter.

  Politikken rummer syv principper for god kommunikation, som du skal følge for at understøtte kommunens mål og beslutninger.

  Læs hele kommunikationspolitikken.

  Mariagerfjord Kommune ønsker at arbejde sammen med borgeren om at forebygge og reducere de skadesvirkninger, misbrug påfører det enkelte individ, dennes familie og det omgivende samfund.

  Link til hele misbrugspolitikken. 

  Kommunen kan iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af den ældres helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

  Link til hele politikken for generelle tilbud med forebyggende sigte. 

  I Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er ambitionen, at vi sammen skaber de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv.

  Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke. Du kan finde sundhedspolitikken herunder og læse mere om politikkens ambition og fokusområder.

  Sundhedspolitikken 2019-2025 er godkendt af Byrådet den 27. juni 2019.

  Link til hele sundhedspolitikken. 

  Mariagerfjord - fyldt med gode oplevelser

  Turismen bidrager med en vigtig indtægt og beskæftigelse til kommunen. Målsætningen for kommunen er, at turismens andel af det samlede salg af varer og tjenesteydelser i Mariagerfjord mindst skal svare til gennemsnittet i Danmark.

  Læs hele Turismepolitik og strategi.

  Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende.

  Læs mere om Veteranpolitikken. 

  I Mariagerfjord Kommune er vores vision, at et værdigt liv handler om sundhed og trivsel i alle livets faser - både fysisk og mentalt.

  Værdighedspolitikkens 7 temaer beskriver Mariagerfjord Kommunes værdier for en værdig omsorg og ældrepleje.

  Læs hele værdighedspolitikken. 

  Strategier

  Formålet er at skabe trivsel for alle børn i Mariagerfjord Kommunes folkeskoler. Trivsel er en vigtig forudsætning for læring, og derved skal strategien understøtte det politiske mål om, at "alle elever bliver så dygtige, som de kan."

  Link til hele antimobbestrategien. 

  I Mariagerfjord Kommune er vi velsignet med en rig og varieret natur, som for mange mennesker er en væsentlig kvalitet ved at bo, leve og arbejde i kommunen.
  Af hensyn til vores egen og vores efterkommeres trivsel og livskvalitet er det vigtigt at værne om og udvikle den eksisterende natur. I 2022 blev strategien for hvordan de overordnede retningslinjer fra biodiversitetspolitikken skulle omsættes til praksis vedtaget i Byrådet.
  Biodiversitetsstrategien indeholder en overordnet vision for arbejdet, strategiske anbefalinger samt et indsatskatalog, der beskriver de enkelte indsatser, som er prioriteret.

  Link til biodiversitetsstrategien

  Formålet med Erhvervs- og beskæftigelsesstrategien er at fastlægge, hvilken vej vi vil følge for at nå de mål, der fremgår af Mariagerfjord Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

  Læs mere om Erhvervs- og beskæftigelsesstrategien. 

  Fortællingernes Fjord

  Formålet med at udarbejde Fjordstrategien er, at udstikke en fælles retning for hvordan Mariager Fjord bliver et naturligt omdrejningspunkt i udviklingen af Mariagerfjord Kommune. Mariager Fjord skal være mere synlig, anvendelig og tilgængelig.

  Læs hele Fjordstrategien.

  Visionen for Mariagerfjord Kommune er at være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Derfor skal området naturligvis også være et godt sted at være forening og frivillig.

  Læs hele Folkeoplysningspolitikken.

  Maden har stor betydning for de ældre, og god mad er med til at øge livskvaliteten. Det handler om det sociale aspekt af måltiderne, når hverdagen ikke længere rummer et travlt arbejdsliv, og når kontakten til familie og venner er blevet mindre.

  Det handler også om det ernæringsmæssige aspekt, hvor sund kost kan bidrage til at nedsætte sygelighed og bidrage til bedre psykisk og fysisk funktionsniveau, trivsel og livskvalitet.

  Link til hele mad- og måltidsstrategi for hjemmeplejen. 

  Link til hele mad- og måltidsstrategi for plejecentre. 

  Gode kostvaner er vigtige for vores børns udvikling og helbred og gode vaner omkring mad og måltider medvirker til at øge børn og unges trivsel, så de har lettere ved at klare hverdagens udfordringer.

  Børns sundhed er først og fremmest et forældreansvar, men det er også et fælles ansvar. Hvis det skal lykkes at sikre en bedre sundhed, forudsætter det, at alle, som spiller en rolle i børn og unges liv bidrager i samme retning.

  Link til hele dokumentet. 

  Denne kommunale naturfagsstrategi er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Nationale Naturfagsstrategi 2018.

  Link til hele naturfagsstrategien.

  Det gode digitale liv for børn og unge i Mariagerfjord Kommune

  Dagtilbud og skole har sammen med forældrene ansvaret for at klæde børn og unge på til at kunne deltage aktivt i et samfund, hvor teknologier i stigende grad påvirker vores hverdagsliv, vores fællesskaber og vores samfund. Derfor ser vi digitale færdigheder og kompetencer, samt viden om teknologi som et grundvilkår for at kunne begå sig socialt, i relation til vores offentlige institutioner, på arbejdsmarkedet og ikke mindst som aktive demokratiske borgere. Vi ønsker derfor at sætte dannelse til det digitale liv på dagsordenen i dagtilbud og skole.

  It-strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbud og skole samt konsulenter fra Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked.

  Læs mere om den pædagogiske it-strategi for dagtilbud og skole.

  Dagtilbudslovens § 3 a, stk. 2: ” Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud herunder eventuelle prioriterede indsatser på området."

  Link til hele Kommunalbestyrelsens retningslinje for Dagtilbud. 

  Link til hele styrelsesvedtægt for Dagtilbud. 

  Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

  Link til hele sprog- og læsestrategien.

  Udvalget for Børn og Familie har godkendt strategien i januar 2021.

  Link til hele strategi for attraktive arbejdspladser.

  Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

  Link til hele strategien for sundhed og trivsel. 

  Sundhedspolitikken skal styrke borgerens gode vaner og sikre trivslen. Det gælder for alle kommunens borgere, men frem mod 2025 øger vi fokus på de borgere, som har øget risiko for at udvikle sygdom.

  Link til hele sundhedsstrategierne. 

  Vores tilgængelighedsstrategi beskriver, hvordan vi vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden til gavn for alle.

  Når vi cykler, går en tur med barnevognen eller trækker en tung kuffert, så foretrækker vi ramper frem for trapper. Folk der bruger krykker eller stok foretrækker håndlister, ligesom mennesker med nedsat syn har stor glæde af tydelige skilte. Som kommune kan vi altså gøre meget, som gør en stor forskel for den enkelte.

  Med tilgængelighedsstrategien går vi nye veje for at forbedre tilgængeligheden i vores kommune. Vi vil for eksempel tage særlig hensyn til tilgængeligheden, når vi bygger nyt eller renoverer vores bygninger, veje, naturområder og lignende.

  Strategien er udarbejdet i samarbejde med vores lokale Seniorråd og Handicapråd.

  Læs tilgængelighedsstrategien

  Ungestrategien har overordnet til formål at få flere unge i uddannelse eller arbejde og kunne mestre eget liv. Målgruppen for strategiarbejdet er børn og unge fra start 6. klasse, og frem til den unge fylder 30 år.

  Ungestrategien skal ses som en overordnet paraply og retning for ungeområdet i Mariagerfjord Kommune, så vi skaber en fælles rød tråd i vores indsats med den unge på tværs af afdelinger, sektorer, forskellige aktører med videre. På den måde sikrer vi bedst at nå i mål sammen og skabe de bedste betingelser for de unge.

  Læs mere om Ungestrategien.

  Vores vision fortæller, hvor vi er på vej hen. Den er et fælles pejlemærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke.

  Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo og bosætte sig. Visionen skal inspirere borgere, civilsamfundet og erhvervslivet til at bidrage til kommunens udvikling.

  Læs hele visionen for Mariagerfjord Kommune.

  Planer

  Beredskabsplanen har til formål at forebygge og håndtere overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen fungerer som guide til medarbejdere, som dagligt er i kontakt med børn under 18 år.

  Mariagerfjord Kommunes ’Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge’ henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som i det daglige er i kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer. Det betyder, at fagpersoner som er aktive i beredskabet har enkle og klare metoder til at huske alt.

  Link til hele beredskabsplanen.

  Beskæftigelsesplan

  Beskæftigelsesplanen beskriver de langsigtede strategier, indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale beskæftigelsespolitiske mål, den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, udviklingen i ledigheden og de særlige udfordringer og rammevilkår, som kendetegner Mariagerfjord Kommune.

  Læs mere om Beskæftigelsesplanen. 

  Vedtagne lokalplaner

  Du kan se de vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

  Hvis du har spørgsmål til vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i høring, er du velkommen til at kontakte os.

  Lokalplaner i høring

  Du kan se lokalplaner i høring under kommunens annoncer.

  Høringsperioden

  I høringsperioden har du mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

  I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene også fremlagt følgende steder:

  • Borgerservice, Korsgade i Hobro
  • Borgerservice i Hadsund
  • Staben for Byråd, Personale og Strategi, Nordre Kajgade i Hobro
  • På dit lokale bibliotek
  • Digitalt på www.plandata.dk

  Hvor kan du læse planloven?

  Du kan læse den gældende planlov på retsinformation.dk

   

  Hvornår laves der miljøvurderinger og VVM-redegørelser?

  Miljøvurderinger og VVM-redegørelser laves i forbindelse med et kommuneplantillæg, en lokalplan eller et anlægsprojekt for at vurdere miljøkonsekvenserne.

  Hvad betyder forkortelserne MV og VVM?

  MV står for "Miljøvurdering".
  VVM står for "Vurdering af Virkning på Miljøet".

  Du kan læse mere om Miljøvurdering og VVM på Miljøministeriets hjemmeside.

  ”Plan for fortsat drift” for Mariagerfjord Kommune er en plan, der kan anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at yde en forsvarlig indsats ved en ekstraordinær hændelse.

  Det kan eksempelvis være en større ulykker eller katastrofer, som kan kræve ekstra ressourcer.

  Planen vedrører de hændelser, der både varslet eller uvarslet kan indtræffe i hverdagen, eksempelvis brande i en af kommunens bygninger, store trafikulykker, strømsvigt, pandemier, forurenet drikkevand, strejkende personalegrupper og miljøulykker.

  Læs hele planen for fortsat drift.

  Skolefritidsordningerne (SFO) i Mariagerfjord Kommune er et udviklende og stimulerende fritidstilbud, som koordineres med den lokale skole.

  Link til hele planen for SFO. 

  Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling og planen udgør dermed de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen. I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel.

  Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold.

  Læs trafik- og mobilitetsplanen

  Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2022. Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til igangsættelse i 2022 og 2023 og efter 2023 i en prioriteret rækkefølge.

  Læs trafikhandlingsplanen

  Læs bilag til trafikhandlingsplanen

  Sidst opdateret: 27. februar 2023