Gå til hovedindhold

Vision, politikker, strategier og planer

Vores kommune er løbende i udvikling og forandring. De kommende års udvikling og forandringer bliver i høj grad styret gennem vores vision, politikker, strategier og planer.

Indhold

  Visionsfortælling

  Vores vision fortæller, hvor vi er på vej hen. Den er et fælles pejlemærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke.

  Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo og bosætte sig. Visionen skal inspirere borgere, civilsamfundet og erhvervslivet til at bidrage til kommunens udvikling.

  Sammen skaber vi bæredygtig udvikling i mulighedernes Mariagerfjord - midt i det nord- og østjyske.
  Her vil vi mere – og der er plads til flere!

  Byrådet i Mariagerfjord Kommune

  6. november 2023 var en repræsentativ udvalgt gruppe af kommunens borgere indbudt af Byrådet til en dialog om Byrådets fælles vision. På borgermødet bidrog borgerne med idéer og tanker om konkrete projekter, målsætninger og prioriteringer. Borgernes bidrag er sammenfattet i et inspirationskatalog, som Byrådet vil bruge i sit videre arbejde med at gøre visionen til virkelighed. Du kan se inspirationskataloget her.

  Vores vision

  Bosætning

  Vi vil være flere! Derfor skaber vi de bedste rammer for vores borgere og dem, der flytter hertil.

  Mangfoldighed gør stærk

  Vi vil styrke de unikke kvaliteter og initiativer i land og by med respekt for kommunens samlede udvikling.

  Fællesskab

  Vi skaber muligheder for, at alle føler sig som en del af et givende fællesskab – og forventer, at alle bidrager i det omfang, de kan

  Sundhed og trivsel

  Vi investerer i forebyggende tiltag, der bidrager til bedre sundhed i alle livets faser - både fysisk og mentalt.

  Børneliv

  Vi bidrager til en god begyndelse på et trygt børneliv, hvor alle bliver set, hørt og forstået.

  Ungeliv

  Vi skaber rammerne for det gode ungeliv med oplevelser, relationer, fælleskaber og uddannelse, så de unge får lysten til at blive og vende tilbage.

  Uddannelser

  Vi sikrer og udvider mulighederne for at tage en uddannelse lokalt - i tæt samarbejde med skoler, virksomheder og uddannelsessteder.

  Erhvervsvenlig

  Vi understøtter virksomhedernes muligheder for etablering, vækst og udvikling gennem et smidigt samarbejde om en bæredygtig retning

  Kulturelle fyrtårne

  Vi er stolte af vores kulturarv og understøtter nuværende og nye kulturtilbud. Et mangfoldigt og pulserende kulturliv tiltrækker nye borgere, besøgende og skal være en del af alles hverdag.

  Klima

  Vi vil være en grøn kommune og gå foran i denne omstilling. Det gør vi i et samarbejde med borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

  Natur

  Vores unikke natur skal være tilgængelig for borgere og besøgende. Vi vil udvikle biodiversiteten og understøtte et aktivt udeliv ved skov, strand og fjord.

  Politikker

  Mariagerfjord skal rumme en varieret og tilgængelig natur – også i de bynære områder.

  Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier, der udgør den biologiske mangfol-dighed, som er afgørende for arternes overlevelse.

  Vi bor i en kommune, som har en meget værdifuld og enestående natur. Det gør vores kommune til et godt sted at bo, leve og arbejde og samtidig til et særligt sted at besøge for turister.

  Link til hele biodiversitetspolitikken.

  I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på sammen at skabe de bedste betingelser for det gode børne– og ungeliv.

  Link til hele børne- og ungepolitikken. 

  Mariagerfjord Kommunes ambition er, at ingen er alene med demens. Dette gør vi blandt andet med afsæt i regeringens nationale handlingsplan for demens.

  Vi arbejder målrettet for at være en demensvenlig kommune. Målgruppen for demenspolitikken er personer med demens, deres pårørende, personale og det omgivende samfund.

  Link til hele demenspolitikken. 

  Vi har brug for et stærk erhvervsliv, der skaber vækst og velstand, fordi det er grundlaget for vores lokale velfærdssamfund.

  Erhvervspolitikken beskriver, hvordan vi skaber gode vilkår for at drive virksomhed. Som kommune viser vi vejen, men vi udvikler altid nye initiativer og satsninger i et tæt samarbejde med virksomhederne.

  Læs erhvervspolitikken.

  Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik er af afgørende betydning for at skabe et inkluderende og aktivt lokalsamfund, hvor alle borgere har lige adgang til kulturelle- og fritidsaktiviteter. Politikken er baseret på demokratiske værdier og princippet om medborgerskab, hvor borgerne har mulighed for at deltage og bidrage til udformningen af kommunens fritidstilbud.

  Her kan kommunens Folkeoplysningspolitik læses.

  Informationssikkerhedspolitikken beskriver de overordnede rammer for informationssikkerheden, herunder organisering, ansvar og styring.

  Politikken udmøntes i ”sikkerhedshåndbogen”, der fastsætter kommunens målsætning for informationssikkerhed, og som udstikker de regler som alle der håndterer kommunens informationer, skal overholde i det daglige arbejde.

  Læs hele Informationssikkerhedspolitik.

  Mariagerfjord kommunes integrationsindsats tager udgangspunkt i, at integrationsindsatsen er en fælles opgave.

  For at indsatsen kan lykkes, er det nødvendigt at både nydanskere og danskere, kommunen, virksomhederne, organisationerne, foreningsliv og kulturinstitutionerne alle arbejder sammen mod det samme mål.

  Integrationspolitikken har som mål at integrere nydanskere, så de kan indgå i lokalsamfundet sammen med og på lige vilkår med de øvrige borgere.

  Det er derfor også visionen, at alle nydanskere kan omfattes af kommunens generelle værdier, om at Mariagerfjord kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

  Læs mere om Integrationspolitikken. 

  Et fælles værdigrundlag for kommunikation

  Med udgangspunkt i kommunens vision, politikker og strategier udstikker kommunikationspolitikken de overordnede retningslinjer for, hvad der er god kommunikation i Mariagerfjord Kommune. Kommunikationspolitikken gælder for hele Mariagerfjord Kommune og danner derfor grundlag for kommunikation i alle fagenheder, enheder, centre, afdelinger og institutioner.

  Som kommune har vi mange interessenter, som vi kommunikerer med. Når vi kommunikerer, gør vi det for at informere, engagere, gå i dialog og give dem indsigt i vores aktiviteter.

  Politikken rummer syv principper for god kommunikation, som du skal følge for at understøtte kommunens mål og beslutninger.

  Læs hele kommunikationspolitikken.

  Mariagerfjord Kommune ønsker at arbejde sammen med borgeren om at forebygge og reducere de skadesvirkninger, misbrug påfører det enkelte individ, dennes familie og det omgivende samfund.

  Link til hele misbrugspolitikken. 

  Kommunen kan iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af den ældres helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

  Link til hele politikken for generelle tilbud med forebyggende sigte. 

  I Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er ambitionen, at vi sammen skaber de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv.

  Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke. Du kan finde sundhedspolitikken herunder og læse mere om politikkens ambition og fokusområder.

  Sundhedspolitikken 2019-2025 er godkendt af Byrådet den 27. juni 2019.

  Link til hele sundhedspolitikken. 

  Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende.

  Læs mere om Veteranpolitikken. 

  I Mariagerfjord Kommune er vores vision, at et værdigt liv handler om sundhed og trivsel i alle livets faser - både fysisk og mentalt.

  Værdighedspolitikkens 7 temaer beskriver Mariagerfjord Kommunes værdier for en værdig omsorg og ældrepleje.

  Læs hele værdighedspolitikken. 

  Her kan du læse mere om vores Ungdomspolitik i Mariagerfjord Kommune

  Strategier

  Erhvervsstrategien sætter konkret handling på erhvervspolitikkens otte principper.

  Erhvervspolitikken er skabt i dialog mellem virksomheder og kommune. Derfor er fælles engagement og ejerskab for at føre erhvervspolitikkens principper ud i virkeligheden helt centralt for den fremtidige udvikling af erhvervsindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

  Læs erhvervsstrategien.

  Ungestrategien har overordnet til formål at få flere unge i uddannelse eller arbejde og kunne mestre eget liv. Målgruppen for strategiarbejdet er børn og unge fra start 6. klasse, og frem til den unge fylder 30 år.

  Ungestrategien skal ses som en overordnet paraply og retning for ungeområdet i Mariagerfjord Kommune, så vi skaber en fælles rød tråd i vores indsats med den unge på tværs af afdelinger, sektorer, forskellige aktører med videre. På den måde sikrer vi bedst at nå i mål sammen og skabe de bedste betingelser for de unge.

  Læs mere om Ungestrategien.

  Formålet er at skabe trivsel for alle børn i Mariagerfjord Kommunes folkeskoler. Trivsel er en vigtig forudsætning for læring, og derved skal strategien understøtte det politiske mål om, at "alle elever bliver så dygtige, som de kan."

  Link til hele antimobbestrategien. 

  I Mariagerfjord Kommune er vi velsignet med en rig og varieret natur, som for mange mennesker er en væsentlig kvalitet ved at bo, leve og arbejde i kommunen.
  Af hensyn til vores egen og vores efterkommeres trivsel og livskvalitet er det vigtigt at værne om og udvikle den eksisterende natur. I 2022 blev strategien for hvordan de overordnede retningslinjer fra biodiversitetspolitikken skulle omsættes til praksis vedtaget i Byrådet.
  Biodiversitetsstrategien indeholder en overordnet vision for arbejdet, strategiske anbefalinger samt et indsatskatalog, der beskriver de enkelte indsatser, som er prioriteret.

  Link til biodiversitetsstrategien

  Fortællingernes Fjord

  Formålet med at udarbejde Fjordstrategien er, at udstikke en fælles retning for hvordan Mariager Fjord bliver et naturligt omdrejningspunkt i udviklingen af Mariagerfjord Kommune. Mariager Fjord skal være mere synlig, anvendelig og tilgængelig.

  Læs Fjordstrategien

  Læs Fjordstrategiens baggrundsrapport

  Visionen for Mariagerfjord Kommune er at være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Derfor skal området naturligvis også være et godt sted at være forening og frivillig.

  Læs hele Folkeoplysningspolitikken.

  Baggrund

  Handicapstrategien i Mariagerfjord Kommune tager afsæt i FN’s Handicapkonvention og Byrådets visioner. De udgør den værdimæssige ramme for arbejdet med handicapstrategien.

  Danmark har forpligtet sig til at følge FN’s Handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap – det vil sige, vi forpligter os til at støtte og hjælpe borgere, som af den ene eller anden grund oplever barrierer, der kan hindre dem i fuldt ud at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

  Hvordan skal Handicapstrategien leve?

  Når Handicapstrategien er vedtaget vil de enkelte udvalg i andet halvår af 2023 planlægge, hvordan de vil inddrage relevante temaer fra Handicapstrategien i deres arbejde for resten af byrådsperioden.

  Relevante borgergrupper vil blive direkte inddraget, når for eksempel nye politikker, strategier eller handleplaner skal udarbejdes eller eksisterende skal revideres. Det vil ske løbende, når de politiske udvalg efterfølgende indarbejder Handicapstrategien i deres arbejde. Således vil de forskellige udvalg inddrage relevante borgergrupper i deres videre arbejde med Handicapstrategien.

  Organisering

  I processen for tilblivelsen af handicapstrategien har der været særlig fokus på Sektor-ansvarlighedsprincippet – et af de principper, FN’s Handicapkonvention bygger på. Det handler om:

  • Et fælles ansvar for at tænke i handicapperspektivet
  • At skabe en forankring af handicapperspektivet politisk og i alle fagenheder

  Derfor har processen være organiseret omkring en styregruppe med en repræsentant fra hvert af de politiske udvalg, og en repræsentant fra Handicaprådet samt direktør for Social, Sundhed og Omsorg og fagchef for Social og Sundhed. En arbejdsgruppe med medarbejdere fra hvert af de tre fagsekretariater og fagchefen for Sundhed og Handicap for bordenden har på baggrund af input fra styregruppen, direktører og fagchefer og fra høringsfasen udarbejdet Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune.

  Overordnede principper i Handicapstrategien

  • Vi lykkes med vores Handicapstrategi i Mariagerfjord Kommune, hvis vi i alle sammenhænge indtænker et handicapperspektiv i vores mål, målsætninger, beslutninger og handlinger.
  • Alle skal føle sig set, hørt og forstået og opleve at blive behandlet med værdighed.
  • Vi vil have fokus på alle handicap – også de usynlige.
  • Vi vil tage udgangspunkt i de ressourcer og potentialer, borgerne har. Vi har en forventning om, at borgerne selv vil og ønsker at være noget for nogen og bidrage, der hvor de kan.
  • Vi skal prioritere kommunens ressourcer og melde vores prioriteringer tydeligt ud.

  Bo og leve - bosætning

  Vi har fokus på tilgængelighed og gode, trygge rammer for fællesskaber for borgere med både fysiske og usynlige handicap og involverer Handicaprådet – hvor det er relevant:

  • når vi planlægger nybyggeri og renoverer, fx eksisterende bygninger, fortove og veje.
  • når vi etablerer eller renoverer byrum, kulturelle tilbud og rekreative områder i naturen.
  • når selvejende institutioner og foreninger modtager støtte til nybyggeri og renovering.
  • ved at understøtte etablering af mangfoldige boligformer, der tilgodeser forskellige behov.

  Bo og opleve – Mangfoldighed gør stærk

  Når der oprettes tilbud til borgere med handicap, har vi fokus på:

  • at vægte bæredygtige tilbud af god kvalitet over mange geografisk spredte tilbud.

  Bo og opleve - Fællesskab

  Vi vil gennem dialog og samarbejde arbejde på:

  • at alle føler sig som en del af et givende fællesskab og bidrager i det omfang de kan.
  • at støtte eksisterende fritidstilbud til at rumme borgere med handicap.
  • at udbrede kendskabet til Solsikke-programmet for at styrke borgernes mulighed for at møde borgere med usynlige handicapkap konstruktivt i hverdagen.
  • at øge samskabelsen og frivilligheden på forskellige institutioner for at understøtte meningsfulde relationer i borgernes hverdag.
  • at skabe nye tilbud, hvor der er behov for det - gerne på tværs af aldersgrupper, fx via foreningslivet eller ved brug af ny teknologi til fx virtuelle fællesskaber.
  • at synliggøre handicapvenlige tilbud via tydelig kommunikation.

  Sundhed og livets faser – Sundhed og trivsel

  Vi vil arbejde for:

  • at udbrede kendskabet og sikre tilgængelighed til eksisterende sundhedstilbud og opfordre til at benytte disse for at mindske uligheden i sundhed for alle borgere med handicap.
  • at sundhed, som fx bevægelse, tænkes ind i hverdagssituationer sammen med borgerne.
  • opmærksomhed på det enkelte menneskes opfattelse af livskvalitet i forskellige livsfaser og i forhold til øvrige livsvilkår.
  • at skabe meningsfulde relationer for alle borgere med handicap – herunder i fritidsaktiviteter og i de frivillige organisationer.
  • at understøtte borgerne i at blive og forblive mest muligt selvhjulpne.
  • at bakke op om forældre med handicap, så de selv kan understøtte deres børns opvækst.

  Sundhed og livets faser - Børneliv

  Vi vil arbejde for:

  • at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så alle oplever at være en del af et fællesskab.
  • at være ambitiøse på vegne af børn med handicap – fagligt, menneskeligt og socialt. Det handler ikke kun om at blive til noget, men også om at blive noget for nogen.
  • at læringsmiljøet tilpasses barnets forudsætninger for læring, udvikling og trivsel gennem fleksible rammer – fx ved brug af virtuelle adgange eller andre gruppestrukturer.
  • at alle børn oplever naturlige, smidige og sammenhængende overgange mellem eksempelvis dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse.
  • at vores samarbejde med børn og forældre er smidigt, gennemsigtigt og koordineret, så det støtter op om barnet og familiens ressourcer.

  Sundhed og livets faser – Ungeliv

  Vi vil have fokus på:

  • at inddrage de unge i at skabe rammerne for ungdomstilbud og –aktiviteter.
  • at lette unges mulighed for at deltage i ungdomsaktiviteter ved at være opmærksomme på de fysiske og mentale barrierer.
  • at lette deltagelsesmulighederne for unge med usynlige handicap.
  • at understøtte alle unge i en god overgang til voksenlivet.
  • at forebygge og afhjælpe social udsathed, ved fx at understøtte og synliggøre unges adgang til nye fællesskaber, fx Headspace eller forebyggende indsats i forhold til unges brug af rusmidler.

  Vækst og udvikling - Uddannelser

  Vi vil arbejde for:

  • at unge med handicap har trygge rammer og lige muligheder for at gennemføre uddannelse og deltage i ungdomslivet.
  • at udbrede kendskabet til den specialpædagogiske støtteordning.
  • at der sker en tydelig formidling af de handicapvenlige indsatser og hjælpemidler, kommunen kan tilbyde unge i uddannelse.

  Vækst og udvikling – Erhvervsvenlig

  Vi vil arbejde for:

  • at borgere med handicap får mulighed for at bidrage med deres ressourcer i et arbejdsfællesskab.
  • at udbrede kendskabet til de handicap-kompenserende ordninger.
  • flere jobmuligheder i erhvervslivet – herunder også i Mariagerfjord Kommune som arbejdsplads.
  • at kommunen som arbejdsplads vil gå forrest i at tilrettelægge hensyntagende og udviklende jobfunktioner.

  Vækst og udvikling – Kulturelle fyrtårne

  Vi vil arbejde for:

  • at synliggøre handicapvenlige tilbud via tydelig kommunikation.
  • at styrke tilgængeligheden til kommunens kulturelle attraktioner både fysisk og via brug af tilgængelighedsmedier, fx links til droneoptagelser eller oplæsning.

  Naturligvis grønnere - Natur

  Vi vil arbejde for:

  • at synliggøre handicapvenlige tilbud via tydelig handicapvenlig kommunikation.
  • at styrke tilgængeligheden til kommunens enestående natur og rekreative områder både fysisk og via brug af tilgængelighedsmedier, fx links til droneoptagelser eller oplæsning.

  Maden har stor betydning for de ældre, og god mad er med til at øge livskvaliteten. Det handler om det sociale aspekt af måltiderne, når hverdagen ikke længere rummer et travlt arbejdsliv, og når kontakten til familie og venner er blevet mindre.

  Det handler også om det ernæringsmæssige aspekt, hvor sund kost kan bidrage til at nedsætte sygelighed og bidrage til bedre psykisk og fysisk funktionsniveau, trivsel og livskvalitet.

  Link til hele mad- og måltidsstrategi for hjemmeplejen. 

  Link til hele mad- og måltidsstrategi for plejecentre. 

  Gode kostvaner er vigtige for vores børns udvikling og helbred og gode vaner omkring mad og måltider medvirker til at øge børn og unges trivsel, så de har lettere ved at klare hverdagens udfordringer.

  Børns sundhed er først og fremmest et forældreansvar, men det er også et fælles ansvar. Hvis det skal lykkes at sikre en bedre sundhed, forudsætter det, at alle, som spiller en rolle i børn og unges liv bidrager i samme retning.

  Link til hele dokumentet. 

  Denne kommunale naturfagsstrategi er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Nationale Naturfagsstrategi 2018.

  Link til hele naturfagsstrategien.

  Det gode digitale liv for børn og unge i Mariagerfjord Kommune

  Dagtilbud og skole har sammen med forældrene ansvaret for at klæde børn og unge på til at kunne deltage aktivt i et samfund, hvor teknologier i stigende grad påvirker vores hverdagsliv, vores fællesskaber og vores samfund. Derfor ser vi digitale færdigheder og kompetencer, samt viden om teknologi som et grundvilkår for at kunne begå sig socialt, i relation til vores offentlige institutioner, på arbejdsmarkedet og ikke mindst som aktive demokratiske borgere. Vi ønsker derfor at sætte dannelse til det digitale liv på dagsordenen i dagtilbud og skole.

  It-strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbud og skole samt konsulenter fra Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked.

  Læs mere om den pædagogiske it-strategi for dagtilbud og skole.

  Dagtilbudslovens § 3 a, stk. 2: ” Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud herunder eventuelle prioriterede indsatser på området."

  Link til hele Kommunalbestyrelsens retningslinje for Dagtilbud. 

  Link til hele styrelsesvedtægt for Dagtilbud. 

  Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

  Link til hele sprog- og læsestrategien.

  Udvalget for Børn og Familie har godkendt strategien i januar 2021.

  Link til hele strategi for attraktive arbejdspladser.

  Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

  Link til hele strategien for sundhed og trivsel. 

  Sundhedspolitikken skal styrke borgerens gode vaner og sikre trivslen. Det gælder for alle kommunens borgere, men frem mod 2025 øger vi fokus på de borgere, som har øget risiko for at udvikle sygdom.

  Link til hele sundhedsstrategierne. 

  Vores tilgængelighedsstrategi beskriver, hvordan vi vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden til gavn for alle.

  Når vi cykler, går en tur med barnevognen eller trækker en tung kuffert, så foretrækker vi ramper frem for trapper. Folk der bruger krykker eller stok foretrækker håndlister, ligesom mennesker med nedsat syn har stor glæde af tydelige skilte. Som kommune kan vi altså gøre meget, som gør en stor forskel for den enkelte.

  Med tilgængelighedsstrategien går vi nye veje for at forbedre tilgængeligheden i vores kommune. Vi vil for eksempel tage særlig hensyn til tilgængeligheden, når vi bygger nyt eller renoverer vores bygninger, veje, naturområder og lignende.

  Strategien er udarbejdet i samarbejde med vores lokale Seniorråd og Handicapråd.

  Læs tilgængelighedsstrategien

  Vores vision fortæller, hvor vi er på vej hen. Den er et fælles pejlemærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke.

  Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo og bosætte sig. Visionen skal inspirere borgere, civilsamfundet og erhvervslivet til at bidrage til kommunens udvikling.

  Læs hele visionen for Mariagerfjord Kommune.

  Planer

  Beredskabsplanen har til formål at forebygge og håndtere overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen fungerer som guide til medarbejdere, som dagligt er i kontakt med børn under 18 år.

  Mariagerfjord Kommunes ’Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge’ henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som i det daglige er i kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer. Det betyder, at fagpersoner som er aktive i beredskabet har enkle og klare metoder til at huske alt.

  Link til hele beredskabsplanen.

  Beskæftigelsesplan

  Beskæftigelsesplanen beskriver de langsigtede strategier, indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale beskæftigelsespolitiske mål, den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, udviklingen i ledigheden og de særlige udfordringer og rammevilkår, som kendetegner Mariagerfjord Kommune.

  Læs mere om Beskæftigelsesplanen. 

  Mariagerfjord Kommune har forpligtet sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger om at være en klimaneutral kommune inden 2050. Vejen til at nå dertil er udstukket i kommunens klimaplan. 

  Heri beskrives således en række delmål, der udpeger nødvendige, igangværende og kommende indsatser i forhold til energi og mobilitet, landbrug og arealanvendelse, cirkulær økonomi og grøn adfærd.

  Læs kommunens klimaplanen "Vores fremtid - vores klimaplan 2023-2026"

  Klimatilpasningsplan er Mariagerfjord Kommunes strategi for, hvordan området tilpasses til at modstå følgerne af det ændrede klima. 

  Planen er kommunens arbejdsplan, men den omfatter også handlinger, som det påhviler grundejere, Mariagerfjord Vand A/S og andre aktører at udføre. For at komme på forkant med klimasikring kræver en fælles og samlet indsats fra alle berørte.

  Læs Klimatilpasningsplan 2023-2026

  Vedtagne lokalplaner

  Du kan se de vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

  Hvis du har spørgsmål til vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i høring, er du velkommen til at kontakte os.

  Lokalplaner i høring

  Du kan se lokalplaner i høring under kommunens annoncer.

  Høringsperioden

  I høringsperioden har du mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

  I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene også fremlagt følgende steder:

  • Borgerservice, Korsgade i Hobro
  • Borgerservice i Hadsund
  • Staben for Byråd, Personale og Strategi, Nordre Kajgade i Hobro
  • På dit lokale bibliotek
  • Digitalt på www.plandata.dk

  Hvor kan du læse planloven?

  Du kan læse den gældende planlov på retsinformation.dk

   

  Hvornår laves der miljøvurderinger og VVM-redegørelser?

  Miljøvurderinger og VVM-redegørelser laves i forbindelse med et kommuneplantillæg, en lokalplan eller et anlægsprojekt for at vurdere miljøkonsekvenserne.

  Hvad betyder forkortelserne MV og VVM?

  MV står for "Miljøvurdering".
  VVM står for "Vurdering af Virkning på Miljøet".

  Du kan læse mere om Miljøvurdering og VVM på Miljøministeriets hjemmeside.

  ”Plan for fortsat drift” for Mariagerfjord Kommune er en plan, der kan anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at yde en forsvarlig indsats ved en ekstraordinær hændelse.

  Det kan eksempelvis være en større ulykker eller katastrofer, som kan kræve ekstra ressourcer.

  Planen vedrører de hændelser, der både varslet eller uvarslet kan indtræffe i hverdagen, eksempelvis brande i en af kommunens bygninger, store trafikulykker, strømsvigt, pandemier, forurenet drikkevand, strejkende personalegrupper og miljøulykker.

  Læs hele planen for fortsat drift.

  Ressource- og affaldsplanen 2021-2026, er Mariagerfjord Kommunes styrings- og planlægningsredskab. En plan der understøtter gennemførelsen af vores initiativer, så vi når vores mål for planperioden.
  Mariagerfjord Kommunes Ressource- og affaldsplan er udarbejdet på baggrund
  af FN’s verdensmål, EU-direktiver samt national lovgivning, planer og mål om
  øget genanvendelse.

  Læs Ressource- og affaldsplanen 2021-2026.

  Mariagerfjord Kommune gennemfører årligt regulering af råger på kommunale arealer. For at sikre en ensartet regulering og give offentligheden indsigt i arbejdet, har Fagenheden Teknik og Miljø udarbejdet en rågeplan, hvor indsatsen beskrives. 

  Læs rågeplanen her.

  Skolefritidsordningerne (SFO) i Mariagerfjord Kommune er et udviklende og stimulerende fritidstilbud, som koordineres med den lokale skole.

  Link til hele planen for SFO. 

  Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling og planen udgør dermed de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen. I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel.

  Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold.

  Læs trafik- og mobilitetsplanen

  Trafiksikkerhedsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2023.

  Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter. Herudover udpeger Trafiksikkerhedsplanen projekter til igangsættelse i 2023 samt ikke-prioriterede ønsker i 2024 og efter 2024 i en prioriteret rækkefølge.

  Læs Trafiksikkerhedsplan 2023

  Læs Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2023

  Sidst opdateret: 15. februar 2024